Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Số hiệu: 21/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND Thành phố về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2019, như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cha, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm. Đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

2. Chỉ tiêu

- Phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 150 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Xét xử 100 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Triệt xóa các điểm, tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn Thành phố.

- Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn Hà Nội. Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã kiểm tra đạt 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.

- Triển khai công tác phòng chống mại dâm theo nội dung Mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội.

- Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn (470/584 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm, hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội, nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại dâm.

- Chú trọng tuyên truyền trực tiếp, vận dụng các hình thức văn hóa, văn nghệ, áp dụng các phương tiện hiện đại nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều trường đại học, khu trọ của sinh viên, lao động ngoại tỉnh.

- Huy động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở tham gia tư vấn, vận động nhân dân không định kiến, xóa bỏ kỳ thị, hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm không tái vi phạm tệ nạn xã hội.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm

a) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết và kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt động tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Tăng cường cơ chế phối hợp của Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm Thành phố, giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giao ban, thông tin, báo cáo, thường xuyên trao đổi, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn.

- Tổ chức tiếp cận, tư vấn, giáo dục, nắm bắt nguyện vọng của người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống không vi phạm hoạt động mại dâm.

- Củng cố, kiện toàn phân công cụ thể đến từng thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện để nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người bán dâm và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở.

- Triển khai thí điểm Mô hình hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND Thành phố và các mô hình hỗ trợ phòng, chống mại dâm khác trên địa bàn Thành phố.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chng mại dâm

- Thường xuyên khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố. Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

- Tăng cường các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, “khu vực”, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh công tác điều tra, triệt xóa các tụ điểm mại dâm tại các địa bàn công cộng, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; tuần tra, kiểm soát tại các tụ điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại. Công bố các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, vận động nhân dân cung cấp tin liên quan đến tội phạm mại dâm, đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin.

- Xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm đgiáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Tích cực kiểm tra hành chính, theo dõi di biến động số lao động ngoại tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có kế hoạch điều tra, triệt xóa.

3. Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp

- Đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; Ban Chỉ đạo 138 các cấp; kiện toàn, Tổ công tác liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm và Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

4. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống mại dâm thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị và kinh phí của cấp nào do ngân sách cấp đó đm bảo. Đề nghị UBND các cấp quan tâm bố trí kịp thời kinh phí đtriển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) đ tng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo kế hoạch được phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, tổng hp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Thường trực Tổ công tác liên ngành phòng chống mại dâm theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND Thành phố.

- Tổ chức tập huấn các văn bản mới liên quan công tác phòng, chống mại dâm; học tập, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Chủ trì triển khai công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố (theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004), phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm ở địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận Ba Đình, Cầu Giấy triển khai thí điểm Mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm”; Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về sớm ổn định cuộc sống; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm; đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các hoạt động hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.

- Phối hợp triển khai các Mô hình thí điểm và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng dẫn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính đối với người mua dâm, bán dâm, hành vi khác liên quan đến mua dâm, bán dâm, lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mại dâm theo quy định của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh phí phòng, chống mại dâm của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố để báo cáo UBND Thành phố.

2. Công an Thành phố

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo lực lượng công an các cấp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 về phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 150 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, xác định cụ thể các tuyến, tụ điểm mại dâm, tiến hành lập án đấu tranh, triệt xóa các nhóm, tụ điểm, đường dây mại dâm không để hình thành các nhóm, tụ điểm, đường dây hoạt động công khai, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Chỉ đạo Công an xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm tra, duy trì trong sạch các địa bàn có tụ điểm mại dâm đã triệt xóa.

- Phát động nhân dân tố giác, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn mại dâm, tổ chức đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận tin, thư tgiác của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm tt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, theo dõi di, biến động người ngoại tỉnh sinh sống trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo Công an các cấp thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về kết quả đấu tranh, triệt xóa các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm và tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đo 138 Thành phố.

- Tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trọng tâm là nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, vũ trường, cơ sở tẩm quất, ,thư giãn và các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

3. SY tế

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố, tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố. Quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng các quy định về chuyên môn y tế; phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm tại quận Ba Đình và quận Cầu Giấy.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm tại các đơn vị trực thuộc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các cuộc diễu hành, mít tinh phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa... gn với hoạt động phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chng HIV/AIDS.

- Phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

- Tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa liên quan đến phòng, chống mại dâm, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng các tài liệu giáo dục phù hợp và bồi dưỡng kiến thức phòng, chống mại dâm cho giáo viên, cán bộ và học sinh trong nhà trường ở các cấp học; tăng cường tuyên truyền phòng, chống mại dâm bằng nhiều hình thức vào các trưng học, lồng ghép các chương trình phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.

6. Sở Tài chính

Tham mưu UBND Thành phố cân đối, btrí kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 theo phân cấp hiện hành.

7. SKế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã, hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8. Sở Tư pháp

- Phối hợp các cấp chính quyền, Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan báo chí Thành phố, báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS.

- Kiểm soát thông tin trên các mạng xã hội, ngăn chặn, phòng ngừa việc lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, tiếp thị và môi giới mại dâm.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10. Sở Du lịch

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước và công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, phòng ngừa hoạt động mại dâm tại các điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Xử lý nghiêm các cơ sở đxảy ra hoạt động mại dâm trong phạm vi đơn vị quản lý. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm; tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

11. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc ngành quản lý dễ bị lợi dụng trá hình trong hoạt động mại dâm và buôn bán trái phép chất ma túy; các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; tăng cường quản lý, kiểm tra hàng hóa tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường... xử lý nghiêm minh các vi phạm theo thẩm quyền.

12. Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các đơn vị, đội, trạm hải quan, cửa khẩu phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu thuộc các tuyến hàng không, bưu điện đầu mối, trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.v.v... phát hiện và phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ việc buôn bán các loại hàng hóa, văn hóa phẩm có tính chất khiêu dâm, đưa người ra nước ngoài, xuất nhập cảnh trái phép vì mục đích mại dâm.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án về mại dâm. Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, tăng cường xét xử án điểm, xét xử lưu động các vụ án về mại dâm trên địa bàn dân cư để tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” kết hợp phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp chính quyền trong phòng, chống mại dâm có hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng.

15. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm cho công chức, viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong quá trình triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm tại quận Ba Đình và quận Cầu Giấy.

16. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

- Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong gia đình phòng, chống mại dâm. Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hội viên các Chi hội cơ sở gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ người bán dâm tại cộng đồng, vận động chị em tham gia sinh hoạt ở các Câu lạc bộ do Hội Phụ nữ tổ chức để ngăn ngừa tái phạm; giám sát các chị em trong quá trình học nghề, giải quyết việc làm; giới thiệu quỹ tín dụng, các chương trình, dự án, các địa chỉ tư vấn pháp lý, sức khỏe sinh sản, các dịch vụ vay vốn, hỗ trợ việc làm để người bán dâm được tiếp cận, có cơ hội tìm việc làm ổn định cuộc sống, không tái vi phạm tệ nạn mại dâm.

17. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm trong thanh niên, sinh viên, học sinh là đoàn viên thanh niên. Xây dựng các mô hình phòng, chng mại dâm phù hợp ở các cấp đoàn cơ sở. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

18. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2019; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện.

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn hỗ trợ hp pháp để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2019.

- Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, thị trấn, thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

- Công tác phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các địa phương chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn triển khai công tác phòng, chống mại dâm cấp xã để nâng cao hiệu quả phòng chống mại dâm tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền theo phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Chỉ đạo lực lượng công an và các ban, ngành của địa phương thường xuyên khảo sát, triệt xóa các tụ điểm mại dâm trên địa bàn.

- Tổng hợp báo cáo đột xuất, thường xuyên, định kỳ tháng, quý, năm về công tác phòng, chống mại dâm, tình hình triệt xóa các tụ điểm mại dâm và xử phạt hành chính về hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm, công tác tiếp cận, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm tại địa bàn các xã, phường, thị trấn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác phòng, chống mại dâm; kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành cấp xã theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã. Chỉ đạo các xã tăng cường kiểm tra, đảm bảo đạt chỉ tiêu 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn được kiểm tra.

+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư và các Câu lạc bộ của các Hội, đoàn thở địa phương duy trì và xây dựng xã, phường, thị trn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Duy trì trong sạch địa bàn không để hiện tượng mại dâm tái hoạt động tại các tụ điểm mại dâm công cộng đã được triệt xóa. Thống kê, báo cáo số người vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

+ Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm, bán dâm nghiện ma túy tại địa phương, giúp họ có thu nhập ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, không tái hoạt động mại dâm.

+ Kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, khu vực nghi hoạt động mại dâm để có giải pháp triệt xóa, không để phát triển thành điểm, tụ điểm phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

- UBND quận Ba Đình, Cầu Giấy: Chọn 2 phường/quận để triển khai thí điểm mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm”, chỉ đạo các ban, ngành, và UBND các phường tích cực phối hợp triển khai đề án thí điểm.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, các đoàn thể Thành phố và yêu cầu các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình của ngành, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ LĐTB&XH;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, Đ.H.Giang, các Phòng KGVX, NC, TKBT,
- Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247