Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

Số hiệu: 25/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Mười
Ngày ban hành: 27/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2021

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 19/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 19/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức triển khai và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; tổ chức thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước, thi hành và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Bảo đảm các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thi hành và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Ban hành chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thời gian trình Chủ tịch UBND tỉnh: tháng 3/2021.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Thực hiện quản lý nhà nước, tổ chức thi hành và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước, thi hành và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Trường hợp phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc mâu thuẫn, thiếu thống nhất thì kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới cho phù hợp.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các sở, ngành, cấp huyện, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thi hành nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thời gian thực hiện: quý II/2021.

b) Các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc sở, ngành, địa phương quản lý.

Thời gian thực hiện: khi có văn bản mới ban hành có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính hoặc xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

3. Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 21/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của cấp Trung ương về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của cấp Trung ương về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai và chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo thi hành kịp thời, đầy đủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch của tỉnh.

4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy định chi tiết thi hành, các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực và pháp luật có liên quan.

Tổ chức nghiên cứu, biên soạn các loại tài liệu phục vụ công tác thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Các sở, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính, quy định về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc phạm vi, lĩnh vực sở, ngành quản lý.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

c) UBND các cấp kịp thời triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương mình.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

d) Đề nghị Báo Ấp bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Báo, Đài, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, trong cán bộ, hội viên.

5. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh:

- Ban hành kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra, chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

b) Đối với các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện:

- Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo các căn cứ theo quy định của pháp luật và tập trung vào những lĩnh vực phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình quản lý nhà nước, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, những lĩnh vực có nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

6. Tham gia xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

7. Thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Thống kê về xử lý vi phạm hành chính:

- Ngành Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thống kê các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành.

- Các sở, ngành tổ chức thống kê các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thuộc lĩnh vực sở, ngành quản lý.

b) Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm: đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện báo cáo công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tổng hợp, xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện trong tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh.

- Xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến thẩm quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm của sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mười

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 27/01/2021 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250