Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 650/HD-TLĐ về hoạt động Cụm, Khối thi đua Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 650/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 650/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ HOẠT ĐỘNG CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ; CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN VÀ CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN

Căn cứ Hướng dẫn số 649 /HD-TLĐ, ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn; Để giúp cho Cụm, Khối thi đua các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn (sau đây gọi chung là Cụm, Khối thi đua) tổ chức các hoạt động của Cụm, Khối thi đua đạt hiệu quả thiết thực; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về hoạt động của Cụm, Khối thi đua như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA

1. Hàng năm Cụm, Khối thi đua xõy dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và nội dung phát động thi đua của Cụm, Khối; đồng thời tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, Khối và đăng ký thi đua theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm thực hiện tốt cỏc chỉ tiêu và nội dung thi đua đã ký kết giao ước trong Cụm, Khối.

2. Xây dựng tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua và đề nghị danh hiệu, hình thức khen thưởng của Cụm, Khối;

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, Khối; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối để làm cơ sở chấm điểm và bình xét khen thưởng hàng năm.

5. Tổ chức Hội nghị sơ kết (tháng 7) và Tổng kết (tháng 12) của Cụm, Khối nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm, Khối và chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA

1. Tổ chức hoạt động

- Điều hành hoạt động của Cụm, Khối thi đua sẽ do Cụm trưởng (Khối trưởng); Cụm phó (Khối phó) và bộ phận Thường trực giúp việc cho Cụm, Khối;

- Cụm trưởng (Khối trưởng) và Cụm phó (Khối phó): do các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối bầu luân phiên hàng năm;

- Để giúp việc cho Cụm trưởng (Khối trưởng) và Cụm phó (Khối phó) các đơn vị được bầu làm Cụm trưởng (Khối trưởng) và Cụm phó (Khối phó) cử cán bộ tham gia vào bộ phận Thường trực Cụm, Khối.

2. Trách nhiệm của Cụm trưởng (Khối trưởng); Cụm phó, (Khối phó) và các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối

2.1. Cụm trưởng (Khối trưởng):

- Có trách nhiệm chủ trì, điều hành hoạt động của Cụm, Khối; phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức các phong trào thi đua, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu và nội dung thi đua đã ký kết giao ước từ đầu năm;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm, Khối nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối;

- Xây dựng tiêu chí vµ thang điểm bình xét thi đua;

- Chủ trì các hội nghị: ký kết giao ước thi đua, hội nghị sơ kết, tổng kết, tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Cụm, Khối.

2.2. Cụm phó (Khối phó):

- Có trách nhiệm giúp việc cho Cụm trưởng (Khối trưởng), thay mặt Cụm trưởng (Khối trưởng) giải quyết các công việc của Cụm trưởng (Khối trưởng) khi được Cụm trưởng (Khối trưởng) uỷ quyền; Phối hợp với Cụm trưởng (Khối trưởng) xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Cụm, Khối;

- Tổng hợp báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm của Cụm, Khối;

- Bố trí địa điểm cho các hội nghị sơ kết, tổng kết của Cụm, Khối.

2.3. Bộ phận Thường trực Cụm, Khối:

Có trách nhiệm tham mưu và giúp việc cho Cụm trưởng (Khối trưởng); Cụm phó (Khối phó) trong việc điều hành hoạt động của Cụm, Khối và chịu sự phân công trực tiếp của Cụm trưởng (Khối trưởng) và Cụm phó (Khối phó).

2.4. Đối với các đơn vị thµnh viên trong Cụm, Khối:

- Căn cứ nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng ngành, địa phương và các nội dung giao ước thi đua của Cụm, Khối, các đơn vị thành viên xây dựng nội dung thi đua, tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị mình;

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua ở đơn vị mình; đồng thời tự chấm điểm và tham gia bình xét khen thưởng Cụm, Khối;

- Tham gia thực hiện kiểm tra chéo giữa các đơn vị theo kế hoạch của Cụm, Khối;

- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và cả năm của đơn vị mình nhằm phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết của Cụm, Khối;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ (hoặc đột xuất) do Cụm trưởng (Khối trưởng) triệu tập, báo cáo đúng thời gian quy định.

III. TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM BÌNH XÉT THI ĐUA

Việc xây dựng tiêu chí và thang điểm bình xét thi đua do Cụm, Khối chủ động xây dựng và thống nhất các thành viên trong Cụm, Khối sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình của Cụm, Khối. Tổng Liên đoàn định hướng tiêu chí và thang điểm bình xét thi đua để Cụm, Khối tham khảo.

Số TT

Các tiêu chí

Điểm chuẩn

1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chớnh trị và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hàng năm vượt chỉ tiêu của đơn vị đề ra.

50

2

Cú nội dung và phương thức hoạt động đổi mới, sáng tạo đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có sức lan toả trong Cụm, Khối.

15

3

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

15

4

Nội bộ cơ quan đoàn kết, tiến bộ; các tổ chức Đảng, công đoàn, thanh niên, nữ công…đạt các tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

20

 

Tổng cộng:

100

VI. TỔ CHỨC BÌNH XÉT THI ĐUA

1. Bình xét thi đua hàng năm: Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả các phong trào thi đua của các đơn vị thành viên; đồng thời căn cứ bảng tự chấm điểm của các đơn vị trong Cụm, Khối; Cụm trưởng (Khối trưởng) và Cụm phó (Khối phó) có trách nhiệm tổng hợp, nhận xét đánh giá và báo cáo trước Hội nghị tổng kết của Cụm, Khối.

2. Việc xếp loại thi đua do được Cụm, Khối bình xét và suy tôn tại Hội nghị tổng kết hàng năm.

3. Việc bình xét và suy tôn các đơn vị trong Cụm, Khối được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chính xác, công khai, dân chủ và công bằng;

- Có sự đồng thuận thống nhất trên cơ sở bỏ phiếu của các đơn vị thành viên của Cụm, Khối;

- Không xét thi đua và khen thưởng:

+ Đối với đơn vị có cá nhân lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

+ Không tham gia đăng ký và ký giao ước thi đua hàng năm;

+ Không gửi báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong năm.

4. Hàng năm các Cụm trưởng (Khối trưởng) gửi báo cáo tổng kết, kết quả bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng về Tổng Liên đoàn trước ngày 15/01 của năm sau.

Trờn đây là hướng dẫn về hoạt động các Cụm, Khối thi đua, trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc đề nghị các Cụm, Khối kịp thời phản ánh về Tổng Liên đoàn để hướng dẫn hoặc xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó chủ tịch TLĐ;
- Các đ/c UV Đoàn chủ tịch TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành TW, CĐ Tổng Công ty trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 650/HD-TLĐ về hoạt động Cụm, Khối thi đua Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49