Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 74/KH-UBND cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Số hiệu: 74/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành: 04/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CAI NGHIỆN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ SAU CAI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế v cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cai nghiện phục hồi và qun lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2017, cụ th như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mc tiêu

Nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong phòng ngừa và ngăn chn tình trạng nghiện ma tuý; phát huy vai trò, trách nhim của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thcó liên quan huy động ngun lực của các tổ chức xã hội, gia đình và mỗi cá nhân người nghiện trong công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Phấn đấu trên 95% xã, phường, thị trn được tuyên truyền về phòng chng ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng.

- Đa dạng hóa các hình thức điều trị nghiện ma túy, nâng cao hiệu quả cộng tác điều trị nghiện. Cơ sở cai nghiện đa chức năng (Trung tâm Bảo trợ xã hội) tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức cai nghiện cho 50% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp, trong đó khoảng 20% được cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và 30% tổng số người nghiện trên địa bàn có hồ sơ quản lý vào cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (sau đây viết tt là Trung tâm).

- 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp.

- Phấn đấu trên 50% sngười cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vn học nghề và đào tạo nghề.

- Phấn đu trên 50% số người nghiện ma túy có nhu cầu được tư vn việc làm và tạo việc làm.

- 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện, qun lý sau cai được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng nhân dân trong việc thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Ban hành quyết định quy định định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp và các đối tượng có nguy cơ cao như: học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên không có nghnghiệp... Tổ chức các hoạt động thiết thực như: “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chng ma túy”...

4. Tổ chức các lp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ ở cơ sở và ở Trung tâm.

5. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay. Trọng tâm là xác định số người nghiện hiện tại, chất lượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng... Từ cơ sở đó đề xuất những giải pháp phù hợp phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn. Tăng cường vận động, khuyến khích người nghiện tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone và ứng dụng các bài thuốc, loại thuốc cắt cơn, điều trị ma túy do Việt Nam sản xuất vào cai nghiện, điều trị nghiện.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch liên ngành, liên tịch, mô hình trong phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng. Đồng thời tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, xây dựng phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành và các địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Trung ương. Huy động các nguồn lực xã hội; hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Thực hiện tt vai trò cơ quan thường trực, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, các giải pháp liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

b) Chủ trì phối hợp vi các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá thực trạng về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay.

c) Tổ chc tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

d) Tổ chc dạy nghề đối vi người cai nghiện tại Trung tâm; thực hiện đng bcác giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: dạy ngh, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện.

e) Chủ trì phi hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch kinh phí hoạt động trong công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm, tại gia đình và cộng đồng; tham mưu cơ chế, chính sách tài chính ngân sách phục vụ công tác cai nghiện theo quy định ca pháp luật.

g) Tổng hợp báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Y tế:

a) Tiếp tục tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ cho đội ngũ y tế 60 xã, phường, thị trấn có người nghiện trên địa bàn toàn tỉnh đxác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở y tế thực hiện tt việc xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị, ct cơn và phục hi sức khỏe cho người nghiện, nâng cao hiu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đng.

b) Ch trì phi hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, đánh giá kết quả chương trình điều trị nghiện các dạng chất thuc phiện bng thuc thay thế methadone, trên cơ sở đó tham mưu các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả chương trình.

c) Phi hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình thí điểm điểm tư vn, điều trị nghiện cho người nghiện; hỗ trợ công tác cai nghiện tại Trung tâm theo quy định.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sn xut, phân phối tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Công an địa phương phi hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, các tổ chức, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, phân loại theo từng nhóm người nghiện ma túy giúp cho địa phương triển khai kế hoạch cai nghiện ma túy được thuận lợi.

b) Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bt buộc tại Trung tâm và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tăng cường quản lý địa bàn nht là ở khu vực quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy. Thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.

c) Phối hp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm; có kế hoạch hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm xác định tình trạng nghiện ma túy khi cn thiết.

d) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy với nội dung và hình thc phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm từng địa bàn, nhóm đối tượng. Tham mưu tổ chc các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” năm 2017.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng và duy trì các mô hình phòng, chống ma túy tại các nhà trưng; xây dựng nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy phù hợp với các cấp học.

b) Ch trì, phối hợp vi các S, ngành liên quan và UBND các cấp tổ chức giáo dục kiến thc, kỹ năng phòng chống ma túy cho độ ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phi hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành sử dụng kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, S Văn hóa và Thể thao:

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai với các hình thức phù hợp cho từng đối tượng khác nhau; trong đó, tập trung vào địa bàn trường học và nhóm lứa tuổi thanh thiếu niên.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

a) Xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy năm 2017 phù hợp vi tình hình thực tế tại địa phương; chủ động bố trí nguồn lực đảm bảo công tác cai nghiện ma túy đạt hiệu quả.

b) Phối hợp các ngành, đơn vị chức năng tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; tạo điều kiện cho những người đã cai nghiện được học nghề, tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng, phòng chng tái nghiện.

c) Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy xây dựng quy chếm việc và thực hin các chế đ, chính ch cho thành viên Ttheo quy định. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

8. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội: Xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền vn đng hi viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Đng thi, vận động toàn dân tích cực tham gia công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của các ngành, các đa phương. Định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch, gửi về S Lao đng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp (báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6/2017; báo cáo tổng kết năm trước ngày 30/11/2017).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện các khó khăn, vướng mc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH; ,
- CT, PCT UBND tỉnh Đinh Khắc Đính
;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP
, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 74/KH-UBND cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57