Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 68/NQ-HĐND phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Tòa án Viện Kiểm sát Bắc Kạn 2016

Số hiệu: 68/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN; VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Xét Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo số 625/BC-VKS ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo số 85BC/TA ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh về tổng kết công tác năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo số 560/BC-CTHADS ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự 12 tháng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; công tác Thi hành án năm 2016

Năm 2016, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ở một số khâu còn hạn chế, tình trạng hủy, sửa án hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn còn xảy ra; quá trình giải quyết các vụ, việc của cơ quan Thi hành án dân sự còn một số hạn chế nhất định.

Điều 2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với nhiệm vụ, giải pháp của y ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề ra, cụ thể như sau:

1. y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ quan điều tra xác minh đầy đủ, xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật các tin báo, tố giác tội phạm; chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án và đảm bảo hoạt động điều tra tuân thủ đúng quy định. Trong đó, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt tỷ lệ từ 95% trở lên; tỷ lệ điều tra, khám phá, giải quyết các loại tội phạm đạt trên 85%, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyn công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật, không để án quá hạn điều tra và việc hoàn hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên; đảm bảo 100% các vụ án hình sự có bản yêu cu điều tra nhằm chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai người vô tội; quyết định truy tố đúng thời hạn 100% trên số vụ án hình sự có bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố; đảm bảo tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát đạt từ 95% trở lên. Sử dụng đồng bộ các phương thức kiểm sát, kiên quyết kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, sửa chữa kịp thời đối với những vi phạm, bảo đảm các kiến nghị phải có căn cứ đúng pháp luật, được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt tỷ lệ trên 80%. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự. Tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính.

4. Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án theo quy định của pháp luật; phấn đấu tỷ lệ giải quyết các loại án đạt 97% trở lên; không có án để quá hạn luật định; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và việc trả hồ sơ điều tra bổ sung không có căn cứ; 100% bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong hạn luật định.

5. Đảm bảo 100% các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

6. Cơ quan Thi hành án dân sự đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đôn đốc tổ chức thi hành án dân sự đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; phân loại chính xác số việc, số tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Tổ chức thi hành dứt điểm những vụ, việc có điều kiện thi hành. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản kê biên và xử lý đúng quy định các vụ việc chưa có điều kiện.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao y ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
-
y ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- TT. Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;
- LĐVP;

- Phòng Tổng hợp;

- Lưu: VT, HS
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân công tác Thi hành án năm 2017 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.283
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86