Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2015/QD-UBND sửa đổi, bổ sung và đính chính Quyết định 13/2015/QĐ-UBND quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 39/2015/QD-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 21/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2015/QĐ-UBND NGÀY 09/4/2015 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 354/TTr-STNMT ngày 10/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và đính chính Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 2 Điều 7 như sau:

- Nội dung đã ban hành:

“2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất của tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất

a) Đối với nhà, công trình xây dựng được hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước: Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

b) Đối với nhà, công trình xây dựng được hình thành không từ nguồn ngân sách nhà nước thì được bồi thường bằng đơn giá xây dựng mới nhà, công trình xây dựng do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm thu hồi đất”.

- Nội dung sửa đổi như sau:

a) Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP”.

2. Bổ sung Khoản 3, Điều 7 như sau:

3. Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) theo giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng:

a) Đối với nhà, công trình xây dựng mà mức bồi thường giá trị hiện có của nhà, công trình đó nhỏ hơn 50% giá trị xây dựng mới thì được cộng thêm 30% giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng đó;

b) Đối với nhà, công trình xây dựng mà mức bồi thường giá trị hiện có của nhà, công trình đó lớn hơn hoặc bằng (>) 50% giá trị xây dựng mới thì được cộng thêm 20% giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng đó;

Nhưng tổng mức bồi thường (giá trị hiện có và phần trăm cộng thêm) không quá 100% giá trị xây mới của nhà, công trình.

Đính chính phần tiêu đề bảng kèm theo Khoản 1 Điều 13 như sau:

- Nội dung đã ban hành:

Số TT

Loại mộ

Đơn giá bồi thường

- Đính chính lại như sau:

Số TT

Loại mộ

Đơn giá bồi thường (đồng)

4. Đính chính Khoản 1 Điều 15, dòng thứ 7 (từ trên xuống) như sau:

Nội dung đã ban hành

Đính chính lại như sau

“… (ba) lần giá đất cụ thể đất nông nghiệp cùng tại thời điểm thu hồi đất đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi;

“…(ba) lần giá đất cụ thể đất nông nghiệp cùng loại tại thời điểm thu hồi đất đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi;…”

5. Đính chính phần cuối các Điểm a, b, c - Khoản 1; phần cuối khoản 2 và phần cuối các Điểm a, b, c - Khoản 4 Điều 22 như sau:

Nội dung đã ban hành

Đính chính lại như sau

- Cuối Điểm a Khoản 1: “…5.000.000,0 đồng/hộ”.

“…5.000.000 (năm triệu) đồng/hộ”.

- Cuối điểm b Khoản 1: “…3.000.000,0 đồng/hộ”.

“…3.000.000 (ba triệu) đồng/hộ”.

- Cuối điểm c Khoản 1: “2.000.000,0 đồng/hộ”

“…2.000.000 (hai triệu) đồng/hộ”.

- Cuối khoản 2: “…2.000.000,0 đồng/hộ”.

“…2.000.000 (hai triệu) đồng/hộ”.

- Cuối Điểm a Khoản 4: “…2.000.000,0 đồng/hộ”.

“…2.000.000 (hai triệu) đồng/hộ”.

- Cuối điểm b Khoản 4: “…300.000,0 đồng/hộ”

“…300.000 (ba trăm nghìn) đồng/hộ”.

- Điểm c Khoản 4

 

+Cuối dòng thứ nhất: “….2.000.000,0 đồng/hộ”.

“…2.000.000 (hai triệu) đồng/hộ”.

+ Cuối dòng thứ hai: “…3.000.000,0 đồng/hộ”.

“…3.000.000 (ba triệu) đồng/hộ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh’ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người bị thu hồi đất và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2015/QD-UBND sửa đổi, bổ sung và đính chính Quyết định 13/2015/QĐ-UBND quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17