Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5827/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 7068/QĐ-UBND năm 2012 do Thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 5827/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Phùng Tấn Viết
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5827/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 7068/QĐ-UBND NGÀY 29/8/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 7068/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố tại các văn bản: Công văn số 992/SNN-KT ngày 06 tháng 8 năm 2013, Tờ trình số 921/TTr-SNN ngày 19/7/2013; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất ý kiến tại cuộc họp giao ban ngày 13/8/2013 và theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 và Điều 2, Quyết định số 7068/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về một số chính sách hỗ trợ ngư dân thành phố Đà Nẵng đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ như sau:

I. Đối với Điều 1:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điểm 1.1, khoản 1:

“1.1. Đối tượng và điều kiện:

a. Chủ tàu cá có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng thực hiện đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400cv trở lên đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khai thác hải sản hoặc làm dịch vụ khai thác hải sản (ngoại trừ tàu làm nghề lưới kéo).

b. Chủ tàu phải cam kết đưa tàu cá vào hoạt động trong thời gian tối thiểu là 7 năm (84 tháng) kể từ ngày nhận được chính sách hỗ trợ lần đầu của thành phố; trường hợp chưa đảm bảo thời gian hoạt động theo cam kết (chưa đủ 7 năm), chủ tàu muốn chuyển quyền sở hữu tàu cá cho tổ chức, cá nhân khác ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ cho thành phố.

c. Chủ tàu phải đóng tàu tại các cơ sở đóng tàu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Riêng các chủ tàu đã lập hồ sơ đóng mới tàu cá trong năm 2013 và hiện tại đang đóng tại các cơ sở đóng tàu không phải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cam kết đưa tàu vào hoạt động 7 năm, chấp hành khai báo trung thực nguồn vốn huy động để đóng tàu vẫn được hỗ trợ.

d. Trường hợp có nhiều người góp vốn để đóng tàu thì phải khai báo trung thực về nguồn vốn góp để đóng tàu; trường hợp khai báo không đúng thực tế thì không hỗ trợ, nếu đã hỗ trợ thì thu hồi”.

2. Bổ sung nội dung Điểm 1.2, khoản 1 như sau:

“Trường hợp có nhiều người góp vốn để đóng tàu thì kinh phí hỗ trợ đóng tàu cho từng người được tính theo tỷ lệ vốn góp và chỉ hỗ trợ đối với những người có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng”.

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 như sau:

“- Hỗ trợ 100% kinh phí đăng kiểm tàu cá (bao gồm phí, lệ phí đăng kiểm) cho các chủ tàu cá thuộc các đối tượng, điều kiện đã được sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 Quyết định này. Chủ tàu cá nộp phí, lệ phí đăng kiểm tàu cá cho đơn vị thực hiện đăng kiểm tàu cá và nộp biên lai thu phí, lệ phí đăng kiểm cho Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng cùng với hồ sơ nêu tại Điểm 1.3, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 7068/QĐ-UBND để được hỗ trợ kinh phí đăng kiểm tàu cá.

- Trường hợp nhiều người góp vốn để đóng tàu thì kinh phí hỗ trợ đăng kiểm cho từng người được tính theo tỷ lệ vốn góp và chỉ hỗ trợ đối với những người có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng”.

II. Đối với Điều 2

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2

“2. Sở Tư pháp

Chỉ đạo các tổ chức hành nghề Công chứng không được công chứng chuyển quyền sở hữu tàu cá đối với các Chủ tàu cá đã nhận chính sách hỗ trợ của thành phố, còn nằm trong thời gian quy định (7 năm) của UBND thành phố và chưa trả lại kinh phí được hỗ trợ”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 8998/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quyết định số 7068/QĐ-UB ngày 29/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng không bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- TT Thành ủy (để b/c);
- TT HĐND Tp (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND Tp;
- BCH Bộ đội BP Tp;
- Hội Nông dân Tp ĐN;
- Hội Nghề cá Tp ĐN;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5827/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 7068/QĐ-UBND năm 2012 do Thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.496
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116