Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1565/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 06/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/110/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng Y tế tại tờ trình số 336/TTr-QLDA ngày 25/11/2011 và báo cáo thẩm định số: 543/KH-VHXH ngày 29/ 11/ 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn tại các Quyết định số 877/QĐ-CT ngày 07/9/2001, số 2243/QĐ-CT ngày 22/11/2005, số 1703/QĐ-UBND ngày 03/12/2007, số 1016/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung gói thầu xây lắp cải tạo các khoa phòng (gói thầu số 11).

- Nội dung các công việc gói thầu số 11 theo văn bản số 543/KH-VHXH ngày 29/11/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; giá trị gói thầu bổ sung nằm trong tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Quy mô nội dung đầu tư các hạng mục, thông số kỹ thuật khác theo các Quyết định số 877/QĐ-CT ngày 07/9/2001, số 2243/QĐ-CT ngày 22/11/2005, số 1703/QĐ-UBND ngày 03/12/2007, số 1016/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan, văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng Y tế căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


438

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188