Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1035/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 1035/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 31/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác PCCC tại khu dân cư của các Sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm loại trừ những nguyên nhân, điều kiện có nguy cơ gây ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; chủ động, kịp thời thực hiện tốt công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

3. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, thiết thực và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Xác định rõ nhiệm vụ PCCC tại khu dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với công tác PCCC tại khu dân cư.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC. Đầu tư, bố trí nguồn kinh phí bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH khi có cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư. Tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Có các biện pháp xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu…, nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

5. Kiện toàn các Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng; nâng cao hiệu quả của lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong phối hợp bảo đảm an toàn về PCCC trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng tại chỗ đối với khu dân cư, đảm bảo 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH ít nhất 01 lần/năm.

6. Rà soát quy hoạch khu dân cư, đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định. Vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ. Chú trọng công tác cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền k, nhà ở liền kế mặt phố...

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCCC năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch s109-KH/TU ngày 24/9/2015 của Tỉnh ủy và Kế hoạch s7818/KH-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW; Công văn số 1991/UBND-NC, ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Công văn số 10114/UBND-NC ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia công tác PCCC và CNCH. Thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ “lực lượng tại ch, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”. Gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư. Đặc biệt phải bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để đảm bảo công tác PCCC và chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, lực lượng dân phòng.

2. Công an tỉnh

- Chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư bảo đảm đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Thường xuyên tổ chức, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư, chung cư lâu năm tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, sập, đổ công trình. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người.

- Tham mưu, đề xuất trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác PCCC, CNCH và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân PCCC để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng các khu dân cư an toàn về PCCC.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, trực tiếp là Công an cấp xã thực hiện trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả của lực lượng dân phòng.

- Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở nằm trong khu dân cư thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC, an toàn sử dụng điện, sử dụng gas, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan về PCCC cho nhà và công trình chưa phù hợp và có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, quản lý các công trình cao tầng, khu dân cư, chung cư thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định của Luật PCCC; công trình đã xây dựng trước đây nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc được xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực để hướng dẫn các giải pháp an toàn PCCC và thoát nạn phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, khu dân cư đảm bảo phù hợp các quy định của Luật PCCC.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ báo chí địa phương; Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn thương tích để nhân dân biết, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về công tác PCCC; biểu dương người tốt, việc tốt về công tác PCCC, phê phán các hành vi cố ý coi thường kỷ cương, pháp luật về PCCC.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh định hướng cho các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến về công tác PCCC nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Công thương

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chvà xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC. Hướng dẫn người lao động sử dụng an toàn các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

- Nghiên cu bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề ở tất cả các cấp, bậc học tại các trường, cơ sở dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hàng năm đầu tư ngân sách và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH, chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, lực lượng dân phòng tại các khu dân cư.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ tại các khu dân cư phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy và CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, ntrên địa bàn quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu... nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Củng cố, xây dựng, duy trì hoạt động lực lượng dân phòng đảm bảo chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH theo đúng quy định của pháp luật. Xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 1 lần.

- Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ.

- Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mặt phố... cần chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

10. Công ty Điện lực Đắk Lắk

Rà soát, kiểm tra hệ thống lưới điện, các trạm biến áp phụ tải, các cơ sở sử dụng điện công suất lớn (nếu có), việc sử dụng điện tại các khu dân cư và có giải pháp nâng cấp, sửa chữa, khắc phục những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC xử lý các tình huống cháy, nổ do điện gây ra, kịp thời cắt điện phục vụ công tác chữa cháy, CNCH đảm bảo an toàn cứu người, cứu tài sản và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng điện tại khu dân cư. Hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn; đồng thời cắt điện đối với các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm các quy định an toàn về PCCC khi có yêu cầu của cơ quan Cảnh sát PCCC.

11. Công ty TNHH MTV cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk; Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và các đơn vị đầu tư cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới

Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức lập, trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước PCCC tại các khu dân cư chưa được lắp đặt trên địa bàn tỉnh. Có kế hoạch lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cấp nước PCCC tại các khu dân cư phục vụ công tác chữa cháy đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước và áp lực nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư các thiết bị thuộc hệ thống cấp nước tập trung (bể chứa trong trạm xử lý, trạm bơm nước sạch, hệ thống đường ống); các họng, trụ lấy nước PCCC lắp đặt trên các tuyến ống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước tập trung.

- Đơn vị thoát nước có trách nhiệm đầu tư các bến, bãi phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước ở các ao, hồ, sông, suối, kênh...

- Đơn vị đầu tư cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới, khu chức năng theo dự án chịu trách nhiệm đầu tư máy bơm nước chữa cháy, các thiết bị PCCC trên mạng đường ống cấp nước tập trung.

Về kinh phí đầu tư xây dựng: Các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC tại khu dân cư. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/11 để tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh
(để báo cáo);
- CT, Phó CT UBND tỉnh (đ/c Cảnh);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh (để thực hiện);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);
- Công ty Điện lực Đắk Lắk (để thực hiện);
- Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk (để thực hiện);
- Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (để thực hiện);
- Lưu: VT, NC (w.60b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1035/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


786

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139