Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/2003/QD-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/2003/QĐ/BTC NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2003 VỀ VIỆC BÃI BỎ ÁP DỤNG GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GẠCH ỐP LÁT NHẬP KHẨU, CÓ NGUỒN GỐC TỪ EU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7, Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 288/CP-QHQT ngày 17/03/2003 về việc triển khai Thoả thuận sửa đổi Hiệp định Dệt may với EU;
Căn cứ Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi bỏ việc áp dụng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu và cho phép áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu có nguồn gốc từ các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) nếu hàng hoá nhập khẩu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên EU cấp;

- Vận tải đơn thể hiện hàng được vận chuyển từ cảng EU;

- Có đủ các điều kiện quy định tại điểm 1, mục III Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương

Các trường hợp hàng hoá nhập khẩu không đảm bảo các điều kiện đã nêu ở trên thì phải áp dụng giá tính thuế tối thiểu theo đúng quy định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định này được đăng công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 68/2003/QD-BTC

Hanoi, May 14, 2003

 

DECISION

ANNULLING THE APPLICATION OF MINIMUM PRICES FOR IMPORT TAX CALCULATION TO IMPORTED WALL AND FLOOR TILES OF EU ORIGIN

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to the competence and principles for setting the prices for calculation of export tax and import tax, prescribed in Article 7 of the Government’s Decree No. 54/CP of August 28, 1993 detailing the implementation of the Law on Export Tax and Import Tax;
Pursuant to the Prime Minister’s directing opinions in Official Dispatch No. 288/CP-QHQT of March 17, 2003 on the implementation of the Agreement amending the Textile and Garment Agreement with the EU;
Pursuant to the Finance Ministry’s Circular No. 08/2002/TT-BTC of January 23, 2002 guiding the application of import tax calculation prices under foreign trade sale/purchase contracts,

DECIDES:

Article 1.- To annul the application of minimum prices for import tax calculation and permit the application of import tax calculation prices under foreign trade sale/purchase contracts to imported wall and floor tiles with origins from countries of the European Union (EU), if such imported goods fully meet the following conditions:

- Having certificates of origin (C/O) granted by competent agencies of EU countries;

- Goods having been transported from EU ports as indicated in their bills of lading;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.For cases where the import goods fail to meet the above-stated conditions, the minimum tax calculation prices must be applied as prescribed.

Article 2.- This Decision takes effect and applies to all import goods declarations submitted to the customs offices 15 days after this Decision is published in the Official Gazette. All previous regulations contrary to this Decision are hereby annulled.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 68/2003/QD-BTC ngày 14/05/2003 of May 14, 2003, annulling the application of minimum prices for import tax calculation to imported wall and floor tiles of eu origin

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


915

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.192.4