Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 09/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề ány mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ";

Căn cứ Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đi trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đi trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lp nhân dân về ý nghĩa của việc học tập suốt đi, xây dựng xã hội học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được học tập thường xuyên; nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội trong việc tổ chức các hoạt đng giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... Huy động tối đa các nguồn lực và khai thác có hiệu quả hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển phong trào xây dựng xã hội học tập, có sức lan tỏa trong mọi tầng lp nhân dân.

2. Yêu cầu

- Cần quán triệt triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; xác định cụ thể nội dung các chỉ tiêu xây dựng xã hội học tập, các giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể

Đầu tư củng cố từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất hệ thống Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp các đi tượng người sử dụng ở từng đơn vị, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

2. Mc tiêu cthể đến năm 2020

2.1. Đối với hệ thống thư viện

a) Đối với hệ thống thư viện công cộng

- Đầu tư xây dựng thư viện điện tử, thư viện số tại Thư viện tỉnh, 100% Thư vin cấp huyện, 50% Thư viện cấp xã; 100% điểm Bưu điện văn hóa xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứu, tìm kiếm thông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu của người dân sinh sống trên địa bàn; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các vấn đề mà cộng đồng quan tâm.

- Thư viện tỉnh, 70% Thư viện cấp huyện, 50% Thư viện cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương.

- Thu hút số người đến sử dụng tài liệu tại thư viện công cộng hàng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cu học tập, tìm kiếm kiến thức nâng cao hiểu biết đạt 10 - 15% số dân. Số lượng học sinh, sinh viên đến với hệ thống thư viện công cộng tìm hiểu kiến thức phục vụ học tập đến năm 2020 đạt từ 70% trở lên.

- Tăng cường bổ sung slượng tài liệu (các loại sách, báo, tạp chí...) hằng năm cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh tăng từ 05 - 10%.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” (21/4); “Ngày Sách và Bản quyền thế giới” (23/4) hàng năm với nhiều hoạt động đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia: Giới thiệu sách mới, giao lưu với tác giả; quyên góp sách, báo, tạp chí tặng cho thư viện của các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Hàng năm tổ chức trưng bày phòng đọc báo Xuân, Hội báo Xuân nhân dịp Tết Nguyên đán.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Triển lãm sách, báo, nói chuyện chuyên đề; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích. Tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề ... Định kỳ tổ chức các cuộc thi “Thiếu nhi kể chuyện theo sách” các cấp thu hút nhân dân, bạn đọc đến với thư viện, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

b) Đối với hệ thống thư viện thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo

Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa. Hàng năm tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề cho học sinh, sinh viên; định kỳ tổ chức các cuộc thi “Thiếu nhi kể chuyện theo sách” cho các em thiếu nhi, góp phần phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường.

2.2. Hệ thống bảo tàng

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Bảo tàng tỉnh đảm bảo các điều kiện tổ chức các phòng trưng bày theo chuyên đề thường xuyên mở cửa phục vụ các sự kiện chính trị, phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập.

- Bảo tàng tỉnh tổ chức sưu tầm bổ sung các tài liệu, hiện vật về văn hóa các dân tộc Hòa Bình phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và trưng bày. Tổ chức các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa nhân ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5 và ngày Di sản Việt Nam 23/11; phối hợp thường xuyên tổ chức các cuộc trưng bày lưu đng phục vụ các tng lp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích và tạo điều kiện để các Bảo tàng tư nhân và Phòng truyền thống cơ sở phát triển; huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ xây dựng các chương trình giáo dục trong các bảo tàng.

- Phấn đấu thu hút số lượt người đến tham quan bảo tàng, nhà truyền thống hằng năm tăng bình quân 10%, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

2.3. Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Có 100% thiết chế văn hóa từ tỉnh ti cơ sở tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và nâng cao kiến thức, hiểu biết cho người dân. Hằng năm, tập huấn nghiệp vụ, hướng dn phương pháp hoạt động cho các Câu lạc bộ sở thích; tăng cường tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan văn nghệ quần chúng, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm về cơ sở nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Phấn đấu hàng năm thu hút từ 60% số dân khu vực thành thị, 40% số dân khu vực nông thôn, miền núi tham gia các hoạt động tại Nhà văn hóa, câu lạc bộ phục vụ cho mục đích học tập, nâng cao kiến thức.

- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, xây dựng duy trì mô hình các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, sưu tm khai thác các loại hình văn nghệ dân gian, văn hóa các dân tộc; tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các Câu lạc bộ sở thích.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tạo điều kiện thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Kế hoạch thực hiện Đán “Đẩy mnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân;

- Phát động phong trào học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ theo nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thu hút các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Xây dựng chương trình, in ấn tài liệu, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai kế hoạch thực hiện đề án đy mạnh Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đi trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo.

2. Gii pháp thực hiện

2.1. Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; đi mới phương thức hoạt động, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với thực tế ở địa phương:

a) Đi với hệ thống thư viện

- Từng bước xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hệ thống thư viện công cộng và chuyên ngành tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhân dân trong các thư viện.

- Đối với hệ thống thư viện thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các cấp phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, tổ chức thành lập các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

- Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng xây dựng nguồn lực thông tin điện tử, xây dựng bộ phận tài liệu phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của nhân dân, đặc biệt chú ý tới đối tượng người dân tộc thiểu số, người khiếm thị, trẻ em.

- Chú trọng phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, tập trung phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn theo; tăng cường công tác phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo giữa các thư viện thư viện kết hp với Trung tâm văn hóa thể thao-Trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa (xã, thôn), các điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật; khuyến khích tạo điều kiện cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng cùng phát triển.

- Xây dựng thư viện điện tử phục vụ nhu cầu đọc sách và tra cứu khai thác thông tin trên mạng Internet. Đầu tư phần mềm cho Thư viện tỉnh để quản lý hoạt động, phục vụ nhu cầu bạn đọc.

b) Đi với hệ thống bảo tàng

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Bảo tàng tỉnh đảm bảo diện tích, quy mô, gắn với nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, chính trị của tỉnh. Đảm bảo các điều kiện tổ chức các phòng trưng bày theo chuyên đề, thường xuyên mở cửa phục vụ các sự kiện chính tr, phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản, bảo tồn, bảo tàng; xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bảo tàng tỉnh, nhà truyền thống và các di tích đủ điều kiện tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân tham quan học tập. Hiện đại hóa phương thức, nội dung hoạt động của bảo tàng, gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường.

- Tích cực sưu tầm xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh tiêu biểu về di sản văn hóa các dân tộc Hòa Bình, tăng cường gii thiệu về di sản văn hóa thông qua các hình thức triển lãm lưu động, trưng bày chuyên đề.

- Có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, hiện vật cho hoạt động của các bảo tàng; hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân xây dựng nhà truyền thống và xây dựng bảo tàng tư nhân phục vụ cộng đồng.

- Tạo điền kiện thuận lợi phục vụ các đối tượng được tham gia học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa của nền “Văn hóa Hòa Bình”. Tổ chức cho học sinh, sinh viên được tham quan, học tập tại bảo tàng, nhà truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) hằng năm nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên tham gia. Tăng cường tổ chức trưng bày di sản văn hóa thông qua các cuộc triển lãm lưu động đưa về cơ sở. Khuyến khích và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ các chương trình giáo dục trong bảo tàng.

c) Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Từng bước đầu tư hoàn thiện, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các Trung tâm văn hóa thể thao - Trung tâm học tập cộng đng cấp xã theo hướng chuẩn hóa về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, viên chức theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tăng thời gian tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội thông tin lưu động; tổ chức phát triển thêm nhiều loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng thu hút đông đảo các thành phần xã hội tham gia.

Có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các khu vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa, câu lạc bộ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động trong các nhà văn hóa, câu lạc bộ.

2.2. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ cán bộ, viên chức và cộng tác viên hoạt động trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lc b

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động học tập suốt đời cũng như vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức và cộng tác viên trong quá trình triển khai nhiệm vụ trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ thông qua các lp tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Nâng cao ý thức về tự học tập thường xuyên của chính bản thân cán bộ, viên chức và cộng tác viên trong các thiết chế văn hóa thực sự trở thành người tư vấn, hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tầng lớp nhân dân.

2.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, từ đó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, trí lực, nhân lực cho hoạt động này.

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng các phóng sự chuyên đvề học tập sut đời trong các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân dân thực hiện kế hoạch đề án gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên xây dựng các chương trình nghệ thuật về học tập sut đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đáp ứng các nhu cầu đọc sách, tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức phù hợp với nhu cu của người dân; thường xuyên hướng dẫn cập nhật kỹ năng, kiến thức cn thiết cho người dân, nhất là vùng nông thôn.

- Hằng năm tổ chức Tuần lễ sách với các các hoạt động triển lãm, trưng bày sách báo, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về sách, giới thiệu sách... phục vụ người dân nhân Ngày sách Việt Nam 21/4; Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên sách báo theo chủ đề; phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể xã hội; tổ chức các phong trào thu gom sách vở ủng hộ các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quảng bá về di sản văn hóa các dân tộc Hòa Bình trên các Website của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng chương trình giáo dục về lịch sử văn hóa địa phương thông qua các di sản văn hóa tại bảo tàng tỉnh.

2.4. Tăng cường giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế

- Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh bạn và bạn bè quốc tế về tổ chức các hoạt động học tập ngoài trường học tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đào tạo nhân lực và tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia.

- Huy động các nguồn lực tài chính, tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật của các tổ chức quốc để triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Nội dung chi

- Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tng, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Các hoạt động tuyên truyền;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của ngành, in ấn tài liệu học tập.

3. Đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể căn cứ các nhiệm vụ được giao, chế độ tài chính hiện hành hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị mình,gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch; chỉ đạo tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới” đảm bảo thiết thực hiệu quả.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị: Thư viện tnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể dục thể thao tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cho các địa phương và cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình giáo dục phổ thông các cấp thông qua thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; phối hp chặt chẽ với phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong việc xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép giữa Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáo dục thông qua các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dục và định kỳ gửi báo cáo về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và các địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập, trong đó có nội dung tuyên truyền về hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam hàng năm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm cân đối, bố trí vốn đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao theo quy hoạch đã được phê duyệt; kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Phối hp với các Sở, Ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đầu tư đi với hoạt động của Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

5. S Tài chính

- Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, trên cơ sở dự toán của sở, ngành. Chủ trì, phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan thẩm định kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động của Kế hoạch thực hiện Đ án; phi hợp kiểm tra, giám sát việc thc hiện Đề án.

6. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động triển khai kế hoạch thực hiện Đề án; tuyên truyền “Xây dựng xã hội học tập” về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hằng năm phù hợp với chiến lược kinh tế, xã hội của địa phương đến năm 2020; bố trí ngân sách cho các hoạt động học tập suốt đời được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đảm bảo nguồn lực để các thiết chế này hoạt động có hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình của địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại địa bàn.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội, tchức xã hội, tchức nghề nghiệp

- Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức xã hội khác tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên người lao động và nhân dân nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Hội Khuyến học tỉnh nghiên cứu, đưa nội dung tổ chức và triển khai các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ thành một trong những tiêu chí công nhận "Cộng đồng học tập" của tỉnh.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (50b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Chương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 09/05/2016 về triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71