Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 103/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 160/2011/QĐ-UBND

Số hiệu: 103/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH.

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Công văn số 475/BTĐKT-VI ngày 18/4/2012 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc nâng cao chất lượng khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 160/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh như sau:

Điều 16. Đối với các danh hiệu thi đua.

c) Đối với việc xét duyệt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”:

Các địa phương, đơn vị xét duyệt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” lựa chọn những người tiêu biểu trong số những người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến ”; tỷ lệ “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không quá 20% tổng số cán bộ, công nhân viên của địa phương, đơn vị.

Đơn vị không được bình xét danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Số lượng xét duyệt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không quá 15%.

Điều 22. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Toàn quốc”

4- Báo cáo thành tích 04 quyển trong báo cáo nêu rõ nội dung đề tài, sáng kiến, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực, báo cáo gửi file điện tử về đơn vị trình khen.

5- Đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh, Bộ ngành Trung ương cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận 04 bản.

Điều 24. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích cao

1- Tờ trình đề nghị khen thưởng có danh sách kèm theo 03 bản”;

2- Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 03 bản;

3- Báo cáo thành tích của tập thể (cá nhân) có xác nhận của các cấp trình khen 05 quyển, báo cáo gửi file điện tử về đơn vị trình khen;

4- Các phòng, ban, đoàn thể huyện, thị xã, thành phố và tương đương, các cá nhân là thủ trưởng các tập thể trên: trình khen theo địa phương phải có xác nhận thành tích của ngành dọc cấp trên; trình khen theo ngành phải có xác nhận của địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và cơ quan của Tỉnh uỷ;
- Các Sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các Hội nghề nghiệp, nghề nghiệp - xã hội tỉnh;
- UBND, HĐTĐKT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp Nhà nước địa phương, các doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước;
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW trên địa bàn tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu : VT, NC, CVP.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 103/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 160/2011/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.016
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209