Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ CHÍ LINH, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Chí Linh, thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương như sau:

1. Thành lập thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ 28.202,78 ha diện tích tự nhiên và 164.837 nhân khẩu của huyện Chí Linh.

Thị xã Chí Linh có 28.202,78 ha diện tích tự nhiên và 164.837 nhân khẩu; có 20 đơn vị hành chính trực thuộc.

Địa giới hành chính thị xã Chí Linh: Đông giáp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Đông Nam giáp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Tây Nam giáp các huyện Lương Tài, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Bắc giáp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Chí Linh

a) Thành lập phường Phả Lại thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 1.382,5 ha diện tích tự nhiên và 21.309 nhân khẩu của thị trấn Phả Lại.

Phường Phả Lại có 1.382,5 ha diện tích tự nhiên và 21.309 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phả Lại: Đông giáp phường Văn An; Tây giáp các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang; Nam giáp xã Cổ Thành; Bắc giáp xã Hưng Đạo và xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh.

b) Thành lập phường Văn An thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 1.438,46 ha diện tích tự nhiên và 9.040 nhân khẩu của xã Văn An.

Phường Văn An có 1.438,46 ha diện tích tự nhiên và 9.040 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Văn An: Đông giáp các phường: Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chí Minh; Tây giáp xã Cổ Thành và phường Phả Lại; Nam giáp xã Tân Dân, thị xã Chí Linh và huyện Nam Sách; Bắc giáp xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh.

c) Thành lập phường Chí Minh thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 1.147,22 ha diện tích tự nhiên và 9.131 nhân khẩu của xã Chí Minh.

Phường Chí Minh có 1.147,22 ha diện tích tự nhiên và 9.131 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Chí Minh: Đông giáp phường Thái Học; Tây giáp phường Văn An; Nam giáp xã Tân Dân; Bắc giáp phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.

d) Thành lập phường Sao Đỏ thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 561,64 ha diện tích tự nhiên và 24.026 nhân khẩu của thị trấn Sao Đỏ.

Phường Sao Đỏ có 561,64 ha diện tích tự nhiên và 24.026 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Sao Đỏ: Đông giáp phường Thái Học; Tây giáp phường Văn An; Nam giáp phường Chí Minh; Bắc giáp phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh.

đ) Thành lập phường Thái Học thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 781,34 ha diện tích tự nhiên và 5.408 nhân khẩu của xã Thái Học.

Phường Thái Học có 781,34 ha diện tích tự nhiên và 5.408 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thái Học: Đông giáp xã Văn Đức và xã An Lạc; Tây giáp phường Sao Đỏ và phường Chí Minh; Nam giáp xã Tân Dân; Bắc giáp phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh.

e) Thành lập phường Cộng Hòa thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 2.648,52 ha diện tích tự nhiên và 14.663 nhân khẩu của xã Cộng Hòa.

Phường Cộng Hòa có 2.648,52 ha diện tích tự nhiên và 14.663 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cộng Hòa: Đông giáp phường Hoàng Tân; Tây giáp xã Lê Lợi và phường Văn An; Nam giáp các phường Sao Đỏ, Thái Học và xã Văn Đức; Bắc giáp xã Bắc An, thị xã Chí Linh.

g) Thành lập phường Hoàng Tân thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 1.055,03 ha diện tích tự nhiên và 6.884 nhân khẩu của xã Hoàng Tân.

Phường Hoàng Tân có 1.055,03 ha diện tích tự nhiên và 6.844 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hoàng Tân: Đông giáp xã Hoàng Tiến; Tây giáp phường Cộng Hòa; Nam giáp xã Văn Đức, thị xã Chí Linh và tỉnh Quảng Ninh; Bắc giáp phường Bến Tắm và xã Bắc An, thị xã Chí Linh.

h) Thành lập phường Bến Tắm thuộc thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 412,87 ha diện tích tự nhiên và 3.659 nhân khẩu của thị trấn Bến Tắm, 1.613,36 ha diện tích tự nhiên và 2.710 nhân khẩu của xã Bắc An, huyện Chí Linh.

Phường Bến Tắm có 2.026,23 ha diện tích tự nhiên và 6.369 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bến Tắm: Đông giáp xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh và tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp xã Bắc An; Nam giáp phường Hoàng Tân; Bắc giáp xã Hoàng Hoa Thám, thị trấn Chí Linh.

3. Sau khi thành lập thị xã Chí Linh và các phường thuộc thị xã Chí Linh

Xã Bắc An còn lại 2.771,78 ha diện tích tự nhiên và 4.366 nhân khẩu.

Thị xã Chí Linh có 28.202,78 ha diện tích tự nhiên và 164.837 nhân khẩu; có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Sao Đỏ, Phả Lại, Bến Tắm, Văn An, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Thái Học, Chí Minh và các xã: Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Hoàng Tiến, Kênh Giang, Văn Đức, An Lạc, Tân Dân, Đồng Lạc, Bắc An, Cổ Thành, Nhân Huệ, Hưng Đạo.

Tỉnh Hải Dương có 165.185,3 ha diện tích tự nhiên và 1.728.494 nhân khẩu; có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và các huyện: Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Hải Dương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 12/02/2010 thành lập thị xã Chí Linh, thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27