Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Directive No. 445-TTg of August 09, 1995, on organizing the implementation of the ordinance on handling administrative violations

Số hiệu: 445-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 09/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 445-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6 tháng 7 năm 1995 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 1995. Đây là một văn bản Pháp luật quan trọng của Nhà nước ta về đấu tranh phòng và chống vi phạm hành chính nhằm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước. Để kịp thời triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ nhân viên các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và mọi công dân về nội dung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp lệnh, động viên sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh phòng và chống vi phạm hành chính, đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát việc thi hành Pháp lệnh của các cơ quan, nhân viên Nhà nước.

Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương cần sử dụng mọi hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên về mục đích, yêu cầu, nội dung của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

2. Các Bộ, ngành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Uỷ ban nhân dân các cấp và những cơ quan khác có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải có kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và bố trí cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất, tổ chức tập huấn để triển khai thực hiện tốt pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.

Các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải thực hiện việc xử lý theo đúng quy định của pháp lệnh, kiên quyết chấm dứt tình trạng xử lý tuỳ tiện, xử lý sai thẩm quyền, xử phạt không kịp thời hoặc phạt cho tồn tại, đồng thời phải xử lý nghiêm những cán bộ có thẩm quyền xử phạt mà làm trái Pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

3. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 8 năm 1995 các Bộ, ngành có trách nhiệm sau đây phải khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành một số vấn đề thuộc nội dung của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính:

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức hữu quan soạn thảo Nghị định ban hành Quy chế về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những đối tượng quy định tại Điều 21 của Pháp lệnh.

- Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, các cơ quan hữu quan soạn thảo Nghị định ban hành Quy chế về các biện pháp xử lý hành chính: Đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; quản chế hành chính đối với những đối tượng quy định tại các Điều 22, 23 và 25 của Pháp lệnh và Nghị định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, các cơ quan, tổ chức hữu quan soạn thảo Nghị định ban hành Quy chế về biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với những đối tượng quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan soạn thảo văn bản quy định về tổ chức và cách thức nộp phạt, chế độ quản lý biên lai thu tiền phạt và quản lý tiền nộp phạt.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng của mình phải khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những quy định của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính và trong thời hạn chậm nhất từ nay đến hết quý III năm 1995 phải trình Chính phủ ban hành. Riêng đối với Luật, Pháp lệnh khác có quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì các Bộ, ngành phải làm dự thảo văn bản sửa đổi trình Chính phủ để xem xét trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

5. Đối với các lĩnh vực chưa có văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm soạn thảo văn bản trình Chính phủ ban hành từ nay đến hết quý IV năm 1995.

a. Bộ Thuỷ lợi soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đê điều và công trình thuỷ lợi;

b. Bộ Xây dựng soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý xây dựng, nhà cửa và quản lý công trình đô thị;

c. Tổng cục Địa chính soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

d. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

đ. Bộ Thương mại soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại;

e. Bộ Giao thông vận tải soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ các công trình giao thông;

g. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn lao động;

h. Bộ Văn hoá - Thông tin soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin.

i. Bộ Quốc phòng soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

k. Ban Vật giá Chính phủ soạn thảo văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Ngoài những lĩnh vực nêu trên, các Bộ, ngành khác căn cứ vào yêu cầu quản lý Nhà nước, soạn thảo văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành mình quản lý để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

6. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1995 Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không ban hành văn bản mới về xử phạt vi phạm hành chính. Các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước đây về những vấn đề mà Chính phủ chưa có văn bản quy định nếu không trái với pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính mới thì được tiếp tục thi hành cho đến khi Chính phủ có văn bản quy định về những vấn đề đó.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính áp dụng ở địa phương mình.

7. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan trong việc soạn thảo các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ và định kỳ 3 tháng 1 lần báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 445-TTg

Hanoi, August 09, 1995

 

DIRECTIVE

ON ORGANIZING THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON HANDLING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS.

The Ordinance on Handling Administrative Violations was passed by the Standing Committee of the National Assembly on July 6, 1995, and takes effect from August 1st, 1995. This is an important legal document on preventing and combating administrative violations with the aim of maintaining security and social order and safety, strengthening socialist legislation, and raising the State's management efficiency. With a view to a satisfactory implementation of this Ordinance, the Prime Minister issues the following directive:

1. The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to closely cooperate with the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in popularizing widely among the officials and personnel of State offices, economic organizations, social organizations, the armed force units, and all citizens the contents of the Ordinance on Handling Administrative Violations with the aim of raising their sense of respecting and strictly observing the Ordinance, energizing the struggle to prevent and combat administrative violations, and at the same time, enhancing the role of the State offices and personnel in supervising the implementation of the Ordinance.

The central and local mass media should use every suitable form to widely and regularly popularize the aim, requirements and contents of the Ordinance on Handling Administrative Violations.

2. The Ministries and branches which exercise the specialized function of inspection or are empowered to handle administrative violations, the People's Committees at different levels, and other agencies which are authorized to handle administrative violations must have a plan to perfect their organization, assign capable and qualified cadres, and organize training courses for a satisfactory implementation of the Ordinance on Handling Administrative Violations and other legal documents concerned within their Ministries, branches and localities.

Those State offices and persons authorized to handle administrative violations must do it as stipulated by the Ordinance, and must resolutely stop doing it arbitrarily, or beyond its authority, or with undue delays, or impose a fine to allow the violations to continue. At the same time, those officials who are authorized to impose fines but handle administrative violations at variance with law, must be sternly punished.

3. From now to the end of August 1995, the following Ministries and branches must urgently complete documents stipulating in details the implementation of a number of issues in the contents of the Ordinance on Handling Administrative Violations:

- The Ministry of Justice shall preside and collaborate with the Ministry of the Interior and the agencies and organizations concerned to draft a Decree to issue Regulations on educational measures applicable to offenders at villages, wards and townships as stipulated in Article 21 of the Ordinance.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Directive No. 445-TTg of August 09, 1995, on organizing the implementation of the ordinance on handling administrative violations

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36