Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2574/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2574/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 26/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2574/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 - 2020”; Kế hoạch số 1404/KH-BCĐ ngày 10/4/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2018; Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh với các mục tiêu, yêu cầu và giải pháp cụ thể, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh, công bằng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giảm số vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch so với năm 2017, nhất là các vi phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Đảm bảo 100% quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thi hành.

- 100% số đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh (vũ trường, bar, karaoke) được truyền thông thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa.

- Ít nhất 50% số cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch trên địa bàn tỉnh được truyền thông thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch và phòng, chống mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch.

- 100% các Câu lạc bộ, liên đoàn, hiệp hội thể thao trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thể dục thể thao.

- 100% nhà văn hóa xã, phường, thư viện, trường học, 100% Trung tâm văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố được truyền thông về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

- 100% thanh tra viên và công chức Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

- 100% văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch được rà soát, hệ thống hóa.

- 100% văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch trong chương trình, kế hoạch được xây dựng và hoàn thiện.

- 100% cơ quan, đơn vị cam kết đạt Tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" hằng năm. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

- 80% đối tượng được triển khai thực hiện và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Yêu cầu

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Huy động sức mạnh tổng hợp và tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội, nhằm góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nhất là đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm quê hương, đất nước, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp an ninh trật tự kéo dài trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, quán triệt sâu kỹ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phòng ngừa tội phạm; phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp, giao ban của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan như: Lắp đặt pa nô, treo băng rôn, áp phích, xây dựng các kịch bản văn nghệ tuyên truyền, chiếu phim, luân chuyển sách, báo, tạp chí về công tác phòng, chống tội phạm.

- Tăng cường phát hành các ấn phẩm truyền thông: Biên soạn các cẩm nang tài liệu, tờ rơi, tập gấp, bản cam kết, tài liệu hỏi đáp về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để phát cho các cơ quan, đơn vị có hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.2. Xây dựng và duy trì các chuyên mục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phát trên các Báo, Đài. Tăng cường viết tin, bài trên các báo, tạp chí, các trang website, các trang mạng xã hội … về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Qua đó, huy động sức mạnh toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện, tố giác tội phạm.

1.3. Nâng cao nhận thức, năng lực hành động trong công tác phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Tuyên truyền, tập huấn về cách nhận biết các loại hình tội phạm và phương pháp phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng, chống mua bán người và xâm hại tình dục trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

1.4. Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn với các phong trào: "Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa... Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hoạt động chào mừng ngày phòng, chống mua bán người, các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tội phạm... nhằm nâng cao nhận thức, tạo các sân chơi lành mạnh, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội, từng bước xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, kịp thời xử lý nghiêm minh các cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vi phạm, trái pháp luật trong các hoạt động:

- Hoạt động lễ hội, quản lý di tích, hoạt động lưu trữ phát huy vốn tài liệu, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo, hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quyền tác giả, quyền liên quan, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình…

- Hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, kinh doanh lưu trú du lịch, bảo vệ môi trường du lịch…

- Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thể thao, thể thao thành tích cao…

3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn cho thanh tra viên, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

- Cử thanh tra viên, công chức thanh tra tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch để nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm hoạt động.

4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch thuộc chức năng quản lý; đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Triển khai thực hiện và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường sự phối hợp, kết hợp với các tỉnh, thành phố trên cả nước trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

6. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán thuộc Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

2. Các sở, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình đạt hiệu quả.

3. Hàng năm, trên cơ sở dự toán do Công an tỉnh lập và căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện việc truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

5. Sở Tư pháp hướng dẫn hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

6. Công an tỉnh thông tin và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo vệ an ninh trật tự trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch chống đối và các loại tội phạm thường lợi dụng lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để hoạt động; các tổ chức, cá nhân Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tham gia các hoạt động phức tạp về chính trị, an ninh trật tự; phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm; tuyên truyền nhân dân chung tay thực hiện các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa...; xây dựng các hương ước, quy ước về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội để thực hiện tại cộng đồng dân cư.

8. Các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch, không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo: Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp thường xuyên với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/11 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX. Bích

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2574/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79