Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 38/KH-UBND về phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội năm 2017

Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHNG MA TÚY THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chng AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2013 của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Hà Nội; UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chng ma túy năm 2017 trên địa bàn Thành phố, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tng lp nhân dân vchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhm nâng cao nhận thức, tạo chuyn biến mạnh mẽ vý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng quần chúng tham gia công tác phòng, chống ma túy; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy; tổ chức đu tranh hiệu quả tội phạm ma túy; giải quyết cơ bản tụ đim, đim phức tạp vtệ nạn ma túy, kim soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai theo hướng hiệu quả, bền vững góp phần kiềm chế, giảm thấp nhất tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

3. Tiến hành đồng bộ, kiên quyết, kết hp những giải pháp vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, phối hp chặt chẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thchính trị - xã hội, sự tham gia của các tng lp nhân dân nhm đạt hiệu quả cao nhất, gắn với các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... do Đảng, Nhà nước, Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương phát động.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Phấn đấu cuối năm 2017 giảm 05% số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có (trong danh sách quản lý) so cùng kỳ năm 2016.

2. Điều tra, khám phá, xử lý hình sự 2.000 vụ án phạm tội về ma túy; tỷ lệ khám phá xử lý hình sự tội mua bán, vận chuyển chiếm 55% trong tổng số vụ xử lý hình sự vtội phạm ma túy. Triệt xóa 06 đim phức tạp vma túy; giữ n định các địa bàn đã giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Kịp thời rà soát, phát hiện những đim, tụ đim phát sinh để tập trung đấu tranh triệt xóa.

3. Tổ chức xét xử 100% số vụ án ma túy, xét xử lưu động 1.342 vụ án, xét xử điểm 305 vụ án.

4. Lập 500 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Vận động 2.000 người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tp trung của Thành ph. Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đng cho 300 người nghiện.

5. Thực hiện quản lý sau cai theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy cho 100% người hoàn thành cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của Thành phvới các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hp.

6. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thí điểm Đề án điều trị thay thế bằng Methadone, trong đó, tiếp tục duy trì điều trị ổn định cho 4.452 người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone; phấn đấu cuối năm 2017 có 6.500 bệnh nhân được điều trị thay thế bằng Methadone.

7. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó có 12 phường, xã trọng điểm về ma túy) và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ-CAHN ngày 15/7/2016 của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện chỉ đạo điểm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trn và công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố (06 quận, huyện thực hiện chỉ đạo đim).

8. Tiếp tục thực hiện xây dựng xã, phường, trị trấn không tệ nạn ma túy: Duy trì, giữ 09 xã đã đạt "Không có tệ nạn ma túy" trong năm 2016; xây dựng mới 14 xã đạt "Không có tệ nạn ma túy".

9. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để xảy ra vụ việc sản xut trái phép ma túy hoặc trng cây có chứa cht ma túy trên địa bàn Thành ph.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về "Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm"; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới"; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.... Tập trung thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2012 của UBND Thành phố tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chng AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp; trong đó, phân công, phân cấp trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt ở cấp xã, phường, thị trấn, khu dân cư, Tổ dân phố.

- Tham mưu, phục vụ Ban Chỉ đạo 138 các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Tập trung thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2014 - 2020. Củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện cho lực lượng nòng cốt (Công an xã, Bảo vệ dân ph, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp...). Đẩy mạnh việc thực hiện các Quy chế phi hp, kế hoạch liên ngành, giao ước thi đua giữa Công an thành phố Hà Nội với các Sở, Ban, ngành... trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyn, tchức chính trị xã hội các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thcác loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả. Thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền.

- Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo, đài; đưa tin hàng tun với nhiu tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy; các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý, giáo dục cai nghiện tại cơ sở. Chú trọng lng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; chú ý tuyên truyền các phương thức, biện pháp để phòng ngừa số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” gây án; cách nhận biết và tác hại của ma túy tng hp nhất là các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thn cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

- Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền thông qua tổ chức các buổi tọa đàm, tập hun, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, giao lưu, sinh hoạt Câu lạc bộ... cho số người có nguy cơ cao về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng, học sinh trong trường học, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng tuyên truyền trọng điểm vào các đối tượng trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, người đang cai nghiện trong các Trung tâm, người phạm tội về ma túy trong cơ sở giam giữ.

- Đy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đng dân cư. Duy trì mô hình có hiệu quả như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đng dân cư; phong trào tự phòng, tự quản... Tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy; có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh, hoặc bị thiệt hại vtài sản khi tham gia phòng, chống ma túy.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan chủ trì, phối hợp tham gia tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; thực hiện phân loại đi tượng tuyên truyn, chú trọng tuyên truyền cá biệt, phân công phân cấp về đối tượng tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

3. Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

- Nắm chắc tình hình điều tra cơ bản, xác định đường dây, ổ nhóm; thường xuyên rà soát địa bàn, nắm chắc di biến động của người nghiện và người sử dụng ma túy; đặc biệt quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy, đi tượng trọng điểm; tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh, công cộng... tập trung triệt xóa, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Tập trung lực lượng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, triệt xóa, giải quyết triệt để, dứt điểm các điểm, tụ điểm hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn (Kế hoạch s 26/KH-CAHN-PC47 ngày 30/01/2015 của Công an thành ph Hà Nội) và 05 kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy (theo Quyết định s 1752/QĐ-CAHN-PV11, ngày 21/5/2016 của Giám đốc Công an thành ph Hà Nội); triển khai thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy...

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp trong quản lý, kiểm tra, giám sát ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hp trên địa bàn Thành phố; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng cây thuốc phiện, cần sa. Nâng cao hiệu quả phối hp giữa lực lượng Công an, Hải quan, An ninh hàng không, Bộ đội Biên phòng,... kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập, vận chuyển qua địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tăng cường kiểm tra các địa bàn công cộng, khu vực giáp ranh phức tạp, phi hp linh hoạt các hoạt động điều tra trinh sát với các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, phi hợp chặt chẽ giữa biện pháp quản lý hành chính, tuần tra kiểm soát công khai với các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, bắt giữ và xử lý tội phạm vma túy, phòng ngừa không để hình thành tụ điểm phức tạp, gây bức xúc dư luận. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đăng ký, khai báo tạm trú, tạm vng; gn với công tác phát động phong trào quần chúng, vận động nhân dân ở khu dân cư, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm ma túy với cơ quan chức năng đcó biện pháp đu tranh, triệt xóa, giải quyết kịp thời các điểm hoạt động tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn ngay từ khi mới hình thành, không để hoạt động kéo dài gây bức xúc dư luận.

4. Công tác điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy

- Xã hội hóa công tác điều trị và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Vận động toàn dân phòng ngừa tệ nạn ma túy; khuyến khích người nghiện, gia đình người nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện, tự nguyện tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghtạo việc làm...

- Thực hiện chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội, chuyển dần sang tiếp nhận, chăm sóc, chữa bệnh cho người nghiện ma túy tại cơ sở công lập theo hình thức tự nguyện và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Hình thành mạng lưới cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Kết nối cơ sở điều trị tự nguyện với cơ sở điu trị công lập.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Tổ công tác cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tăng cường công tác vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone; phn đu hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện bằng Methadone do Thủ tướng Chính phủ giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư liên quan quản lý sau cai tại nơi cư trú và tại Trung tâm. Tiếp dục duy trì hoạt động và xây dựng mới các Câu lạc bộ quản lý sau cai đảm bảo ít nhất 80% Câu lạc bộ có số thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hình thức phân công cho các hội, đoàn thể, cho Tình nguyện viên, phối hợp gia đình, quản lý giúp đỡ người sau cai, phòng, chống tái nghiện.

5. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước v an ninh trật tự trong phòng chng ma túy, nht là trong việc cấp giấy phép kinh doanh hành nghcho các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điu kiện, dịch vụ nhạy cảm; thực hiện kiểm tra và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm của các cơ sở trên địa bàn quản lý.

6. Nâng cao hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tân dược, hóa chất có liên quan đến ma túy, tiền chất, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các cơ sở vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, qua đó, kiến nghị, đxut cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản có biện pháp chn chỉnh kịp thời.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố Hà Nội

- Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố xây dựng, ban hành, trin khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy...; báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đ... vcông tác phòng, chống ma túy và chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy (theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và của Thành ph). Chủ trì tham mưu các cấp chính quyền, phối hp các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện các Kế hoạch chuyên đề “Tập trung đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn phường, xã, thị trấn”; Kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố (trọng tâm là chuyn hóa 12 xã, phường trọng điểm v tệ nạn ma túy); Kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại một số quận, huyện trên địa bàn Thành ph (06 quận, huyện thực hiện).

- Tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thliên quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các quận, huyện, thị xã và cấp cơ sở tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu các mặt công tác phòng, chống ma túy theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện và chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, tập trung bóc gỡ đường dây, nhóm; giải quyết tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

- Thực hiện thống kê, quản lý người nghiện, lập hồ sơ cai nghiện ma túy theo quy định pháp luật. Vận động, tuyên truyền thực hiện khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Tích cực tham gia vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện của Thành phố. Tăng cường công tác đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào các trung tâm lưu trú tạm thời.

- Tổ chức điều tra người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hp trên địa bàn Thành ph. Xây dựng, triển khai kế hoạch chuyên đề quản lý người tâm thần có xu hướng bạo lực, người sử dụng ma túy tổng hp có biểu hiện "ngáo đá", phòng ngừa án rt nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do loại đi tượng này gây ra.

- Tiếp tục chủ trì, phối hp các ngành, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch phối hợp số 135/KH-UBND-BGDĐT ngày 12/7/2016 của UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2018.

- Phối hp các Sở, Ban, ngành tham mưu UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chng AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố tổ chức trin khai, chỉ đạo. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Quốc gia, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố theo quy định. Định kỳ, đột xut đ xut khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chng ma túy. Tham mưu UBND Thành phố phê bình đối với các đơn vị, thủ trưởng đơn vị không tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung kế hoạch công tác hoặc để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp ở địa bàn, đơn vị quản lý.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hthống các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội và Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy của Thành phố hoạt động hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại Trung tâm.

- Tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hin công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Thực hiện việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội trên địa bàn Thành phố thành các Cơ sở cai nghiện.

- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc, các Trung tâm phối hp UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Y tế

- Tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn phòng, chống ma túy theo quy định pháp luật.

- Tiếp tục triển khai tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện tại cộng đng. Duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều trị cho 6.500 bệnh nhân trong năm 2017.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất ma túy, tiền chất trong các cơ sở Y tế theo quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Phối hợp các ngành chức năng kim tra việc thực hiện chuyên môn về y, dược tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện và Trung tâm.

- Nghiên cứu, thí điểm xây dựng biện pháp điều trị nghiện có hiệu quả từng loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hp để áp dụng trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn phối hợp các đoàn th, các lực lượng chức năng ở cơ sở, lực lượng Công an cùng cấp, tổ chức xét nghiệm, phát hiện người nghiện ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đu tranh, lập hsơ, cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hp.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hp chặt chẽ lực lượng Công an các cấp quản lý người điu trị nghiện ma túy bng biện pháp thay thế Methadone. Cung cấp danh sách người điều trị methadone cho lực lượng Công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp Công an thành phố Hà Nội bố trí đủ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống ma túy ở cấp Thành phố. Hướng dn các đơn vị thực hiện đúng quy định, chế độ định mức. Hướng dẫn thực hiện phân cấp ngân sách bảo đảm btrí đủ nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống ma túy, nhất là UBND các quận, huyện, thị xã.

- Tổng hợp các vấn đề về bố trí nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở cấp cơ sở, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố.

- Quản lý và điều hành tốt quỹ phòng, chống tội phạm.

5. Sở Công Thương: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chng ma túy trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kim tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu trái phép các loại ma túy, tiền chất, hóa chất liên quan đến tin cht ma túy theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy chế phi hp kim soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND Thành phố.

6. Cục Hải quan thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu thuộc các tuyến hàng không, bưu điện, chú ý lĩnh vực xuất nhập khẩu tân dược, hóa chất, tin cht... liên quan đến ma túy, phát hiện và phối hp lực lượng chức năng điều tra các vụ vận chuyn, mua bán ma túy qua cửa khẩu. Thực hiện nghiêm túc quy chế phi hp kim soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã và phối hp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bt buộc. Phối hợp các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hp chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa" với cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, t dân ph, khu ph, xóm, thôn, làng, xã văn hóa không có tệ nạn ma túy. Vận động tng lớp tăng ni phật tử, giáo sỹ, linh mục... tuyên truyền các tầng lớp giáo dân, tín đtham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo các cấp, ngành tham mưu Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy vào chương trình hoạt động chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đây là một chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Chỉ đạo hệ thống báo chí tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Mở các chuyên mục về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

10. Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện chuyên đề "Phòng, chống ma túy từ gia đình":

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Phối hợp lực lượng Công an, các đoàn thcấp xã thường xuyên rà soát lập danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Tích cực vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm.

- Phân công hội viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp ngưi nghiện sau cai là con hội viên hoặc ở cộng đồng sau 02 năm không tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện của địa phương như: Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sng...

- Thực hiện tốt kế hoạch phối hp phòng, chống ma túy theo Nghị quyết liên tịch s 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

11. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

12. Ban Thi đua khen thưởng Thành phố: Phối hợp Công an thành phố Hà Nội tham mưu UBND Thành phố đánh giá, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Mở chuyên mục riêng về phòng, chng ma túy trên sóng phát thanh và truyn hình, tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyn bng hình ảnh về tác hại của các loại ma túy, tệ nạn nghiện ma túy nhm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào phòng, chng ma túy....

14. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác phòng, chống ma túy theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xut tchức các đợt rà soát, thống kê người nghiện ma túy, nhất là số người nghiện trong diện thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sử dụng ma túy tổng hợp; đồng thời, thường xuyên rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh.

- Tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tại các Trung tâm. Phân công lực lượng và có giải pháp quản lý người sử dụng ma túy tng hp, nhất là các đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", vận động gia đình đưa con em đi các cơ sở điều trị nghiện ma túy tổng hp.

- Tchức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy theo Kế hoạch chuyên đề của Công an thành phố Hà Nội, Sở Lao động thương binh Xã hội, Sở Y tế và các Sở, Ban, ngành liên quan.

- Triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ-CAHN ngày 15/7/2016 của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện chỉ đạo điểm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và công tác lập hsơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đnghị các đoàn th Thành phcăn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, 01 năm gửi Công an thành phố Hà Nội tổng hp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an);
- V
11, C42 (Bộ Công an);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng S
ơn, Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Các cơ quan, báo, đài của Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, các Phòng KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tue)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 38/KH-UBND về phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217