Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4711/2005/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tàu Dân Tiến do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 4711/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nhữ Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4711/2005/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 20  tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP KM 15, BẾN TÀU DÂN TIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến; Quyết định số 118/2002/QĐ-TTg ngày 17/9/2002 về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều trong Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 19/5/1998; Quyết định số 89/1999/QĐ-TTg ngày 3/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 07/08/1999;

Căn cứ Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Quyết định số 0916/2002/QĐ-BTM-BCĐ ngày 31/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại - Trưởng ban chỉ đạo 127-TW về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 8/10/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường;

Xét báo cáo đề nghị của Cục Hải quan và các ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tàu Dân Tiến.

Điều 2. Giao cho Ban chỉ đạo 127 của tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2156/1998/QĐ-UB ngày 15/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 2156/1998/QĐ-UB.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 127 tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái, Thủ trưởng các ngành liên quan và Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tàu Dân Tiến căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 ( để thực hiện).
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP (báo cáo)
- BCĐ 127 TW (báo cáo).
- TT.TU.TT.HĐND tỉnh (báo cáo).
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.
- Các thành viên BCĐ 127 của tỉnh.
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- V0, NC,TM1, TH1.
- Lưu: NC, VP/UB

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP KM 15-BẾN TÀU DÂN TIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4711/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

A. Phạm vi áp dụng và đối tượng kiểm tra:

1. Phạm vi áp dụng:

- Qui định này áp dụng cho Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến nhằm kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn mọi hành vi và đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại qua địa bàn, chống thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

2. Đối tượng kiểm tra:

- Mọi hàng hóa của tổ chức, cá nhân vận chuyển từ Móng Cái vào qua Trạm, khu vực “cánh gà” và các đường mòn phụ cận có dấu hiệu vi phạm qui định của Pháp luật đều thuộc đối tượng kiểm tra.

- Mọi tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa qua khu vực Trạm quản lý khi được yêu cầu kiểm tra có trách nhiệm xuất trình hàng hóa, chứng từ kèm theo cho các lực lượng kiểm tra của Trạm.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến:

1. Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Thu thuế nhập khẩu bổ sung, thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có) và thuế trong khâu lưu thông đối với hàng nhập khẩu, trừ các mặt hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện và hàng dán tem.

- Kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, tham mưu xử lý vi phạm theo qui định của Pháp luật.

- Phối hợp với chính quyền và các lực lượng chống buôn lậu của địa phương nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng, đường dây, tổ chức buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

- Quản lý tiền, hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm theo qui định của Pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác phát động quần chúng nhân dân không tham gia buôn lậu, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, phát hiện, tố giác những đối tượng, đường dây, tổ chức buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

- Tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn Trạm đóng quân. Hỗ trợ chính quyền địa phương khi có thiên tai, địch hoạ.

2. Quyền hạn:

- Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến được đặt cố định tại 2 địa điểm là Km15 và Bến tàu Dân Tiến - Thị xã Móng Cái. Trạm được lập cần BARIE cố định, các biển chỉ dẫn để hướng dẫn người, phương tiện vào địa điểm qui định làm thủ tục.

- Được tạm giữ giấy tờ, hàng hóa, tang vật, phương tiện vận tải vi phạm và xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

- Trạm trưởng được quyền phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ, điều tra và xử lý theo đúng qui định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của Trạm.

- Trường hợp khẩn cấp Trạm trưởng được trưng dụng các phương tiện giao thông và thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân, kể cả người điều khiển (trừ phương tiện của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, được hưởng ưu đãi, miễn trừ theo qui định hiện hành) để truy bắt đối tượng vi phạm.

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu theo các qui định hiện hành.

- Trong trường hợp có thông tin về phương tiện vận tải khác (phương tiện vận tải không chở hàng hóa nhập khẩu) có dấu hiệu vận chuyển, người, hàng hóa trái phép thì tiến hành kiểm tra người, phương tiện vận tải đó theo qui định hiện hành.

- Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo qui định của Pháp luật.

- Các ấn chỉ thu thuế nhập khẩu bổ sung và các ấn chỉ khác liên quan đến bắt giữ, xử lý vi phạm sử dụng ấn chỉ của ngành Hải quan.

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP KM 15 - BẾN TÀU DÂN TIẾN:

A. Tổ chức biên chế:

+ Hải quan: 25 người

+ Thuế: 15 người

+ Công an trật tự: 07 người

+ Cảnh sát giao thông: 06 người

+ Quản lý thị trường: 03 người

B. Các chức danh Lãnh đạo:

- Trạm trưởng: Trạm Kiểm soát Km15 - Bến tàu Dân Tiến có 01 Trạm trưởng phụ trách và một số phó Trạm trưởng. Trạm trưởng là người lãnh đạo, quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động của Trạm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình.

Trạm trưởng do lãnh đạo cấp Phòng hoặc tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh đảm nhiệm.

- Phó trưởng Trạm do lãnh đạo cấp Phòng hoặc tương đương đảm nhiệm, đại diện cho một số lực lượng chức năng của các ngành tham gia hoạt động tại Trạm. Số lượng phó Trạm trưởng cụ thể, đại diện cho ngành nào do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Phó Trạm trưởng là người giúp việc cho Trạm trưởng, phải nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của Trạm trưởng và chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình.

- Đội trưởng, Phó đội trưởng các Đội công tác của Trạm là:

+ Đội trưởng, Phó đội trưởng các Đội công tác do công chức của Cục Hải quan tỉnh đảm nhiệm.

+ Đội trưởng hoặc Phó đội trưởng cảnh sát giao thông trật tự của Công an tỉnh phụ trách Đội kiểm tra, hướng dẫn trật tự an toàn giao thông của Trạm.

C. Các Đội công tác: Trạm có 04 Đội công tác:

1. Đội kiểm tra hàng hóa tại Km15: Kiểm tra, giám sát, tính thuế, thu thuế nhập khẩu bổ sung, thuế trong khâu lưu thông, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra người, phương tiện, hàng hóa từ thị xã Móng Cái qua Trạm tại điểm Km15 vào nội địa.

2. Đội kiểm tra hàng hóa tại Bến tàu Dân Tiến: Kiểm tra, giám sát, tính thuế, thu thuế nhập khẩu bổ sung, thuế trong khâu lưu thông, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra người, phương tiện, hàng hóa từ thị xã Móng Cái qua Trạm tại điểm Bến tàu Dân Tiến vào nội địa.

3. Đội kiểm soát chống buôn lậu: Hoạt động cơ động hai bên “cánh gà” và các đường mòn phụ cận nhằm ngăn chặn, thu giữ hàng hóa của các đối tượng buôn lậu, cố tình trốn thuế để hỗ trợ tốt cho việc quản lý của Trạm.

4. Đội kiểm tra, hướng dẫn trật tự an toàn giao thông: Hướng dẫn an toàn giao thông trật tự cho người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu Móng Cái, thực hiện việc phân luồng và hướng dẫn phương tiện vận tải chở hàng hóa nhập khẩu đến vị trí kiểm tra, kiểm soát theo qui định.

Đội kiểm tra, hướng dẫn trật tự an toàn giao thông chỉ có lực lượng Cảnh sát giao thông, trực tiếp phụ trách tại khu vực cần Barie của Trạm.

D. Phân công công tác và điều động cán bộ của Trạm:

1. Công tác bổ nhiệm, điều động:

- Trạm trưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm; Các chức danh Phó Trạm trưởng do Trưởng ban chỉ đạo 127 tỉnh bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của các Ngành có liên quan.

- Lãnh đạo các Đội kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, Đội kiểm tra Bến tàu Dân Tiến, Đội kiểm soát chống buôn lậu giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh điều động. Lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Đội kiểm tra, hướng dẫn trật tự an toàn giao thông giao Công an tỉnh điều động, thời gian tối thiểu là 1 năm.

- Cán bộ công chức, chiến sỹ các lực lượng được điều động đến Trạm công tác với thời gian tối thiểu là 1 năm và tối đa là 2 năm. Cán bộ công chức tại Trạm giao Trạm trưởng ra quyết định phân công nhiệm vụ, điều động đến các Đội công tác sau khi đã tham khảo ý kiến của Lãnh đạo các lực lượng của Trạm, thời gian công tác tại mỗi Đội không quá 6 tháng.

- Đội trưởng các Đội công tác có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên của Đội và trực tiếp tham gia công tác nghiệp vụ. Phó Đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng. Đội trưởng và Phó Đội trưởng phải nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của Trạm trưởng và chịu trách nhiệm trước Trạm Trưởng.

2. Công tác quản lý và chỉ đạo:

- Trạm đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 127 của tỉnh. Để đảm bảo việc giải quyết, xử lý kịp thời hàng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái điều hành trực tiếp hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến.

- Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái phối hợp với các ngành chức năng liên quan để tổ chức điều hành các hoạt động của Trạm đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

- Các ngành chức năng liên quan của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và bố trí cán bộ có đủ năng lực trình độ nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp.

- Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái chịu trách nhiệm quản lý tài sản bảo đảm điều kiện làm việc cho Trạm, đồng thời chỉ đạo Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến xây dựng các quy chế làm việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân người thi hành công vụ. Các lực lượng của Trạm phải chấp hành sự điều hành và phân công của Trạm trưởng.

- Các vấn đề về hoạt động tài chính của Trạm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có qui định riêng và giao Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh đề xuất phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định.

- Giao cho Trạm trưởng căn cứ vào tình hình công việc thực tế để mở một số loại sổ sách theo dõi hoạt động nghiệp vụ. Cán bộ của Trạm có nhiệm vụ ghi chép cập nhật sổ sách về hoạt động của Trạm trong việc kiểm tra, kiểm soát, tạm giữ, xử lý, đề xuất xử lý vi phạm...

III. QUY TRÌNH KIỂM TRA THU THUẾ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

A. Qui trình kiểm tra, thu thuế đối với hàng hóa vận chuyển từ khu vực cửa khẩu Móng Cái qua Trạm vào thị trường nội địa.

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp: Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa và trực tiếp vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đó:

- Trường hợp 1: Những lô hàng hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Luân, Ka Long hoặc những lô hàng đã hoàn tất thủ tục giao bán hàng tịch thu có Hải quan áp tải hoặc niêm phong kẹp chì nếu không có nghi vấn (chở hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại) thì không kiểm tra, cán bộ thuế vụ nhận bàn giao bộ hồ sơ của hàng hóa nhập khẩu để làm căn cứ tính thuế, thu thuế trong khâu lưu thông (nếu có).

Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu của các Doanh nghiệp đóng tại địa bàn thị xã Móng Cái đã hoàn thành thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái xuất hóa đơn bán hàng cho một doanh nghiệp khác trong nội địa (hàng hóa không bốc xếp xuống kho tại Móng Cái mà để nguyên trên phương tiện vận chuyển thẳng vào nội địa), khi hàng hóa vận chuyển vào nội địa qua Trạm Km 15 có cán bộ Hải quan Móng Cái áp tải đến Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 thì cán bộ trực ca tại Trạm kiểm tra hàng hóa, xác nhận và đóng dấu ngày tháng năm qua Trạm lên hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp và xác nhận vào bộ hồ sơ hàng nhập khẩu với nội dung: “Bộ hồ sơ hàng nhập khẩu đã lập cho hóa đơn GTGT ngày... tháng... năm”.

- Trường hợp 2: Đối với hàng hóa nhập khẩu không có hải quan áp tải hoặc không có niêm phong kẹp chì thì tiến hành các bước sau:

+ Những lô hàng hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Luân, Ka Long hoặc những lô hàng đã hoàn tất thủ tục giao bán hàng tịch thu không có Hải quan áp tải hoặc không có niêm phong kẹp chì khi vận chuyển qua Trạm vào nội địa thì chủ hàng hoặc người đại diện của chủ hàng phải xuất trình toàn bộ hồ sơ nhập khẩu hoặc các chứng từ khác kèm theo để bộ phận kiểm tra hàng hóa tại Trạm kiểm tra đối chiếu với thực tế hàng hóa và làm các thủ tục xác nhận cho hàng hóa qua Trạm theo qui định. Việc xác nhận lên chứng từ do Đội trưởng đội kiểm tra hàng hóa thực hiện.

+ Những lô hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, nhập kho tại đơn vị, sau đó mới xuất bán cho các doanh nghiệp khác trong thị trường nội

……………..

- Đối với hàng cấm, hàng phải dán tem nhưng không có tem dán phải tạm giữ hàng, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái có quyết định xử lý.

- Các Đội kiểm tra hàng hóa tại (Km15, Bến tàu Dân Tiến), Đội kiểm soát chống buôn lậu phải có đầy đủ lực lượng Hải quan, Thuế vụ, Công an trật tự, Quản lý thị trường tham gia. Việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện ít nhất phải có thành viên của hai lực lượng trở lên tham gia. Khi thi hành nhiệm vụ các thành viên phải chấp hành sự phân công của lãnh đạo trực tiếp, nếu có vướng mắc phát sinh phải báo cáo Lãnh đạo Trạm để có hướng giải quyết.

4. Tính thuế, thu thuế: Căn cứ vào số lượng, trọng lượng thực tế kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan, cán bộ hải quan tính thuế theo quy định, viết biên lai thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đồng thời chuyển 01 bộ tờ khai Hải quan cho cán bộ Thuế vụ để tính thuế trên khâu lưu thông, chuyển kho bạc thu tiền.

5. Giải phóng hàng, phương tiện: Khi chủ hàng làm đầy đủ thủ tục theo quy định, trước khi cho hàng hóa phương tiện qua Trạm thì cán bộ trực tiếp kiểm tra của Trạm ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận ngày tháng năm qua Trạm lên khoảng trống của bộ hồ sơ chứng từ và giải phóng hàng hóa, phương tiện.

B. Xử lý vi phạm về hàng hóa

1. Những mặt hàng cấm, hàng Nhà nước quy định phải dán tem nhưng không dán tem, hàng giả, hàng không được phép lưu thông... thì căn cứ biên bản đã lập, Trạm trưởng hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái quyết định xử lý theo thẩm quyền.

2. Những vụ vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định xử lý.

3. Những vụ vi phạm nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì Trạm kiểm soát Km 15 - Bến tàu Dân Tiến hoàn thiện hồ sơ vi phạm, chuyển giao hồ sơ, tang vật cho cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

IV. KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI QUA LẠI:

A. Kiểm tra phương tiện vận tải:

- Đối với phương tiện vận tải hàng hóa: Việc kiểm tra được tiến hành đồng thời với việc kiểm tra hàng hóa

- Các phương tiện khác: Việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu chuyên chở hàng lậu, hàng cấm, hàng trốn thuế.

……………..

B. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 127 của tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý Thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Móng Cái, Thủ trưởng các ngành liên quan, Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến chịu trách nhiệm tổ chức và thi hành Quy định này./

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4711/2005/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15-Bến tàu Dân Tiến do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179