Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 88/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Tờ trình số 2256/TTr-NG-VP ngày 13 tháng 9 năm 2001 và số I428/CV-NG-VP ngày 17 tháng 6 năm 2002), ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 866/BKH-VPTĐ ngày 06 tháng 2 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở vật chất các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2010 với những nội dung sau:

1. Mục tiêu:

Từ nay đến năm 2010, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc cho các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ngang với cơ quan đại diện của các nước đang phát triển và các nước trong khu vực Đông Nam Á, phù hợp với vị thế của Việt Nam trên quốc tế.

2. Nội dung và phạm vi đầu tư:

Các dự án triển khai thực hiện gồm:

1. Cải tạo, nâng cấp các cơ quan đại diện tại: Washington - Mỹ (nhà Đại sứ), Pháp, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Bulgarie, Campuchia, Úc Khỏn Kèn (Thái Lan).

2. Mua nhà hoặc đất để xây trụ sở làm việc và nơi ở cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan đại diện tại: Washington, Neo York, California (Mỹ), Singpore, Vương quốc Bỉ, Đan Mạch, ltalia, Myannmar, Nam Phi, Geneve và Berne (Thụy Sỹ), Thụy Điển, Hà Lan, Ba Lan, Hungarie, Canada, Arhentina và Brasil.

3. Xây dựng mới trụ sở làm việc và nơi ở cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan đại diện tại: Ấn Độ, Nhật Bản, Liên bang Nga, Hàn Quốc.

4. Trụ sở làm việc và nơi ở cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan đại diện Việt Nam mới mở ở nước ngoài (ngoài danh mục trên), Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Khi triển khai, Bộ Ngoại giao cần sắp xếp theo thứ tự để đầu tư tập trung hoàn thành dứt điểm, không dàn trải.

Khi lập các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc mua nhà, mua đất để xây dựng trụ sở làm việc và nơi ở cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao căn cứ vào nhu cầu cụ thể và theo tiêu chuẩn định mức trong Đề án (Tờ trình số 2256/TTr-NG-VP ngày 13 tháng 9 năm 2001 của Bộ Ngoại giao) để triển khai cho tất cả cán bộ đang làm việc ở các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm cả Phòng Thương vụ, Phòng Tùy viên Quốc phòng.

3. Vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư cho Đề án khoảng 88 - 90 triệu USD, trong đó nguồn thu lệ phí lãnh sự ngoài nước để lại cho Bộ Ngoại giao từ năm 2001 đến năm 2005 khoảng 40 - 45 triệu USD (Văn bản số 398/CP-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ); số kinh phí còn lại, hàng năm bố trí từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tổ chức và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư và thực hiện các dự án thuộc Đề án này, bảo đảm theo đúng thủ tục, các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Ngoại giao và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao danh mục các dự án được sử dụng từ nguồn lệ phí lãnh sự để lại; phần vốn còn thiếu bố trí từ nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các dự án.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng và các Bộ ngành có liên quan để xử lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Quốc phòng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 88/2002/QD-TTg

Hanoi, July 08, 2002

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON BUILDING MATERIAL BASES OF FOREIGN-BASED VIETNAMESE REPRESENTATIONS TILL 2010

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 147/1999/QD-TTg of July 5, 1999 prescribing the criteria and norms for use of working offices of the State agencies and non-business units;
At the proposal of the Minister for Foreign Affairs (Reports No. 2256-TTr/NG-VP of September 13, 2001 and No. 1428 CV/NG-VP of June 17, 2002), and opinions of the Minister of Planning and Investment (Official Dispatch No. 866 BKH/VPTD of February 6, 2002),

DECIDES:

Article 1.- To approve the scheme on building material bases of foreign-based Vietnamese representations till 2010 with the following contents:

1. Objectives:

From now till 2010, to concentrate investment on building material bases and providing working facilities for foreign-based Vietnamese representations on a par with the representations of developing countries and countries in the Southeast Asian region, in compatibility with Vietnams position on the international arena.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Projects to be implemented include:

1. Renovation and upgrading of the representations in Washington - USA (the Embassy building), France, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Bulgaria, Cambodia, Australia and Khon Ken (Thailand).

2. Purchase of houses or land for building working offices and dwelling houses for officials and employees of the representations in Washington, New York and California (USA), Singapore, the Kingdom of Belgium, Denmark, Italy, Myanmar, South Africa, Geneva and Berne (Switzerland), Sweden, the Netherlands, Poland, Hungary, Canada, Argentina, and Brazil.

3. The construction of new working offices and dwelling houses for officials and employees of the representations in India, Japan, the Federation of Russia, and South Korea.

4. For working offices and dwelling houses of officials and employees of the Vietnamese representations which have just been opened in foreign countries (outside the above-said list), the Ministry for Foreign Affairs shall submit them to the Prime Minister for decision.

In the course of implementation, the Ministry for Foreign Affairs should arrange them in an order so as to make concentrated investment for the definite completion.

When elaborating projects on renovation, upgrading, construction or purchase of houses or land for building working offices and dwelling houses for officials and employees of foreign-based Vietnamese representations, the Ministry for Foreign Affairs shall base itself on the specific demands as well as the norms set in the scheme (its Report No. 2256/TTr-NG-VP of September 13, 2001) to deploy them for all officials working in foreign-based Vietnamese representations, including Trade Bureaus and Military Attaché Bureaus.

3. Investment capital:

Total investment capital for the scheme is around USD 88-90 million, of which revenues from overseas consular fees left for the Ministry for Foreign Affairs from 2001 to 2005 are around USD 40-45 million (the Prime Ministers Document No. 398/CP-KTTH of May 14, 2001); the remaining funding amount shall be annually allocated from the State budgets investment capital source for capital construction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Minister for Foreign Affairs shall organize and be held responsible before the Prime Minister for the investment elaboration, evaluation and decision, as well as the implementation of the projects under this scheme, ensuring the strict observance of the current procedures and regulations on investment and construction management.

2. Annually, on the basis of the Foreign Ministrys proposal and the Finance Ministrys opinions, the Ministry of Planning and Investment shall make the list of projects entitled to use the retained consular fee amounts; the capital amount deficit shall be covered with the State budgets investment capital source for the implementation of projects.

3. In the course of implementation, the Ministry for Foreign Affairs shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Trade, the Ministry of Defense as well as the concerned ministries and branches in handling the arising problems.

Article 3.- This Decision takes implementation effect as from the date of its signing.

Article 4.- The ministers of Foreign Affairs, Planning and Investment, Finance, Trade, and Defense; the Minister-Director of the Government Commission for Organization and Personnel and the Governor of the State Bank of Vietnam shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/2002/QĐ-TTg ngày 08/07/2002 phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở vật chất các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249