Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2005/QĐ-UB NGÀY 29/3/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ QUY TRÌNH BÁN NHÀ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁC HỘ MUA NHÀ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 05/07/1994 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Luật Nhà ở năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16/04/1996 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội tại Tờ trình số 118/TTr-TNMTNĐ ngày 10/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Hội đồng bán nhà Thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và UBND các quận, huyện tổ chức bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Các hộ gia đình mua nhà theo Nghị định số 61/CP và các hộ gia đình ở nhà thuộc cơ quan tự quản, đã được Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội chuyển giao cho UBND các quận, huyện (để thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 61/CP) được thống nhất cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở.

Điều 2. Sửa đổi một số Điều, Khoản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND Thành phố về Quy trình bán nhà ở theo Nghị định số 61/CP như sau:

- Tại Điều 6;

+ Sửa khoản 1: Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất chịu trách nhiệm xác định hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng nhà ở chung theo Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ; thẩm định các điều kiện, hồ sơ bán nhà, hình thể, kích thước, diện tích nhà và đất của nhà bán, mức hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công theo chính sách do Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận; thẩm định hồ sơ mua nhà sau khi Công ty kinh doanh nhà tổ chức cho các hộ gia đình nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và ký duyệt Danh sách các hộ mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận.

+ Sửa khoản 6: UBND các quận, huyện tham gia Hội đồng bán nhà Thành phố, căn cứ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận do các Công ty kinh doanh nhà trình, kiểm tra, đối chiếu, in và ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận cho các hộ mua nhà.

+ Sửa khoản 8: UBND các Phường, Xã, Thị trấn nơi có nhà bán trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được Đơn đề nghị của người mua nhà, có trách nhiệm ký xác nhận về tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong việc quản lý sử dụng nhà, đất tại thời điểm mua nhà (có cán bộ địa chính Phường, Xã, Thị trấn ký kiểm tra). Trường hợp mua nhà theo diện tích ghi trong Hợp đồng thuê nhà hoặc nhà ở kiểu căn hộ do Nhà nước xây dựng giao cho các Công ty kinh doanh nhà (các Xí nghiệp Quản lý phát triển nhà) chịu trách nhiệm ký xác nhận thay UBND các Phường, Xã, Thị trấn.

- Tại Điều 8;

+ Bỏ khoản 2:

+ Sửa khoản 3: Trong thời hạn 8 ngày, Công ty kinh doanh nhà dự thảo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, tổ chức để các hộ gia đình ký Hợp đồng mua bán nhà và ký kiểm tra Giấy chứng nhận (bản dự thảo); Nộp tiền mua nhà, lệ phí trước bạ nhà đất và lệ phí cấp Giấy chứng nhận tại Kho bạc Nhà nước; Thông báo hủy Hợp đồng thuê nhà sau khi thu hết các khoản tiền thuê nhà còn nợ (thời gian thực hiện không tính thời gian do người mua nhà trả tiền chậm).

+ Bổ sung khoản 4: Trong thời gian 8 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ do Công ty nhà chuyển, bao gồm: Đơn đề nghị bán nhà (bản chính), Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản sao), Hợp đồng thuê nhà ở hoặc Quyết định phân nhà kèm bản vẽ 118/TTg (bản photo), Hợp đồng mua nhà (bản chính), Bản tính giá (bản chính), Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác (bản photo); Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất thẩm định, có văn bản chấp thuận duyệt danh sách các hộ mua nhà đề nghị được cấp Giấy chứng nhận.

- Bỏ Điều 9.

- Sửa Điều 10.

+ Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận danh sách các hộ đã mua nhà đề nghị cấp Giấy chứng nhận; Công ty kinh doanh nhà lập Tờ trình, kèm theo hồ sơ mua nhà và văn bản chấp thuận danh sách cấp Giấy chứng nhận gửi UBND các quận, huyện (nơi có nhà bán) để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in và ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị bán nhà (bản chính), Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản chính), Hợp đồng thuê nhà ở hoặc Quyết định phân nhà kèm bản vẽ 118/TTg (bản photo), Hộ khẩu thường trú của người mua nhà (bản photo), Hợp đồng mua bán nhà (bản chính), Bản thảo Giấy chứng nhận (có chữ ký kiểm tra của người mua nhà).

- Sửa Điều 11: Trong thời gian 09 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của các Công ty kinh doanh nhà, Phòng Tài nguyên Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký đất nhà) quận, huyện thẩm định hồ sơ, in và trình UBND quận, huyện ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Sau khi ký, UBND quận, huyện chuyển Giấy chứng nhận (bản cấp cho chủ sử dụng) đến Công ty nhà để trả cho các hộ gia đình; chuyển Quyết định cấp và bản sao Giấy chứng nhận cho Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để báo cáo và UBND các Phường, Xã, Thị trấn để theo dõi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của thực tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc: Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng), Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực TU, Thường trực HĐND (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Bộ TN&MT, Bộ XD, Bộ TC (để b/c);
- Viện KSNDTP, Tòa án NDTP;
- Báo HNM, KT&ĐT, Đài PT&THHN;
- Chánh, phó VPUB, các tổ chuyên viên;
- Lưu: VT, NTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 sửa đổi Quyết định 38/2005/QĐ-UB về quy trình bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho các hộ mua nhà theo Nghị định 61/CP-1994 trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.615

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.154