Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4898/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn) do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4898/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4898/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG 70 TỶ LỆ 1/500 (ĐOẠN TỪ ĐẠI LỘ THĂNG LONG ĐẾN NHỔN)
Địa điểm: phường Xuân Phương, Phương Canh, Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm,
phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm, xã Vân Canh - huyện Hoài Đức, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định s 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về h sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S2 tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết đnh s 4874/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết đnh s 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc giao ch tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 4802/TTr-QHKT ngày 24 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn), với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn tĐại lộ Thăng L ong đến Nhn).

2. Vị trí, giới hạn, quy mô nghiên cứu:

2.1. Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính phường Xuân Phương, Phương Canh, Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm, phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm, xã Vân Canh - huyện Hoài Đức, Hà Nội.

2.2. Giới hạn:

- Điểm đầu: giao với tuyến đường Quốc lộ 32 (khu vực Nhổn);

- Điểm cuối: giao với đại lộ Thăng Long;

2.3. Quy mô nghiên cứu:

- Chiều dài tuyến khoảng: 5,0 km;

- Quy mô diện tích đất nghiên cứu quy hoạch: khong 168 ha.

- Quy mô dân số dự báo: khoảng 6.000 người.

(Quy mô diện tích, phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch, chức năng sử dụng đất, ch tiêu đất đai, quy hoạch kiến trúc, quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị S2, S3, GS tỷ lệ 1/5000 đã được cp thẩm quyền phê duyệt, các d án đã và đang triển khai dọc 02 bên tuyến đường, Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam đảm bảo đồng bộ t chc không gian cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật.)

3. Mục tiêu và nhiệm vụ ca đồ án:

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu đô thị S2, S3, GS tỷ lệ 1/5000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 02 bên tuyến đường tạo bộ mặt kiến trúc cho trục đường đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển chung của khu vực, hài hòa với các công trình hiện có ở lân cận.

- Xác định chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, chiều cao công trình) hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho từng khu đất phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt. Khớp nối các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực và giữa khu vực xây dựng mới và khu vực hiện hữu đáp ứng yêu cu phát triển đô thị đng bộ, bền vững, đảm bảo yêu cầu an toàn, hoạt động bình thường của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực.

- Xây dựng Quy định quản lý xây dựng làm cơ sở pháp lý để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và để các cấp chính quyền, cơ quan, quản lý quy hoạch - kiến trúc, xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo xây dựng 2 bên tuyến đường văn minh, hiện đại.

4. Nội dung thành phần hồ sơ:

Thành phần và nội dung hồ sơ đồ án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng và Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn) được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận kèm theo Tờ trình số 4802/TTr-QHKT ngày 24/8/2016 (có ranh giới nghiên cứu quy hoạch kèm theo).

5. Thời gian hoàn thành đồ án:

- Thực hiện sau khi có Nhiệm vụ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành hồ sơ: 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được cấp thẩm phê duyệt (không kthời gian xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đng dân cư có liên quan và thời gian trình cấp thẩm quyền phê duyệt).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội).

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định, trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ban quản dự án quy hoạch xây dựng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn) theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt; Quá trình lập quy hoạch phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các chủ đu tư dự án trong khu vực nghiên cứu, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị, các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

UBND các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, UBND huyện Hoài Đức và UBND các phường, xã có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội trong quá trình, trin khai lập quy hoạch chi tiết và lấy ý kiến theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian lập đồ án theo đúng quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ đán quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vn tải, Văn hóa và Th thao; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức; Chủ tịch UBND các phường, xã có liên quan; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND T
P;
- VPUBTP: Các PVP:

các phòng: TH, TKBT, KT, ĐT(Chiến, Năng);
- Lưu: VT (40 bản), ĐTA1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4898/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn) do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.126
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156