Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 153/1998/QD-BTC, on settling export taxes, promulgated by the Ministry of Finance

Số hiệu: 153/1998/QD-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 18/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153/1998/QĐ/BTC

Hà Nội , ngày 18 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 123/CP-KTTH ngày 9/2/1998 về việc miễn thuế xuất khẩu gạo năm 1998;
Căn cứ Quyết định số 103/1998/QĐ/BTC ngày 6/2/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế xuất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định số 103/1998/QĐ/BTC ngày 6/2/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 15/02/1998. Riêng mặt hàng gạo xuất khẩu được xử lý như sau:

- Đối với các lô hàng gạo xuất khẩu có Tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/2/1998 đến ngày 14/2/1998 mà đã nộp thuế xuất khẩu thì cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng sẽ làm thủ tục thoái trả số tiền thuế xuất khẩu đã nộp.

- Đối với các lô hàng gạo xuất khẩu có Tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/2/1998 đến ngày 14/2/1998 mà đã nộp thuế xuất khẩu thì cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng ra quyết định không thu thuế xuất khẩu.

Điều 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thứ trưởng
Vũ Mộng Giao

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 153/1998/QD-BTC

Hanoi, February 18, 1998  

 

DECISION

ON SETTLING EXPORT TAXES.

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Prime Minister's direction in Official Dispatch No.123/CP-KTTH of February 9, 1998 on the rice export tax exemption in 1998;
Pursuant to Decision No.103/1998/QD/BTC of February 6, 1998 of the Minister of Finance, amending and supplementing the headings and tax rates of a number of commodity groups in the Export - Import Tax Index;
At the proposal the Director General of the General Department of Taxation,

DECIDES:

Article 1.- The above-mentioned Decision No.103/1998/QD/BTC of February 6, 1998 of the Minister of Finance comes into force and applies to the export-import goods declarations registered with the customs offices as from February 15, 1998. Particularly, the export rice commodity is handled as follows:

- For export rice lots with the declarations registered with customs offices from February 1, 1998 to February 14, 1998 and with the export tax amounts already paid, the customs offices of the provinces or cities directly under the Central Government, where the export procedures have been completed for such goods lots, shall carry out procedures to return the already paid export tax amounts.

- For export rice lots with the declarations registered with the customs offices from February 1, 1998 to February 14, 1998 and without paying any amount of export tax, the customs offices of the provinces or cities directly under the Central Government, where the export procedures have been completed for such goods lots, shall issue decisions not to collect export taxes.

Article 2.- The General Department of Customs shall have to guide and direct the customs offices of the provinces and cities directly under the Central Government to comply with Article 1 of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 153/1998/QD-BTC, on settling export taxes, promulgated by the Ministry of Finance

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


784
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253