Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
───

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
─────────────────

 

Số: 53/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 53/2005/QĐ-BNN, NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG QUAO TỈNH BÌNH THUẬN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

MỤC LỤC

I. NỘI DUNG QUY TRÌNH.

Chương I: Quy định chung ................................................................................................ 3

Chương II: Vận hành điều tiết trong mùa lũ ....................................................................... 4

Chương III: Vận hành điều tiết trong mùa kiệt ................................................................... 5

Chương IV: Vận hành điều tiết khi hồ chứa có sự cố ......................................................... 6

Chương V: Quan trắc các yếu tố khí tượng thuỷ văn .......................................................... 6

Chương VI: Trách nhiệm và quyền hạn ............................................................................. 7

Chương VII: Tổ chức thực hiện ........................................................................................ 10

II. PHỤ LỤC KÈM THEO QUI TRÌNH................................................................... 10-

Phụ lục I : Giới thiệu tổng quan về hồ chứa nước Sông Quao............................................. 12

Phụ lục II : Những căn cứ để lập Quy trình vận hành điều tiết

 hồ chứa nước Sông Quao................................................................................................ 15

Phụ lục III : Các biểu đồ, bảng tra................................................................................ 16


 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

¾¾¾¾¾¾¾¾

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG QUAO TỈNH BÌNH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Sông Quao đều phải tuân thủ:

1. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

2. Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão (năm 1993); Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000.

3. Các Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành:

a. Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).

b. Công trình thuỷ lợi kho nước - Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (14TCN 55-88).

c. Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông (14TCN 49-86).

d. Các Tiêu chuẩn, Quy phạm khác có liên quan tới công trình thuỷ công của hồ chứa nước.

Điều 2: Việc vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất lũ thiết kế P =1% tương ứng với mực nước cao nhất là H = +90,30 m; tần suất lũ kiểm tra P = 0,2% tương ứng với mực nước cao nhất là H = +91,00 m.

2. Cấp nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

Điều 3: Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ phải tuân thủ Quy trình vận hành của các công trình.

Điều 4:

1. Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quy trình) là cơ sở pháp lý để Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi (KTCTTL) tỉnh Bình Thuận vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao.

2. Trong mùa mưa lũ, khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình, việc vận hành điều tiết và phòng chống lụt bão của hồ chứa phải theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh Bình Thuận, trực tiếp là Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) hồ chứa nước Sông Quao.

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 5: Trước mùa mưa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thuỷ văn mùa lũ hàng năm và Quy trình, lập

"Kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ", làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp & PTNT) tỉnh Bình Thuận.

3. Lập phương án phòng chống lụt bão cho hồ chứa nước Sông Quao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6: Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ:

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" trên biểu đồ điều phối (phụ lục số III.5).

2. Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng mùa lũ được giữ như sau :

Thời gian (ngày/tháng)

30/VI

31/VII

31/VIII

30/IX

31/X

30/XI

Mực nước cao nhất (mét)

81,00

84,30

84,60

88,10

89,00

89,00

 

Điều 7: Khi mực nước hồ đến giới hạn quy định tại khoản 2 điều 6, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải sẵn sàng xả lũ. Trước khi tiến hành xả lũ, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải :

1. Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn, hiện trạng các công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và Quy trình để quyết định việc xả lũ (số cửa, độ mở và thời gian mở...).

2. Báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận, Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Sông Quao về việc xả lũ.

3. Thông báo chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ, đảm bảo an toàn cho người, tài sản khi xả lũ.

Điều 8: Vận hành xả lũ trong những trường hợp đặc biệt:

1. Khi mực nước hồ cao hơn quy định tại khoản 2 điều 6 nhưng chưa vượt quá +89,00 m, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận có thể không vận hành tràn có cửa để xả lũ.

2. Khi mực nước hồ đạt +89,00 m và đang lên, đồng thời dự báo ở thượng nguồn vẫn còn mưa, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận vận hành tràn có cửa để xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy PCLB hồ Sông Quao, giữ mực nước hồ không vượt quá +90,30 m.

3. Khi mực nước hồ đạt +90,30m và đang lên, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải vận hành tối đa tràn xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy PCLB hồ Sông Quao, giữ mực nước hồ không vượt quá +91,00 m, triển khai phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

4. Khi mực nước hồ vượt quá +91,00 m, Ban chỉ huy PCLB hồ Sông Quao báo cáo Ban chỉ huy PCLB và UBND tỉnh Bình Thuận quyết định phương án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Chương III

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA KIỆT

Điều 9: Trước mùa kiệt hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thuỷ văn và nhu cầu dùng nước, lập "Phương án cấp nước trong mùa kiệt", báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận, thông báo cho các hộ dùng nước trong hệ thống.

Điều 10: Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa kiệt.

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối (phụ lục số III.5).

2. Mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng trong mùa kiệt được giữ như sau:

Thời gian (ngày/tháng)

31/XII

31/I

28/II

31/III

30/IV

31/V

Mực nước thấp nhất (m)

88,80

86,50

83,30

79,50

77,80

72,00

 

Điều 11: Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước", Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo phương án cấp nước.

Điều 12: Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt.

1. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn mực nước chết, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận và các hộ dùng nước phải thực hiện các biện pháp cấp nước và sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế thiếu nước vào cuối mùa kiệt.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải lập phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận quyết định và thực hiện.

Chương IV

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CHỨA CÓ SỰ CỐ

Điều 13: Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu xẩy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Sông Quao, trình UBND tỉnh Bình Thuận quyết định xả nước hạ mực nước hồ xuống đến mức đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối của hồ chứa, đồng thời đề xuất các phương án xử lý và giải pháp thực hiện.

Điều 14: Khi cửa tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải triển khai ngay biện pháp xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Sông Quao, Ban chỉ huy PCLB và UBND tỉnh Bình Thuận quyết định biện pháp hạ nhanh mực nước hồ để đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả.

Chương V

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Điều 15: Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thuỷ văn khác theo Quy phạm, Tiêu chuẩn ngành 14TCN 49-86 và 14TCN 55-88.

Điều 16: Hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế hoạch tích, cấp, xả nước.

Điều 17: Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, kiệt.

1. Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận đánh giá, tổng kết các đợt xả lũ (lưu lượng xả, số công trình xả, thời gian xả, diễn biến mực nước thượng lưu hồ, ảnh hưởng đối với vùng hạ du...).

2. Hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận tiến hành thu thập, đo đạc, tính toán lưu lượng và tổng lượng lũ đến hồ; đo đạc kiểm tra lưu lượng kiệt đến hồ.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

A- Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận.

Điều 18: Trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong Quy trình để vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao đảm bảo an toàn công trình và đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước.

2. Trong quá trình quản lý khai thác, hàng năm Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải tổng kết đánh giá việc vận hành điều tiết hồ và thực hiện Quy trình. Nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy trình, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

Điều 19: Quyền hạn:

1. Đề nghị các cấp chính quyền, ngành liên quan trong hệ thống thực hiện Quy trình.

2. Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình.

Điều 20: Giám đốc Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao trong các trường hợp sau :

1. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối.

2. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối và cao hơn mực nước chết, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

3. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết đã được Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận phê duyệt.

4. Quyết định xả lũ trong các trường hợp như quy định tại khoản 1 điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 8 Quy trình.

5. Kịp thời báo cáo và thực hiện các quyết định của Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Sông Quao, Ban chỉ huy PCLB và UBND tỉnh Bình Thuận khi xẩy ra tình huống như quy định tại khoản 4 điều 8 Quy trình.

B- Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

Điều 21:

1. Chỉ đạo, hướng đẫn và kiểm tra Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận thực hiện Quy trình, đặc biệt là việc vận hành xả lũ của hồ chứa nước Sông Quao.

2. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

3. Trình UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình.

Điều 22:

1. Thẩm định Phương án phòng chống lụt bão hàng năm của hồ chứa nước Sông Quao, báo cáo Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Sông Quao, trình UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt; theo dõi việc thực hiện.

2. Phê duyệt phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết của hồ chứa tại khoản 2 điều 12 Quy trình.

3. Theo dõi việc thực hiện cấp nước trong mùa kiệt của hồ chứa nêu tại điều 12 Quy trình.

c- uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 23:

1. Chỉ đạo các ngành các cấp trong hệ thống thực hiện Quy trình.

2. Xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

Điều 24:

1. Quyết định việc vận hành điều tiết, xả lũ hồ chứa nước Sông Quao khi xẩy ra tình huống như quy định tại khoản 2 điều 4; khoản 4 điều 8; điều 13 Quy trình.

2. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả khi xẩy ra tình huống như quy định tại điều 14 Quy trình.

3. Chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Sông Quao, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Bình Thuận, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận và các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống quy định tại khoản 2 điều 4; khoản 4 điều 8; điều 13, điều 14 Quy trình.

4. Huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố của hồ chứa nước Sông Quao.

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

D- Các cấp chính quyền huyện hàm thuận bắc.

Điều 25:

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình.

2. Ngăn chặn, xử lý và thông báo cho Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận những hành vi ngăn cản, xâm hại việc thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ và trường hợp xẩy ra sự cố.

Điều 26:

1. Huy động nhân lực, vật lực, phối hợp với Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phòng, chống lụt bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Sông Quao.

E- Các hộ dùng nước và những đơn vị hưởng lợi khác.

Điều 27:

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình.

2. Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng nước với Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận để Công ty lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan được nêu tại Pháp lệnh Khai thác & Bảo vệ công trình thuỷ lợi, các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Sông Quao.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28: Mọi quy định về vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao trước đây trái với những quy định trong Quy trình đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận, trình UBND tỉnh Bình Thuận quyết định.

Điều 29: Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. /.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾTHỒ CHỨA NƯỚC SÔNG QUAO TỈNH BÌNH THUẬN

PHỤ LỤC 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG QUAO

Hồ chứa nước Sông Quao được xây dựng từ năm 1988 đến năm 1997 tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Vị trí tuyến công trình đầu mối nằm trong khoảng:

Từ 11005’ đến 11015’ vĩ độ Bắc

Từ 108005’ đến 108015’ kinh độ Đông

Công ty KTCTTL Bình Thuận trực tiếp quản lý vận hành khai thác từ năm 1993.

Có hai nguồn nước đến hồ:

Một là dòng chảy của Sông Quao,

Hai là dòng chảy từ sông Đan Sách chuyển sang.

Nhiệm vụ của hồ Sông Quao là:

Cấp nước tưới cho ba vụ: Đông Xuận, Hè Thu và Mùa

Cấp nước cho nhà máy Nước, cấp nước cho nhà máy Đường

Hạn chế lũ lụt cho vùng hạ lưu.

Đặc điểm khí tượng thuỷ văn

Lưu vực hồ Sông Quao có lượng mưa bình quân nhiều năm X0 = 1800,0 mm. ở khu tưới lượng mưa bình quân X = 1000 mm, mưa tưới thiết kế X75% = 800mm.

Nhiệt độ trung bình năm T = 26,9 0C

Độ ẩm trung bình U = 79,5 %

Mùa lũ bắt đầu từ tháng VII, tháng VIII, kết thúc vào tháng XI. Thời kỳ nước lớn nhất là tháng IX, tháng X hàng năm. Các tháng còn lại là mùa cạn. Thời kỳ cạn nhất là tháng II, tháng III hàng năm.

Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến đập Sông Quao ở bảng sau:

Q0 (m3/s)

M0 (l/s.km2)

Cv

Cs

Q (m3/s)

25%

50%

75%

5,03

17

0,53

1,80

6,22

4,45

3,21

Đặc trưng dòng chảy lũ tại tuyến đập Sông Quao ở bảng sau:

Đặc trưng

Lũ P = 1%

Lũ P = 0,2%

Qmax (m3/s)

W (106m3)

868

84

1208

110

Lưu vực sông Đan Sách tính đến tuyến đập dâng có diện tích F = 131 km2, nằm trong vùng mưa lớn, lượng mưa trung bình hàng năm X0 = 2000 mm. Dòng chảy năm phong phú.

Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến đập dâng Đan Sách ở bảng sau:

Q0 (m3/s)

M0 (l/s.km2)

Cv

Cs

Q (m3/s)

25%

50%

75%

5,01

38,2

0,18

0,26

5,61

4,97

4,37

Tổng hợp đặc trưng dòng chảy đến ở tuyến đập hồ Sông Quao ở bảng sau:

Q0 (m3/s)

M0 (l/s.km2)

Cv

Cs

Q m3/s

25%

50%

75%

8,49

28,7

0,35

2,21

9,52

7,55

6,44

2. Nhiệm vụ của hồ chứa nước Sông Quao

Cấp nước tưới cho 8120 ha lúa vụ Hè Thu và một vụ thuốc lá Đông Xuân xen màu.

Cấp nước cho sinh hoạt với lưu lượng Q = 0,231 m3/s,

Cấp nước cho công nghiệp với lưu lượng Q = 0,194 m3/s.

3. Các chỉ tiêu thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ Sông Quao.

Diện tích lưu vực: Flv = 296 km2

Cấp công trình: cấp III

Tưới đảm bảo với P = 75%

Lũ thiết kế P = 1%

Lũ kiểm tra P = 0,2%

Mực nước chết, MNC = +72,00 m

Mực nước dâng bình thường, MNDBT = +89,00 m

Mực nước gia cường, MNGC = 91,00 m

Dung tích chết, WC = 5,70 triệu m3

Dung tích toàn bộ, WTB = 73,00 triệu m3

Dung tích hữu ích, Whi = 67,30 triệu m3

Cao trình đỉnh đập, Zđ = 92,00 m

Cao trình đỉnh tường chắn sóng, Z = 93,00 m

Tràn xả lũ có cửa – 3 khoang

B x H = 3 x (6 x 9) m

Cao trình ngưỡng, Zn = 81,00 m

Cống lấy nước:

Kích thước BxH = 2m x 2,5m

Chiều dài, L = 137,50 m

Cao trình ngưỡng, Zn = 68 m

Đập phụ:

Có 4 đập phụ

Bề rộng mặt đập 6 m

Cao trình đỉnh đập 91 m

Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

Hệ thống kênh tưới.

PHỤ LỤC II

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG QUAO

1. Các văn bản pháp quy

Luật Tài nguyên nước (năm 1998); Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão (năm 1993, năm 2000); Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi (năm 2001).

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 121-2002 - Hồ chứa nước - Công trình Thuỷ lợi, Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (của Bộ Nông nghiệp & PTNT).

Các Tiêu chuẩn, Quy phạm, các văn bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước (của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan chức năng).

Các văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận (và các cơ quan chức năng) về việc khai thác và bảo vệ hồ chứa nước Sông Quao.

Quy trình quản lý vận hành các công trình đầu mối (N0 153Đ - 06 - QTQL1).

Quy trình quản lý khai thác hệ thống kênh (N0 153Đ - 06 - QTQL2).

2. Các tài liệu, số liệu khí tượng thuỷ văn

Các tài liệu khí tượng thuỷ văn dùng trong thiết kế hồ chứa nước Sông Quao.

Các tài liệu mưa, mực nước hồ; các số liệu trong quá trình tích, xả nước của Xí nghiệp KTCTTL Hàm Thuận Bắc - Công ty KTCTTL Bình Thuận từ năm 1998 đến năm 2002.

Các tài liệu, số liệu để lập Quy trình vận hành công trình đầu mối.

3. Mục tiêu và yêu cầu

Phải đảm bảo an toàn cho công trình khi gặp lũ thiết kế P = 1% và khi gặp lũ kiểm tra P = 0,2%.

Theo số liệu thống kê của Xí nghiệp KTCTTL Hàm Thuận Bắc - Công ty KTCTTL Bình Thuận, đã tính toán khả năng của hồ Sông Quao có thể:

Cấp nước tưới cho 7.300 ha lúa vụ Mùa

Cấp nước tưới cho 5.350 ha lúa vụ Hè thu

Cấp nước tưới cho 5.750 ha lúa vụ Đông xuân

Cấp nước cho sinh hoạt với lưu lượng Q = 0,231 m3/s

Cấp nước cho công nghiệp với lưu lượng Q = 0,194 m3/s

PHỤ LỤC III

CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG TRA

Phụ lục III.1 :

Bảng số liệu dòng chảy đến hồ

Phụ lục III.2 :

Kết quả tính toán nước dùng cho tưới

Phụ lục III.3 :

Lượng nước dùng tại đầu mối.

Phụ lục III.4 :

Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết lũ

Phụ lục III.5 :

Biểu đồ điều phối hồ chứa nước Sông Quao

Phụ lục III.6 :

Mực nước thực đo hồ Sông Quao từ năm 1996 đến năm 2002

Phụ lục III.7 :

Biểu đồ và bảng tra quan hệ mực nước, dung tích hồ chứa nước Sông Quao

PHỤ LỤC III.1

BẢNG SỐ LIỆU DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ

Bảng 7: Lưu lượng bình quân tháng tại tuyến đập Sông Quao đã được chuyển nước từ Đan Sách
Năm
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
B. q
1981
2,26
1,57
0,770
0,970
2,73
10,9
7,13
9,94
12,7
20,3
9,07
2,92
6,78
1982
1,39
0,750
2,47
3,30
4,34
5,57
6,03
5,66
10,8
13,5
7,57
3,03
5,37
1983
1,36
0,780
0,510
0,580
1,56
5,04
8,26
14,3
9,94
23,6
11,8
3,04
6,73
1984
1,42
0,670
0,440
1,22
4,37
6,54
8,26
16,2
16,8
32,8
6,54
2,82
8,17
1985
1,56
0,910
0,760
2,77
8,55
10,3
7,74
6,02
12,3
23,9
7,53
4,11
7,21
1986
1,93
1,19
1,04
1,25
4,32
5,05
5,98
12,0
25,0
26,3
12,4
5,63
8,51
1987
2,20
1,02
0,690
1,07
1,58
3,37
5,62
11,4
21,3
21,7
13,3
5,36
7,39
1988
2,24
1,47
0,940
1,08
1,98
5,72
6,25
5,74
17,9
19,2
13,5
3,02
6,59
1989
1,57
0,880
1,29
1,80
7,08
9,44
17,54
8,32
15,8
25,7
5,50
2,50
8,13
1990
1,41
0,900
0,920
0,730
1,05
8,01
5,50
7,11
15,8
13,7
18,0
3,21
6,36
1991
1,78
0,970
0,900
1,14
3,71
4,43
9,82
9,04
17,3
19,2
6,20
2,37
6,41
1992
1,18
0,820
0,680
1,51
4,00
14,9
10,5
13,9
7,57
23,6
8,04
2,86
7,46
1993
1,51
0,810
1,41
1,56
6,73
8,37
8,41
6,57
14,5
29,0
7,75
4,69
7,60
1994
2,32
1,61
1,18
1,92
8,44
7,35
9,42
9,51
17,6
23,7
7,94
4,26
7,93
1995
2,02
1,50
1,22
1,38
1,56
5,05
12,4
9,33
33,7
34,9
7,44
3,41
9,50
1996
1,90
1,24
0,830
3,76
14,8
12,2
8,84
9,25
18,7
33,3
32,4
7,19
12,0
1997
2,92
2,74
1,80
4,26
7,23
7,67
9,61
13,9
21,6
21,0
8,20
3,40
8,69
1998
1,47
0,920
0,510
1,20
4,94
4,78
9,82
11,2
18,4
36,6
27,6
20,2
11,5
1999
5,98
2,19
2,18
8,28
28,4
26,2
15,7
25,0
21,9
25,7
17,4
6,88
15,5
2000
3,35
1,97
1,96
5,40
6,9
15,3
18,8
17,2
17,8
38,3
21,0
11,2
13,3
2001
5,34
2,63
2,06
3,14
3,45
6,96
7,73
10,8
13,0
20,2
7,99
3,18
7,21
B.quân
2,24
1,31
1,17
2,30
6,08
8,72
9,49
11,1
17,2
25,1
12,2
5,01
8,49

 

PHỤ LỤC III.2

BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NƯỚC DÙNG CHO TƯỚI

a. Mức tưới tại mặt ruộng cho các loại cây trồng

Cây trồng

M (m3/ha)

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Tổng

Lúa ĐX

554

2635

2059

2260

2183

290

 

 

 

 

 

 

9981

Lúa HT

 

 

 

 

 

652

2590

1256

1339

286

 

 

6123

Lúa Mùa

1.084

 

 

 

 

 

 

 

53

2050

1035

843

5065

b. Hệ số tưới của hệ thống

Tháng

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

q

(l/sha)

1,05

1,16

1,12

0,51

1,33

0,64

0,69

1,05

0,53

0,44

0,65

1,36

c. Tổng lượng nước yêu cầu tưới tại đầu mối

Tháng

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Tổng

W

(106m3)

14,633

16,061

15,514

6,408

17,267

8,373

9,443

21,860

10,074

8,205

14,488

18,726

161,052

 
PHỤ LỤC III.3
BẢNG TỔNG HỢP LƯỢNG NƯỚC DÙNG TẠI ĐẦU MỐI

Tháng

W ( 106m3)

Nước

tưới

Nước

công nghiệp

Nước

sinh hoạt

Tổng

cộng

I

14,633

0,520

0,619

15,772

II

16,061

0,469

0,559

17,089

III

15,514

0,520

0,619

16,653

IV

6,408

0

0,599

7,007

V

17,267

0

0,619

17,886

VI

8,373

0

0,599

8,972

VII

9,443

0

0,619

10,062

VIII

21,86

0

0,619

22,479

IX

10,074

0

0,599

10,673

X

8,205

0

0,619

8,824

XI

14,488

0,503

0,599

15,59

XII

18,726

0,520

0,619

19,865

Tổng

161,052

2,532

7,288

170,872

PHỤ LỤC III.4

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

1. Trường hợp tính toán

Lũ thiết kế : P = 1%

Lũ kiểm tra: P = 0,2%

Mở một cửa xả tràn, mở hai cửa xả tràn, mở 3 cửa xả tràn

Mực nước trước lũ : H = +89,00 m

2. Kết quả tính toán.

Trường hợp

điều tiết

Đặc trưng

Z trước lũ = 89,00 m

Ghi chú

1%

0,2%

 

Mở 1 cửa xả tràn

Qxả (m3/s)

Zmax (m)

439

92,88

 

 

Mở 2 cửa xả tràn

Qxả (m3/s)

Zmax (m)

640

90,91

801

92,18

 

Mở 3 cửa xả tràn

Qxả (m3/s)

Zmax (m)

781

89,36

960

90,61

 

3. Kết luận.

       - Khi hồ đã tích đến mực nước H = +89,00 m mà gặp lũ thiết kế P = 1%, phải mở tối thiểu hai cửa tràn xả lũ.

       - Khi hồ đã tích đến mực nước H = +89,00 m mà gặp lũ kiểm tra P = 0,2%, phải mở cả ba cửa tràn xả lũ.

PHỤ LỤC III.5

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI

Bảng toạ độ đường phòng phá hoại và đường hạn chế cấp nước

Tháng

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XIi

i

II

IIi

IV

V

VI

H1(m)

72,00

80,00

84,30

84,60

88,10

89,00

89,00

88,80

86,50

83,30

79,50

77,80

72,00

H2(m)

72,00

72,60

72,60

72,40

76,10

85,00

88,00

85,40

82,60

78,40

73,00

72,40

72,00

 

Ghi chú:       [1] - Đường phòng phá hoại           

[2] - Đường hạn chế cấp nước

[3] - Đường phòng lũ

 

A - Vùng hạn chế cấp nước

B - Vùng cấp nước bình thường

C - Vùng cấp nước gia tăng

D - Vùng xả lũ bình thường

E - Vùng xả lũ bất bình thường

 

 

 

PHỤ LỤC III.6

MỰC NƯỚC THỰC ĐO HỒ SÔNG QUAO TỪ NĂM 1996 ĐẾN 2002

Đặc trưng

96-97

 97-98

98-99

 99-00

00-01

01-02

Vụ đông xuân

Tháng 11

Hmax

87,92

88,63

89,48

89,26

89,6

87,00

Ngày

20

12

8

28

16

4

Hmin

85,73

87,70

88,70

88,15

87,35

85,95

Ngày

9

1

1

6

1

30

Tháng 12

Hmax

87,31

88,12

89,50

89,25

89,32

85,92

Ngày

30

1

19

1

12

1

Hmin

85,86

86,45

88,64

88,6

88,50

84,60

Ngày

2

31

14

30

31

31

Tháng 1

Hmax

87,22

86,38

88,23

88,55

88,45

84,52

Ngày

1

1

7

1

1

1

Hmin

86,39

83,70

88,42

86,18

85,90

82,32

Ngày

31

31

31

31

31

31

Tháng 2

Hmax

86,35

83,61

88,40

86,10

85,75

82,20

Ngày

1

1

1

1

1

1

Hmin

84,95

80,57

86,58

83,38

82,10

78,40

Ngày

28

28

28

29

28

28

Tháng 3

Hmax

84,89

80,51

86,52

83,35

82,00

78,30

Ngày

1

1

1

1

1

1

Hmin

83,53

77,80

85,19

83,00

80,90

76,40

Ngày

31

28

26

12

18

26

Tháng 4

Hmax

84,14

77,95

86,50

86,18

81,60

76,40

Ngày

28

15

30

13

16

1

Hmin

83,50

76,90

85,19

83,12

81,03

75,35

Ngày

1

16

5

3

30

25

Vụ hè thu

Tháng 5

Hmax

83,94

78,50

88,10

83,70

81,00

75,57

Ngày

1

19

31

1

1

16

Hmin

82,40

77,74

86,03

79,75

79

74,37

Ngày

31

30

20

31

31

28

Tháng 6

Hmax

82,74

77,97

88,10

80,05

78,00

75,62

Ngày

10

3

1

3

1

25

Hmin

80,00

74,58

85,82

78,50

74,50

74,26

Ngày

24

30

26

28

28

4

Tháng 7

Hmax

80,00

74,43

87,55

83,48

77,29

75,57

Ngày

2

1

29

21

16

14

Hmin

80,00

71,30

86,00

78,00

74,30

73,55

Ngày

30

27

24

1

31

31

Vụ mùa

Tháng 8

Hmax

84,20

73,36

87,70

82,80

77,50

79,70

Ngày

27

31

30

1

31

31

Hmin

80,00

70,00

86,00

80,90

72,30

72,30

Ngày

9

16

20

21

14

13

Tháng 9

Hmax

85,30

81,60

87,70

85,82

79,30

81,91

Ngày

23

30

29

30

30

28

Hmin

82,50

73,43

85,95

81,15

75,60

80,20

Ngày

14

5

18

15

22

1

Tháng 10

Hmax

87,75

89,20

89,20

87,00

87,00

89,54

Ngày

25

18

27

28

30

31

Hmin

85,20

81,91

86,70

85,82

79,90

81,90

Ngày

1

1

5

2

1

2

 

PHỤ LỤC III.7

BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG QUAO

Bảng toạ độ quan hệ Z ~ W

Z(m)

,0

,1

,2

,3

,4

,5

,6

,7

,8

,9

72

5,70

5.93

6,16

6,39

6,62

6,85

7,08

7,31

7,54

7,77

73

8,00

8,21

8,41

8,62

8,82

9,03

9,23

9,44

9,64

9,85

74

10,05

10,36

10,67

10,98

11,29

11,60

11,91

12,22

12,53

12,84

75

13,15

13,46

13,76

14,07

14,37

14,68

14,98

15,29

15,59

15,90

76

16,20

16,50

16,80

17,09

17,39

17,69

17,99

18,29

18,58

18,88

77

19,18

19,46

19,74

20,03

20,31

20,59

20,87

21,15

21,44

21,72

78

22,00

22,35

22,70

23,05

23,40

23,75

24,10

24,45

24,80

25,15

79

25,50

25,84

26,17

26,51

26,84

27,18

27,51

27,85

28,18

28,52

80

28,85

29,22

29,58

29,95

30,31

30,68

31,04

31,41

31,77

32,14

81

32,50

32,93

33,35

33,78

34,20

34,63

35,05

35,48

35,90

36,33

82

36,75

37,18

37,60

38,03

38,45

38,88

39,03

39,73

40,15

40,58

83

41,00

41,45

41,90

42,35

42,80

43,25

43,70

44,15

44,06

45,05

84

45,50

46,00

46,50

47,00

47,50

48,00

48,50

49,00

49,50

50,00

85

50,50

50,99

51,48

51,97

52,46

52,95

53,44

53,95

54,42

54,91

86

55,40

55,94

56,48

57,02

57,56

58,10

58,64

59,18

59,72

60,26

87

60,80

61,38

61,96

62,54

63,12

63,70

64,28

64,86

65,44

66,02

88

66,60

67,24

67,88

68,52

69,16

69,80

70,44

71,08

71,72

72,36

89

73,00

73,70

74,40

75,10

75,80

76,50

77,20

77,90

78,60

79,30

90

80,00

80,62

81,23

81,85

82,47

83,90

83,70

84,32

84,94

85,55

91

86,17

86,87

87,57

88,27

88,97

89,68

90,38

91,08

91,78

92,48

92

93,18

93,96

94,74

95,53

96,31

97,09

97,87

98,65

99,44

100,2

93

101,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2005/QĐ-BNN ngày 24/08/2005 về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Quao tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.647

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!