Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tiêu chí số 8 - Thu nhập của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định 2290/QĐ-UBND

Số hiệu: 2031/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 15/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2031/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI NỘI DUNG TIÊU CHÍ SỐ 8 - THU NHẬP CỦA BỘ TIÊU CHÍ XÃ  ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2290/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2018 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 449/TTr-SNN ngày 10 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung tiêu chí số 8 về thu nhập của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La, như sau:

1. Về nội dung tiêu chí

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người/năm) tăng 1,2 lần trở lên so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Về nội dung chỉ tiêu

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015: Tăng 2,0 lần trở lên so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương ≥ 36 triệu đồng/người/năm.

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016: Tăng 1,7 lần trở lên so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương ≥ 37,4 triệu đồng/người/năm.

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017: Tăng 1,5 lần trở lên so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương ≥ 39 triệu đồng/người/năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các huyện, thành phố và các xã triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao quy định tại Quyết định này.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này; tổ chức đánh giá, trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hằng năm theo đúng quy định.

3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Văn phòng Điều phối NTM TW (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ các CTMTQG tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh ủy;
- Như điều 4;
- TT các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các xã NTM trên địa bàn tỉnh;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 08 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tiêu chí số 8 - Thu nhập của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định 2290/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55