Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 753/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 123/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 123/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 753/QĐ-TTG NGÀY 03/6/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39-CT/TW NGÀY 01/11/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân về công tác người khuyết tật; xác định toàn diện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, khả thi, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chỉ thị số 39-CT/TW.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm lộ trình và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các kế hoạch, chương trình, đề án về người khuyết tật, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch chủ động, kịp thời, đồng bộ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì hoạt động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai đúng tiến độ, thực chất, hiệu quả.

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

- Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng trong toàn tỉnh những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của người khuyết tật, những cách làm hay trong hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật; tăng cường hoạt động tham vấn và phát huy vai trò, sự tham gia của người khuyết tật trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

- Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại; động viên, khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về người khuyết tật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW, Luật Người khuyết tật, các quy định pháp luật khác có liên quan về công tác trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, cơ sở.

- UBND các cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo người khuyết tật được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, học nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch, tiếp cận với các công trình công cộng và thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội.

- Rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xác định và cấp giấy xác nhận khuyết tật, thực hiện chế độ, chính sách đối với người khuyết tật; xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về người khuyết tật; chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức điều tra về người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình trợ giúp xã hội, trong đó có người khuyết tật, cụ thể: Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025;

- Chú trọng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ và phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về người khuyết tật; tăng cường nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật đối với người khuyết tật, các tổ chức của người khuyết tật và tổ chức vì người khuyết tật; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng có liên quan về công tác trợ giúp người khuyết tật.

3. Huy động nguồn lực, xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật

- Huy động nguồn lực xã hội tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật; tạo điều kiện cho tổ chức của người khuyết tật có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công của Nhà nước.

- Khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư cho các mô hình chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cao tuổi.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của người khuyết tật

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp người khuyết tật; tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền, phổ biến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người khuyết tật đến đoàn viên, người lao động, Nhân dân.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật

- Hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức Hội tích cực, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật với phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”.

- Tạo điều kiện để các tổ chức của người khuyết tật chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động trong người khuyết tật và tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp người khuyết tật.

- Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của các tổ chức của người khuyết tật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động của người khuyết tật.

6. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, khen thưởng

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật.

- Biểu dương, nhân rộng gương người khuyết tật điển hình, tiên tiến, tiêu biểu vượt khó vươn lên; biểu dương gương tổ chức, người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong công tác trợ giúp, giúp đỡ người khuyết tật.

- Tổ chức khen thưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động đóng góp thành tích trong việc thực hiện hỗ trợ người khuyết tật từ tỉnh đến cơ sở.

- Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách, lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

- Ngân sách Nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên theo phân cấp; các chương trình mục tiêu, đề án trợ giúp người khuyết tật và đề án liên quan khác để thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo phân cấp của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

- Từ nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban Công tác người khuyết tật tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch và pháp luật về người khuyết tật; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm; nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

- Giám sát, đánh giá, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối và bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính

Hằng năm cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

4. Sở Y tế

Tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng về y tế đối với người khuyết tật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương, chỉ đạo hệ thống thông tin cấp huyện, thông tin cơ sở cấp xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW; tuyên truyền về những tấm gương điển hình người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả của người khuyết tật.

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt các Đề án của Trung ương, Kế hoạch của tỉnh với mục tiêu để người khuyết tật tiếp cận được các trang thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông...

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

7. Sở Xây dựng

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng dành cho người khuyết tật.

8. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức thực hiện hoạt động tiếp cận và tham gia giao thông đối với người khuyết tật.

9. Sở Tư pháp

Tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ dành cho người khuyết tật; kiểm tra, giám sát các công trình văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh chủ trì, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thành viên, hội viên, vận động toàn dân thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, tham gia giám sát công tác trợ giúp người khuyết tật tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

12. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Tăng cường chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố triển khai thực hiện chính sách cho vay đối với người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật.

13. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trợ giúp người khuyết tật, lồng ghép vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW và triển khai thực hiện Kế hoạch của địa phương ban hành.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban Công tác người khuyết tật tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 753/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217