Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 52/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO Y BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy pháp pháp luật;

Căn cứ Thông tư ln tịch số 14/TTLT/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưng Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ quyn hạn và cơ cu tổ chức của cơ quan chuyên môn v nông nghiệp và phát trin nông thôn thuộc y ban nhân dân cp tnh, cp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 548/TTr-SNV ngày 18/11/2016 (kèm theo h sơ) và Báo cáo thẩm định s 276/BC-STP ngày 03/10/2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do y ban nhân dân tnh Kon Tum ban hành không còn phù hợp với quy định hiện hành, cụ th:

1. Quyết định số 09/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 của y ban nhân dân tỉnh Kon Tum vviệc thành lập Chi cục Phát trin lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

2. Quyết định số 39/1999/QĐ-UB ngày 13 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về việc ban hành quy chế về tchức và hoạt động của Chi cục Phát trin lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

3. Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 02 năm 2005 của  Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về việc đi tên Chi cục Phát triển lâm nghiệp thành Chi cục Lâm nghiệp.

4. Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Phát trin nông thôn trực thuộc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh.

5. Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn.

6. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của hệ thống kiểm lâm tnh Kon Tum.

7. Quyết định s 56/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Qun lý Chất lượng Nông lâm sản và Thy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

8. Quyết định s19/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tchức và hoạt động của Chi cục Quản lý Cht lượng Nông lâm sản và Thy sản.

9. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định vchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thy lợi và Phòng, chống lụt bão tỉnh Kon Tum.

10. Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức, hoạt động của Chi cục Thủy tnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 25 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn b
n);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực Hội đồng nh
ân dân tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTT
Q Việt Nam tỉnh;
- S
Tư pháp:
- Báo Kon Tum;
- Đài PTT
H tỉnh;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn t
- Lưu trữ;
-Lưu: VT.NNTN3
,2,TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


375
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117