Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5517/KH-UBND tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 5517/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5517/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, Công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích:

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Vận động toàn xã hội cùng chung sức tích cực nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 cần tổ chức đều khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; có thể gắn với các sự kiện khác cùng thời điểm để tạo hiệu ứng về truyền thông.

II. Thời gian:

Tổ chức tập trung từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016.

III. Nội dung:

Tháng hành động năm 2016 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái” là điểm nhấn hoạt động trong năm, các hoạt động tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh, gồm các nội dung như sau:

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 cấp tỉnh và huyện, thành phố trước ngày 25 tháng 9 năm 2016.

2. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2016 tại tỉnh và các huyện, Thành phố.

a) Cấp tỉnh: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban ngành liên quan chọn địa điểm phù hợp, xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện Lễ phát động đạt kết quả, tiết kiệm.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 12/11/2016 (Thứ Bảy).

b) Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố căn cứ theo điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương tổ chức Lễ phát động tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thời gian thực hiện trước ngày 15/11/2016.

3. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; tùy theo điều kiện của từng đơn vị, địa phương, tổ chức mít tinh, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn.

4. Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2016; gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

5. Tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

b) Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

c) Nghiên cứu, chọn các hình thức tuyên truyền theo thông điệp của Tháng hành động nhm nâng cao vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với địa phương, đơn vị.

d) Kiểm tra, tổng hp tình hình thực hiện Kế hoạch Tháng hành động năm 2016 báo cáo kết quả hoạt động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bình đẳng giới) và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12/2016.

2. Các sở, ban, ngành căn cứ Kế hoạch này tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” tại đơn vị mình trên cơ sở đảm bảo về thời gian, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/12/2016.

3. Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân các hoạt động của “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn đơn vị thuộc hệ thống, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia các hoạt động ở tỉnh, địa phương nhằm thực hiện thành công Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức ghi hình, đưa tin chương trình Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016” tại tỉnh và các hoạt động tổ chức Tháng hành động được kịp thời, nhằm tạo tác động về hiệu ứng truyền thông công tác Bình đẳng giới.

V. Thông đip tuyên truyền

* Chủ đề Tháng hành động: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

* Thông điệp tuyên truyền:

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới năm 2016!

2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016!

3. Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!

4. Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

5. Chung tay xây dựng một xã hội không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

6. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

7. Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

8. Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

9. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật!

10. Quyền của phụ nữ là quyền con người!

11. Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

VI. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 cấp tỉnh, được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong dự toán tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm tra, giải quyết theo quy định tài chính hiện hành.

- Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí được giao để tổ chức thực hiện Tháng hành động tại đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bình đẳng giới);
- UBQG Vì s
tiến b của ph nữ;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Các tổ chức chính
trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C,PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthuy752

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5517/KH-UBND tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171