Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai công tác cai nghiện ma túy theo Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày ban hành: 03/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY THEO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Ủy ban nhân dân tnh xây dựng kế hoạch trin khai công tác cai nghiện ma túy theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhm nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghiện ma túy trong đời sống xã hội.

2. Triển khai đồng bộ các nội dung, gii pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép chương trình cai nghiện ma túy với các chương trình an sinh xã hội như: Xóa đói giảm nghèo, học nghề, vay vốn, giải quyết việc làm... Giảm phân biệt đối xử; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

3. Nâng cao nghiệp vụ về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ các ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, đảm bảo thực hiện quy trình, thủ tục đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn quy trình, thủ tục đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh (sau đây viết tắt là Trung tâm).

II. Mục tiêu

1. Hàng năm, 100 % số người nghiện có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc được đưa vào Trung tâm.

2. 100% cán bộ làm công tác lập hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm được tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đảm bảo việc thực hiện quy trình, thủ tục đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cai nghin và quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cộng đồng.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc, phục hi hành vi, nhân cách, lao động sản xuất, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho học viên tại Trung tâm.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác cai nghiện ma túy. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp, Y tế, Tòa án nhân dân trong công tác lập hồ sơ, quy trình, thủ tục đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội.

3. Làm tốt công tác quản lý, tư vấn, cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phi hợp với các sở, ngành liên quan: Công an, Tư pháp, Y tế, Tòa án tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND huyện, thành phố lập hồ sơ, quy trình, thủ tục đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.

-  Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tnh đến năm 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Phối hợp với Sở, ngành liên quan xây dựng và sử dụng nguồn kinh phí chương trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy đảm bo hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc, phục hồi hành vi, nhân cách, lao động sản xuất, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho học viên tại Trung tâm.

2. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập huấn, hướng dẫn lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội theo Nghị đnh số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ; tổ chức đưa người đã có quyết định vào Trung tâm; truy tìm đi tượng bỏ trốn; đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm.

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Trung tâm.

3. Sở Y tế:

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận tình trạng nghiện ma túy cho người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cho đội ngũ cán bộ y tế huyện, thành phố.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cấp chứng chỉ về công tác cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác cai nghiện ở cơ sở.

4. Sở Tư pháp:

Phi hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về quy trình thẩm định hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cho đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện.

5. Đ nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Đề nghị Tòa án nhân dân tnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện về trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp hành chính đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm theo Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Căn cứ khả năng ngân sách hàng năm, bố trí và thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tnh:

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan và các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại cộng đồng và người sau cai nghin ma túy. Thường xuyên củng cố, xây dựng các tổ chức Hội, đoàn thể làm nòng cốt trong phong trào đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

8. UBND huyện, thành phố:

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, phường, thị trấn về trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm.

- Chỉ đạo phòng Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hàng năm. Hỗ trợ ngân sách để đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

9. Ủy ban nhân dân cp xã:

- Tổ chức lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chỉ đạo quản lý người vi phạm trong quá trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện bắt buộc tham gia các nhóm tự lực, câu lạc bộ của người sau cai nghiện, giúp họ có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng, dự phòng chống tái nghiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tnh ủy, HĐND và UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- UBQG phòng ch
ng HIV/AIDS, PC ma túy, mại dâm;
- TT: TU, HĐND t
nh;
- Chủ tịch, Các PCTUBND t
nh;
- UBMTTQ t
nh;
- Các s
, ngành, đoàn thể ca tnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- UBND huyện, thành phố;

- Lưu: VT, VX; TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2014 triển khai công tác cai nghiện ma túy theo Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228