Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2005/QĐ-BLĐTBXH về Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 90/2005/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 27/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2005/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 90/2005/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TUÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - thương binh và xã hội;
Căn cứ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Liên tịch Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục phòng, chống tệ nạn xã hội ấn hành và quản lý Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý theo Mẫu số 5 ban hành theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện.

Kinh phí in ấn giấy phép từ nguồn kinh phí chỉ đạo phòng chống ma tuý hàng năm của Cục phòng, chống tệ nạn xã hội.

Điều 2. Cục phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm thẩm tra điều kiện và hồ sơ của cơ sở cai nghiện trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cấp, gia hạn, thay đổi hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Đàm Hữu Đắc

(Đã ký)

 

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: ........../BLĐTBXH-GPHĐCNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm....

 

GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TUÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép ...............................................................................

Tên giao dịch: ....................................................................................

Cơ quan chủ quản (nếu có):................................................................

Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở:...........................................................

Điện thoại: .............................. Fax ......................... E-mail..............

Số tài khoản: ........................... Tại.....................................................

được phép...........................................................................................

cho người nghiện ma tuý.

Điều 2: ...............................................................................................

Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về cai nghiện, phục hồi.

Điều 3: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày..... tháng..... năm...... đến ngày.... tháng.... năm....

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TUÝ

1. Lần 1: từ ngày ..... tháng..... năm...

đến ngày .... tháng..... năm...

Hà Nội, ngày.... tháng..... năm...

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

2. Lần 2: từ ngày ..... tháng..... năm...

đến ngày .... tháng..... năm...

Hà Nội, ngày.... tháng..... năm...

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

3. Lần 3: từ ngày ..... tháng..... năm...

đến ngày .... tháng..... năm...

Hà Nội, ngày.... tháng..... năm...

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

4. Lần 4: từ ngày ..... tháng..... năm...

đến ngày .... tháng..... năm...

Hà Nội, ngày.... tháng..... năm...

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

5. Lần 5: từ ngày ..... tháng..... năm...

đến ngày .... tháng..... năm...

Hà Nội, ngày.... tháng..... năm...

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2005/QĐ-BLĐTBXH về Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127