Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 685/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Ngô Gia Tự
Ngày ban hành: 31/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN HẢI HẬU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 1021/UBND-VP3 ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về chủ trương xây dựng nhà máy may công nghiệp tại xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 30/TTr-UBND ngày 15/3/2016 của UBND huyện Hải Hậu, 613/TTr-STNMT ngày 28/3/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hậu và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hậu, cụ thể như sau:

1. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

Điều chỉnh, bổ sung 32,05 ha đất cơ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại 6 xã, cụ thể như sau:

a. Tại xã Hải Hòa: Điều chỉnh 1,03 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ vị trí tờ bản đồ số 35 thửa số 16-23, thửa số 35-51 và đất sông sang vị trí tờ bản đồ số 16 thửa số 70 - Bản đồ địa chính xã Hải Hòa, để thực hiện dự án xây dựng nhà máy may công nghiệp.

b. Tại xã Hải Chính: Điều chỉnh bổ sung 10,87 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để quy hoạch điểm sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Chính, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh 4,09 ha đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp từ vị trí tờ bản đồ số 9, thửa số 13, 14, 15, tờ bản đồ số 10 thửa 42, 43, 50 sang vị trí tờ bản đồ 10 thửa 50, 51, 52, DGT, DTL - Bản đồ địa chính xã Hải Chính.

- Điều chỉnh bổ sung 6,78 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của xã Hải Đông 2,57 ha và xã Hải Hòa 4,21 ha.

c. Tại xã Hải Phú: Điều chỉnh bổ sung 8,41 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để quy hoạch điểm sản xuất kinh doanh tập trung xã Hải Phú, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh 3,1 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ vị trí tờ bản đồ số 23, thửa số 81, 82, tờ bản đồ số 24 thửa số 8, tờ bản đồ số 4 thửa số 70, 71, 124, 125, 127, 128, tờ bản đồ số 3 thửa số 40 sang vị trí tờ bản đồ số 4 thửa số 46, 47, 97, 98 và tờ bản đồ số 9 thửa số 2-18 - Bản đồ địa chính xã Hải Phú;

- Điều chỉnh bổ sung 5,31 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của xã Hải Hòa 3,51 ha và xã Hải Đường 1,8 ha.

d. Tại xã Hải Giang: Điều chỉnh 7,49 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ vị trí tờ bản đồ số 4 thửa số 13, tờ bản đồ số 6 thửa số 7 sang vị trí tờ bản đồ số 17 thửa số 88, 95-99, 102-111, 113-116, 118, 120-131, 133, 135, 137-139 - Bản đồ địa chính xã Hải Giang, để quy hoạch điểm sản xuất kinh doanh tập trung.

f. Tại xã Hải Xuân: Điều chỉnh bổ sung 4,05 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng nhà máy may của Công ty cổ phần may Sông Hồng, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của xã Hải Giang 2,11 ha và xã Hải Đường 1,94 ha.

e. Tại xã Hải Tây: Điều chỉnh bổ sung 0,2 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của xã Hải Đường.

2. Đất thương mại, dịch vụ:

Điều chỉnh bổ sung 0,4 ha đất thương mại dịch vụ tại xã Hải Ninh để thực hiện dự án xây dựng siêu thị tổng hợp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Toàn Cầu, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất thương mại dịch vụ của xã Hải Chính.

3. Đất công trình năng lượng:

Điều chỉnh bổ sung 0,2 ha đất năng lượng tại xã Hải Ninh để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Toàn Cầu, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất năng lượng của xã Hải Phúc 0,12 ha và xã Hải Phong 0,08 ha.

4. Đất cơ sở giáo dục - đào tạo:

Điều chỉnh bổ sung 0,03 ha đất cơ sở giáo dục - đào tạo tại thị trấn Thịnh Long để thực hiện dự án mở rộng trường trung học phổ thông, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất giáo dục - đào tạo của xã Hải Ninh.

5. Đất cơ sở y tế:

Điều chỉnh bổ sung 0,68 ha đất cơ sở y tế tại thị trấn Yên Định để thực hiện dự án mở rộng bệnh viện đa khoa huyện, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất cơ sở y tế của xã Hải Châu.

6. Đất ở:

Điều chỉnh bổ sung 0,41 ha diện tích đất ở tại 3 xã (Xã Hải Cường, xã Hải Long, xã Hải Chính), cụ thể như sau:

- Tại xã Hải Cường: Điều chỉnh 0,02 ha từ vị trí tờ bản đồ số 22 thửa 192 sang vị trí tờ 14 thửa 111- Bản đồ địa chính xã Hải Cường.

- Tại xã Hải Long: Điều chỉnh bổ sung 0,27 ha lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất ở của xã Hải Phú.

- Tại xã Hải Chính: Điều chỉnh bổ sung 0,12 ha lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất ở của xã Hải Phú.

7. Đất phát triển hạ tầng

Điều chỉnh bổ sung 9,73 ha đất thủy lợi tại xã Hải Minh để thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất thủy lợi của xã Hải Long 0,5 ha, xã Hải Ninh 1 ha, xã Hải Đường 1 ha, xã Hải Sơn 0,5 ha, TT Cồn 1 ha, xã Hải Lộc 0,5 ha, xã Hải Đông 0,5 ha, xã Hải Cường 1 ha, xã Hải Trung 1 ha, xã Hải Hà 1 ha, xã Hải Quang 1 ha và xã Hải Vân 0,73 ha.

8. Đất xây dựng trụ sở cơ quan tổ chức sự nghiệp

Điều chỉnh bổ sung 0,06 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp tại xã Hải Thanh để thực hiện dự án xây dựng trụ sở quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Thanh, lấy từ chỉ tiêu quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan tổ chức sự nghiệp của xã Hải Ninh.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

4. Đối với đất bãi dọc các tuyến sông có đê phải làm thủ tục cấp phép xây dựng công trình hoặc thủ tục cấp phép mở bến bãi trước khi giao đất, cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. CHỦ TỊCH
phó chỦ tỊch thưỜng trỰc
Ngô Gia Tự

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


938

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70