Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt

Số hiệu: 57/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TƯ VẤN THẨM TRA QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH PHÊ DUYỆT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HđND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số: 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 và Nghị định số: 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 45/2003/TT-BTC ngày 15/05/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Căn cứ Quyết định số: 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1026/TC-ĐT ngày 29/6/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, triển khai, hướng dẫn tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư theo đúng nội dung Thông tư số: 45/2003/TT-BTC ngày 15/05/2003 và Quyết định số 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư và quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT, Công nghiệp, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Tổ trưởng tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư tỉnh, chủ đầu tư các công trình, dự án và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số: 24/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ Tài chính (B/cáo).
- TT HĐND,UBND tỉnh
- CPVP.- Lưu VT, KTTH,KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TƯ VẤN THẨM TRA QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt (gọi tắt là tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh) được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, hoạt động dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Tài chính, có trách nhiệm thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nội dung thẩm tra quyết toán vốn đầu tư để trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Mục III, Mục IV Phần II của Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ban hành kèm theo Quyết định số: 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Các thành viên của tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm dưới sự chủ trì của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm pháp lý, chuyên môn trước Giám đốc Sở Tài chính, UBND tỉnh về kết quả công tác thẩm tra quyết toán các dự án; thành viên tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh do Sở Giám đốc Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định tuỳ theo khối lượng và yêu cầu chuyên môn theo các quy định.

Tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh làm việc và thực hiện các giao dịch tại phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính.

Chương II:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ.

Điều 4. Khi nhận được hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư hợp lệ theo đúng quy định Mục III, Phần II của Thông tư số: 45/2003/TT-BTC ngày 15/05/2003 của Bộ Tài chính Tổ trưởng tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh phân công cụ thể cho các thành viên trong tổ chịu trách nhiệm thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo các quy định tại điều 2 của quy chế này và thông báo thời gian trình bày báo cáo kết quả thẩm tra để thống nhất trước khi báo cáo Giám đốc Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp cá biệt tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh báo cáo xin ý kiến Giám đốc Sở Tài chính để nghe chủ đầu tư báo cáo chi tiết và các nội dung trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

Điều 5. Trong quá trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các thành viên của Tổ phải thực hiện các công việc sau:

- Xem xét hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư và các thuyết minh của chủ đầu tư, làm việc với chủ đầu tư để trao đổi thông tin và những nội dung liên quan đến công việc thực hiện dự án đầu tư.

- Trong quá trình thẩm tra hồ sơ quyết toán, xét thấy cần thiết các thành viên của tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh có thể tổ chức kiểm tra thực tế tại Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công và hiện trường xây dựng công trình.

- Thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu công việc trong quá trình thẩm tra quyết toán theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 6. Khi được phân công thực hiện thẩm tra quyết toán, các thành viên của tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh sắp xếp, bố trí thời gian làm việc tại phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính và báo cáo với Tổ trưởng tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh thông qua để thực hiện.

Đúng thời gian quy định quy định được phân công tại điều 4 nêu trên, thành viên của Tổ tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh được giao nhiệm vụ phải trình bày kết quả công tác thẩm tra, những đề xuất kiến nghị và Tổ trưởng tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Tài chính xin ý kiến chỉ đạo xử lý trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Thời gian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại điểm 2, 3, 4 Mục VII Phần II của Thông tư số: 45/2003/TT-BTC ngày 15/05/2003 của Bộ Tài chính.

Chương III:

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ THẨM TRA QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ.

Điều 8. Chi phí hoạt động của Tổ tư vấn và các thành viên liên quan đến thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư từ nguồn chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định tại điểm 1 & 2, Mục VI Phần II Thông tư số: 45/2003/TT-BTC ngày 15/05/2003 của Bộ Tài chính, chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư được sử dụng theo quy định tại Quyết định số: 4426/QĐ-UB ngày 07/10/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam , bao gồm các khoản: chi công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, chi cho công tác phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Nội dung chi hoạt động công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán, bao gồm:

- Chi trả thù lao cho các thành viên liên quan đến việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Chi trả cho các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia tư vấn cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

- Chi văn phòng phẩm, in ấn, pho to tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

- Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, phần mền phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

- Chi hội thảo, tập huấn, khảo sát thông tin, xăng xe, công tác phí, điện thoại chi khác ...

Các khoản chi phải thực hiện theo đúng định mức, tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Trường hợp cá biệt các khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn thì tổ Tư vấn quyết toán vốn đầu tư tỉnh báo cáo Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét quyết định để triển khai thực hiện.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 9. Các quy định tại quy chế này được áp dụng cho việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán tất cả các dự án vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách tỉnh, các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách Trung ương ủy quyền cho tỉnh và nguồn viện trợ... do UBND tỉnh quyết định đầu tư và các dự án được UBND tỉnh ủy quyền cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt quyết toán

Điều 10. Khi các quy định về thẩm tra, phê duyệt quyết toán do Bộ Tài chính thay đổi và trong quá trình thực hiện có những phát sinh, vướng mắc tổ Tư vấn có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và thực tế./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113