Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Phần lắp đặt)

Số hiệu: 36/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Khiêu
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 15 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (PHẦN LẮP ĐẶT)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 và Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 379/SXD ngày 16/8/2006 về việc ban hành Quyết định bộ đơn giá xây dựng công trình (phần xây dựng, khảo sát xây dựng và phần lắp đặt) tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - phần lắp đặt (sau đây gọi tắt là Bộ đơn giá lắp đặt tỉnh Trà Vinh).

Điều 2. Bộ đơn giá lắp đặt tỉnh Trà Vinh là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình, xác định giá gói thầu xây lắp, phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của Công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; xác định chi phí sử dụng xe máy và thiết bị trong giá dự toán dịch vụ công ích đô thị. Các nguồn vốn khác khuyến khích áp dụng.

Điều 3. Đối với các công tác lắp đặt có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công khác với quy định trong Bộ đơn giá lắp đặt tỉnh Trà Vinh, hoặc các công trình đặc biệt cần có đơn giá riêng, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp:

1. Đối với các công trình mới, chưa có quyết định phê duyệt dự toán, chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt dự toán công trình theo Bộ đơn giá này.

2. Đốí với các công trình đã có phê duyệt dự toán, nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu), chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt lại dự toán công trình, phê duyệt lại giá gói thầu theo Bộ đơn giá này và tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) lại.

3. Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu), chủ đầu tư thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) của cấp có thẩm quyền.

Điều 5. Khi có biến động về giá nguyên vật liệu hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ chính sách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Bộ đơn giá lắp đặt tỉnh Trà Vinh cho phù hợp.

Điều 6. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, làm đầu mối triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Bộ đơn giá lắp đặt tỉnh Trà Vinh.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan trong tỉnh có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2006/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Phần lắp đặt)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64