Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 321/QĐ-UBND.HC năm 2013 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – Phần Khảo sát

Số hiệu: 321/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP – PHẦN KHẢO SÁT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình tnh Đồng Tháp Phần kho sát xây dựng, làm s tham khảo đ lp và qun lý chi phí đu xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết đnh này hiệu lc thi hành k t ngày ký.

Giao cho Giám đc Sở Xây dng tổ chc trin khai, hưng dn, theo dõi và kiểm tra vic thi hành Quyết định y.

Điều 3. Chánh văn phòng Uban nhân dân Tỉnh; Thủ trưng các sở, ban, ngành Tnh; Ch tch Uỷ ban nhân dân cấp huyn, cấp xã; Ch đu tư và các đơn v hot đng xây dựng chịu trách nhim thi hành Quyết đnh y./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ XD;
- TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

ĐƠN GIÁ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP
PHẦN KHẢO SÁT
Công bố kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND .HC ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT

Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xác định mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng (như 1m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ địa hình, 1 mẫu thí nghiệm, …) từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát được xác định trên cơ sở:

- Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước.

- Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Quyết định số 326/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp.

- Công bố giá vật liệu xây dựng và giá vật tư thiết bị điện tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng; Tài chính - Công thương tỉnh Đồng Tháp.

2. Nội dung và cơ sở xác định từng thành phần chi phí trong đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát:

Cấu thành của đơn giá khảo sát xây dựng bao gồm các khoản sau:

- Chi phí trực tiếp.

- Chi phí chung.

- Thu nhập chịu thuế tính trước.

Nội dung của từng khoản nêu trên như sau:

a) Chi phí trực tiếp:

Là chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát xây dựng, như: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy (thiết bị), bao gồm:

a.1. Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí vật liệu không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

a.2. Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp lương và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động.

- Lương cơ bản tính bằng mức lương 1.400.000 đồng/tháng nhân (x) hệ số bậc lương (theo Công văn số 99/UBND-KTN ngày 06/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cơ sở tính toán 06 bộ đơn giá xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước:

+ Công nhân khảo sát, đo đạc xây dựng: Bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, ngành số 8 - Nhóm II.

+ Cán sự, kỹ thuật viên, kỹ sư: Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các Công ty Nhà nước.

- Số ngày công lao động để xác định đơn giá nhân công là 26 ngày công/01 tháng quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Phụ cấp lưu động bằng 0,4 mức lương tối thiểu chung (theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT- BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).

- Khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép,…) bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

- Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

a.3. Chi phí sử dụng máy thi công: Là chi phí sử dụng các loại máy thi công trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng, bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy vì chi phí này đã được tính vào chi phí nhân công khảo sát xây dựng.

b) Chi phí chung:

- Chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý gồm: lương, bảo hiểm xã hội, phương tiện làm việc, bồi dưỡng nghiệp vụ,....

- Chi phí phục vụ công nhân.

- Chi phí phục vụ thi công.

- Chi phí khác.

Định mức chi phí chung của công tác khảo sát xây dựng tính bằng 70% trên chi phí nhân công (theo quy định tại Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng).

c) Thu nhập chịu thuế tính trước:

Tính bằng 6% của chi phí trực tiếp và chi phí chung (theo quy định tại Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng)..

3. Các khoản chi phí chưa tính trong đơn giá:

a) Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát:

Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát được tính bằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng.

b). Chi phí chỗ ở tạm thời:

Chi phí chỗ ở tạm thời được tính bằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng.

c) Chi phí chuyển quân, chuyển máy:

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng phương án kỹ thuật khảo sát (công tác khảo sát đặc thù, khối lượng công việc khảo sát,…) chủ đầu tư quyết định và dự tính chi phí chuyển quân, chuyển máy và một số chi phí khác trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng cho phù hợp.

d) Chi phí cho phương tiện nổi:

Chi phí cho phương tiện nổi phục vụ cho công tác khảo sát (tàu, thuyền, phao, phà, sàn đạo,…) được lập dự toán riêng.

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tập đơn giá khảo sát xây dựng gồm 17 chương:

Chương 1: Công tác đào đất đá bằng thủ công.

Chương 2: Công tác khoan tay.

Chương 3: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn

Chương 4: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước.

Chương 5: Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.

Chương 6: Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.

Chương 7: Công tác khoan đường kính lớn.

Chương 8: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan.

Chương 9: Công tác đo lưới khống chế mặt bằng.

Chương 10: Công tác đo khống chế độ cao.

Chương 11: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn.

Chương 12: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước

Chương 13: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

Chương 14: Công tác thí nghiệm trong phòng

Chương 15: Công tác thí nghiệm ngoài trời

Chương 16: Công tác thăm dò địa vật lý

Chương 17: Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình

Trong mỗi chương, mục có các loại công tác khảo sát xây dựng và được mã hóa thống nhất gồm 2 chữ cái và 5 chữ số. Trong mỗi danh mục của tập đơn giá khảo sát có quy định thành phần công việc và mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công. Cột tổng hợp là đơn giá khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát là cơ sở là cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Căn cứ vào nội dung và cơ sở xác định các thành phần chi phí trong đơn giá khảo sát xây dựng này và phương án khảo sát xây dựng được duyệt, chủ đầu tư phải lập dự toán công tác khảo sát xây dựng cần thực hiện (hoặc thuê các đơn vị tư vấn lập) và trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự toán theo quy định hiện hành.

- Dự toán khảo sát xây dựng đã được phê duyệt là mức tối đa để xác định giá gói thầu và ký kết hợp đồng khảo sát theo giá trúng thầu. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu khảo sát thì dự toán chi phí khảo sát đã phê duyệt nói trên được dùng làm cơ sở để ký hợp đồng khảo sát sau khi đã trừ tỷ lệ giảm giá theo quy định (nếu có).

- Đối với những công tác khảo sát chưa có định mức để lập đơn giá thì chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán để tổ chức lập định mức và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Đối với những công tác khảo sát đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa có trong đơn giá thì chủ đầu tư có thể sử dụng những định mức hiện hành để tổ chức lập đơn giá và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Đối với những công tác khảo sát mà định mức để xác định đơn giá chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, biện pháp, điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư có thể tổ chức điều chỉnh định mức cho phù hợp để lập đơn giá và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần khảo sát, nếu gặp vướng mắc, đề nghị các cá nhân, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 321/QĐ-UBND.HC năm 2013 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – Phần Khảo sát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.431
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228