Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH KIẾN TRÚC, CẤP PHÉP XÂY DỰNG, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG, XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG KẾT HỢP VỚI CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG MỚI MỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong thi gian vừa qua, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mi mở trên địa bàn thành phố Hà Nội về cơ bản đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác quản lý của các quận, huyện, thị xã theo mục tiêu của UBND Thành phố đt ra trong Năm trật tự văn minh đô thị năm 2016; Các quy định và văn bản hướng dẫn đã được UBND Thành phố và các Sở chuyên ngành ban hành đủ điều kiện để chính quyền các cấp thực hiện.

Bên cạnh những tác động tích cực, còn tồn tại một số hạn chế, bất cập: Công tác thông tin tuyên truyền, vận động hp thửa, hợp khối hoặc thu hồi diện tích đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện xây dng còn hạn chế; Công tác phối hp giữa UBND các quận, huyện, thị xã và các Chủ đầu tư xây dựng tuyến đường chưa được đồng bộ; Sự chỉ đạo của quận, huyện, thị xã còn thiếu cương quyết trong việc thu hồi đất đối với các trường hợp thửa đất (diện tích đất dưới 15m2) ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo đúng quy định tại các Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 và số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND Thành phố; Công tác thanh tra, kim tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại một số tuyến đường chưa được phát hiện kịp thi và chưa được xử lý nghiêm; Theo kết quả kiểm tra năm 2015 và tái kiểm tra năm 2016 tại các tuyến đường mới mở trên địa bàn 11 quận, huyện (Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm) số lượng các trường hợp tồn đọng là 214 trường hợp (mặc dù đã có phương án, giải pháp xử lý song chưa giải quyết dứt điểm), chủ yếu tập trung tại các quận: Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân.

Đ công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phHà Nội thực hiện đúng quy định, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ đầu tư xây dựng tuyến đường, Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo cấp ủy đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành quy định của Thành phố khi mở đường. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mi mở; Cân đối bố trí đủ, kịp thời vốn ngân sách của quận, huyện, thị xã để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hp thửa, hp khối (sau 30 ngày) không thực hiện được.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp Tổ công tác liên ngành Thành phố theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND đã chỉ ra tại Báo cáo số 4391/BC-QHKT-P2+P4 ngày 09/8/2016 để giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp phát sinh mới. Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi đất ngoài chỉ giới sau khi hết thời hạn hợp thửa, hp khối theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm trật tự xây dựng của Chủ đầu tư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2016, báo cáo UBND Thành phố kết quả giải quyết.

- Hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính khi thực hiện hp thửa, hp khối (tài chính, đất đai, quy hoạch - kiến trúc...) cũng như xây dựng công trình (cấp phép xây dựng, cải tạo chnh trang...). Quan tâm thực hiện giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã theo quy đnh. Giữ n đnh tại địa phương trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án.

- Chủ động làm việc với các Sở, ban, ngành Thành phố để giải quyết kịp thi các vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng tuyến đường tchức trin khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

2. Sở Xây dựng:

Chủ trì phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện chỉnh trang kiến trúc công trình trên toàn tuyến. Phối hp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Thanh tra xây dng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dng, đc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (có diện tích dưới 15m2).

3. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm tra rà soát quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bảo vệ kết cấu hạ tầng của tuyến đường, góp phần thực hiện thắng li Năm trật tự văn minh đô thị 2016.

4. Các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ đầu tư các tuyến đường:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục hướng dẫn, giám sát UBND các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng; Phối hp với UBND các quận, huyện, thị xã kịp thi giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phải tuân thủ theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai dự án; phối hp chặt chẽ với chính quyền địa phương để việc mở đường và cảnh quan đô thị hai bên tuyến khi đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo đồng bộ. Kịp thời bố trí đủ kinh phí cho việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất ngoài chỉ giới các trường hợp thửa đất không đủ điều kiện xây dựng và thực hiện phương án thiết kế chỉnh trang kiến trúc.

- Đối với các Dự án mở đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, yêu cầu các Chủ đầu tư phối hp với UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điu kiện vmặt bằng xây dựng, đ xut đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư của Dự án để thực hiện thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện ngay nhiệm vụ được giao. Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố để xem xét và kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- T.Trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)

- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Ban Đảng, VP Thành
ủy;
- Các Sở: XD, QHKT, TN&MT, KH&ĐT, TC, GTVT;

- Ban CĐGPMB TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các chủ đầu tư xây dựng tuyến đường; (Sở GTVT thông báo nội dung Ch
thị)
- VPUBTP: CVP, c
ác PCVP, các phòng CV, TTTHCB;
- Báo HNM, KTĐT,
Cổng TTĐTTPHN;
- Lưu: VT, ĐT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 11/11/2016 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91