Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 210/2003/QĐ-UB ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 210/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 25/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ, TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003-2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 134/1999/QĐ-TTg ngày 31/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2001-2010 và đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em và trẻ em làm trái pháp luật ;
Xét đề nghị của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003-2005.

Điều 2- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- UBQGDSGĐ và TE  
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- UBMTTQVN thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VP/TU và các Ban TU
- Các Ban HĐND/TP
- Các Thành viên UBDSGĐ&TE
- Viện KSND, TAND/TP, Báo, Đài  
- VPHĐ-UB: PVP/VX, Tổ VX, NC, TH
- Lưu (VX-LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài

 

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 210/2003/QĐ-UB ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348
DMCA.com Protection Status