Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6464/QĐ-UBND năm 2014 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 6464/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6464/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 779/TTr-SVHTT-DSVH ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên mới cho 23 (hai mươi ba) tuyến đường trên địa bàn Quận 12 (danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 12, theo chức năng của mình tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên mới và sửa đổi tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Đại biểu HĐND/TP;
- UBMTTQVN và các đoàn thể TP;
- VPTU và các Ban Thành ủy;
- Các Ban của HĐND/TP;
- Các Sở - ngành TP, UBND các Q-H;
- Báo Đài;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Ha)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

DANH SÁCH

ĐƯỜNG ĐẶT TÊN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6464/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

1.

HÀ THỊ KHIÊM

Đặt tên cho đường TMT18A

Từ đường QL1A đến cuối tuyến.

2.

LÊ THỊ NHO

Đặt tên cho đường số TMT9A

Từ đường TMT9A đến Tô Ký

3.

HÀ THỊ KHÉO

Đặt tên cho đường số TMT08

Từ đường NAT đến Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh.

4.

TRƯƠNG THỊ NGÀO

Đặt tên cho đường TMT6A

Từ đường TMT13 đến đường TMT2A.

5.

HUỲNH THỊ HAI

Đặt tên cho đường TCH21+TCH13

Từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường TCH21

6.

LÂM THỊ HỐ

Đặt tên cho đường TCH05

Từ đường TCH13 đến đường TCH02.

7.

DƯƠNG THỊ MƯỜI

Đặt tên cho đường TCH

Từ đường TCH33 đến đường Nguyễn Ảnh Thủ

8.

NGUYỄN THỊ TRÀNG

Đặt tên cho đường HT17

Từ đường HT37 đến đường NAT.

9.

NGUYỄN THỊ THƠI

Đặt tên cho đường HT18

Từ đường HT22 đến đường HT37.

10.

TRẦN THỊ DO

Đặt tên cho đường HT19

Từ đường HT18 đến đường HT37.

11.

TRẦN THỊ BẢY

Đặt tên cho đường HT13

Từ đường HT39 đến đường Nguyễn Ảnh Thủ

12.

TRẦN THỊ HÈ

Đặt tên cho đường HT42

Từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường BĐH khu phố 4.

13.

NGUYỄN THỊ KIỂU

Đặt tên cho đường TTH01

Từ đường Lê Văn Khương đến đường TCH21.

14.

NGUYỄN THỊ BÚP

Đặt tên cho đường TCH02

Từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường TCH21.

15.

TRẦN THỊ CỜ

Đặt tên cho đường TA32

Từ đường Lê Văn Khương đến đường TA05.

16.

NGUYỄN THỊ KIÊU

Đặt tên cho đường TA19

Từ đường Lê Văn Khương đến đường Lê Thị Riêng.

17.

VÕ THỊ PHẢI

Đặt tên cho đường TA09

Từ đường Lê Văn Khương đến đường Lê Thị Riêng.

18.

NGUYỄN THỊ ĐẶNG

Đặt tên cho đường HT27 + TTH22

Từ đường QL1A đến đường Nguyễn Ảnh Thủ.

19.

NGUYỄN THỊ CĂN

Đặt tên cho đường TTH10

Từ đường QL1A đến đường TTH21.

20.

VÕ THỊ LIỄU

Đặt tên cho đường APĐ11

Từ đường APĐ03 đến đường QL1A.

21.

VÕ THỊ THỪA

Đặt tên cho đường APĐ27

Từ đường QL1A đến cầu Bà Đương.

22

NGUYỄN THỊ SÁU

Đặt tên cho đường TL30

Từ đường Hà Huy Giáp đến trại cá sấu Hoa Cà

23

DƯƠNG THỊ GIANG

Đặt tên cho đường TTN15

Từ đường Phạm Văn Hớn đến Depot

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6464/QĐ-UBND năm 2014 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144