Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 29/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/2008/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ti nhà nước và công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Theo Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước mà người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ sử dụng các bộ đơn giá xây dựng công trình (XDCT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vững Tàu đã công bố như sau:

- Văn bản số 813/UBND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2008 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - phần xây dựng (trước đây ban hành theo Quyết định số 2056/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006);

- Văn bản số 814/UBND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2008 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt (trước đây ban hành theo Quyết định số 2057/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006);

- Văn bản số 815/UBND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2008 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng (trước đây ban hành theo Quyết định số 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006);

- Văn bản số 816/UBND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2008 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo - phần xây dựng (trước đây ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006);

- Văn bản số 817/UBND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2008 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo - phần lắp đặt (trước đây ban hành theo Quyết định số 4597/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006);

- Văn bản số 818/UBND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2008 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây ban hành theo Quyết định số 2055/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006);

Văn bản số 819/UBND-VP ngày 13 tháng 3 năm 2008 về việc công bố đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây ban hành theo Quyết định số 8793/2001/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2001).

Được áp dụng các hệ số điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nêu trên) được nhân với hệ số KđcNC theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Loại đơn giá xây dựng công trình

Thành phố Vũng Tàu KđcNC

Thị xã Bà Rịa và các huyện KđcNC

Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng

1,657

1,542

Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt

1,657

1,542

Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng

1,657

1,542

Đơn giá Côn Đảo - phần xây dựng

 

1,255

Đơn giá Côn Đảo phần lắp đặt

 

1,255

Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơn bản

3,80

3,54

(Riêng các công trình trên địa bàn huyện Côn Đảo khi áp dụng đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng sử dụng hệ số nhân công 1,5 thay cho hệ số 1,89 trong thuyết minh đơn giá).

2. Điều chỉnh chi phí sử dụng máy thi công:

Chi phí sử dụng máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nêu trên) được nhân với hệ số KđcMTC theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: HỆ SỐ ĐIỂU CHỈNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

Loại đơn giá xây dựng công trình

Thành Phố Vũng Tàu KđcNC

Thị xã Bà Rịa và các huyện KđcNC

Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng

1,155

1,134

Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt

1,155

1,134

Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng

1,03

1,03

Đơn giá Côn Đảo - phần xây dựng

 

1,054

Đơn giá Côn Đảo phần lắp đặt

 

1,054

Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơn bản

1,595

1,566

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng:

Các khoản mục chi phí bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo quy định.

Điều 2. Quy định thực hiện

- Các khối lượng xây lắp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 (ngày Nghị định số 166/2007/NĐ-CP , số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước được áp dụng các hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công theo Quyết định này.

- Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán theo Quyết định này.

- Các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 theo hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận kí kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày kí.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch - Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.769
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153