Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp Người ký: Mai Ái Trực, Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 13/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP -BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2006

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nhằm đảm bảo thống nhất trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi là Thông tư liên tịch số 05) như sau:

1. Sửa đổi điểm 1.1 khoản 1 Mục I như sau:

“1.1. Thông tư này hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà theo quy định của pháp luật các chủ thể này có quyền thế chấp, nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi chung là đăng ký thế chấp).

Việc bảo đảm bằng tín chấp để thực hiện hợp đồng vay không phải đăng ký”.

2. Sửa đổi khoản 2 Mục I như sau:

“2. Các trường hợp đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

2.1. Thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba mà trong Luật Đất đai gọi là bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (gọi chung là thế chấp quyền sử dụng đất);

2.2. Thế chấp nhà ở, công trình kiến trúc khác, rừng sản xuất là rừng trồng, vườn cây lâu năm; thế chấp nhà ở, công trình kiến trúc khác, rừng sản xuất là rừng trồng, vườn cây lâu năm của người thứ ba (gọi chung là thế chấp tài sản gắn liền với đất);

2.3. Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất; thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của người thứ ba (gọi chung là thế chấp tài sản hình thành trong tương lai);

2.4. Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

2.5. Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai;

2.6. Thay đổi, sửa chữa sai sót, xoá đăng ký thế chấp nêu tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5 khoản này;

2.7. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 7.1 khoản 7 Mục I như sau:

“7.1. Thời hạn đăng ký thế chấp đối với các trường hợp nêu tại khoản 2 Mục I của Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo.

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ”.

4. Sửa đổi điểm 1.1b khoản 1 Mục III như sau:

“b) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật Đất đai hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, một (01) bản”.

5. Sửa đổi đoạn 1 điểm 1.1c khoản 1 Mục III như sau:

“c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ”.

6. Bổ sung, sửa đổi điểm 1.2 khoản 1 Mục III như sau:

6.1. Bổ sung đoạn 2 điểm 1.2c khoản 1 Mục III như sau:

“Trường hợp bên thế chấp là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới thì hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực”.

6.2. Sửa đổi điểm 1.2d khoản 1 Mục III như sau:

“d) Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao”.

6.3. Sửa đổi điểm 1.2đ khoản 1 Mục III như sau:

“đ) Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư”.

7. Bổ sung đoạn 2 khoản 5 Mục III như sau:

“Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản đó thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới thì tại cột “Nội dung ghi chú hoặc biến động và căn cứ pháp lý” Mục III của trang Sổ địa chính và tại cột “Nội dung biến động” của trang Sổ theo dõi biến động đất đai ghi: “Thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất (hoặc tài sản hình thành trong tương lai) của … (ghi tên bên thế chấp) với … (ghi tên bên nhận thế chấp) theo hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng tín dụng (trường hợp việc thế chấp được ghi trong hợp đồng tín dụng) số … / … ngày … / … / …”.

8. Sửa đổi khoản 7 Mục III như sau:

“7. Đăng ký thế chấp trong trường hợp dùng một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.

Trong trường hợp bên thế chấp dùng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu bên đã nhận thế chấp trước đó đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải giao lại giấy chứng nhận đó cho bên thế chấp để thực hiện đăng ký thế chấp theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục này.

Bên thế chấp có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản giấy chứng nhận và sau khi thực hiện xong việc đăng ký thế chấp, bên thế chấp phải giao giấy chứng nhận cho bên nhận thế chấp mà trước đó đã giữ giấy chứng nhận, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác”.

9. Sửa đổi điểm 2.2 khoản 2 Mục IV như sau:

“2.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) đối với trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao”.

10. Bổ sung khoản 4 Mục VI như sau:

“4. Trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phát hiện sai sót do lỗi của cán bộ đăng ký thì phải đính chính hồ sơ địa chính và gửi văn bản thông báo cho người yêu cầu đăng ký; nếu có sai sót trong việc ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký về việc nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đính chính; sau khi đính chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người yêu cầu đăng ký.

Trường hợp sai sót do lỗi của cán bộ đăng ký thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp lệ phí sửa chữa sai sót”.

11. Bổ sung đoạn 2 khoản 5 Mục VIII như sau:

“Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ký kết trước ngày 28/7/2005 (ngày Thông tư liên tịch số 05 có hiệu lực thi hành) mà vẫn còn thời hạn thực hiện thì cũng được đăng ký theo quy định của Thông tư này.

Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất; bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất, bảo lãnh bằng tài sản hình thành trong tương lai; bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì trong hồ sơ đăng ký không phải thay bằng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba; thế chấp tài sản gắn liền với đất của người thứ ba, thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của người thứ ba; thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba; thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của người thứ ba”.

12. Tổ chức thực hiện

12.1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

12.2. Bãi bỏ một số điểm và cụm từ nêu tại Thông tư liên tịch số 05:

a) Bãi bỏ điểm 2.3g khoản 2 Mục II.

b) Bãi bỏ điểm b khoản 1 Mục VIII về việc ban hành mẫu số 02/ĐKBL.

c) Bãi bỏ cụm từ “bảo lãnh”, “bên bảo lãnh”, “bên bảo lãnh mới”, “bên nhận bảo lãnh”, “bên nhận bảo lãnh mới” và “hợp đồng bảo lãnh”.

d) Bãi bỏ hướng dẫn về việc ghi nhận đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai tại các điểm 4.1 khoản 4 Mục III, khoản 5 Mục III, điểm 4.1 khoản 4 Mục IV và điểm 3.1 khoản 3 Mục V.

12.3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi đã thực hiện việc đăng ký thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng phải thông báo bằng văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cấp tỉnh) hoặc phòng chức năng được phân công về nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối với cấp huyện) theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và thông báo việc đăng ký thế chấp nhà ở cho cơ quan quản lý nhà ở cùng cấp. Việc thông báo được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Mục II của Thông tư liên tịch số 05.

12.4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, giải quyết.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Uông Chu Lưu

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tư pháp, Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ TP, Bộ TNMT;
- Lưu VP Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

THE MINISTRY OF JUSTICE
THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT

Hanoi, June 13, 2006

 

JOINT CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF PROVISIONS OF JOINT CIRCULAR NO. 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT OF JUNE 16, 2005, OF THE MINISTRY OF JUSTICE AND THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, WHICH GUIDES THE REGISTRATION OF THE MORTGAGE OF, AND GUARANTY WITH, LAND USE RIGHTS AND/OR ASSETS ATTACHED TO LAND

Pursuant to the June 14, 2005 Civil Code;
Pursuant to the November 26, 2003 Land Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 181/2004/ND-CP of October 29, 2004, on enforcement of the Land Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 17/2006/ND-CP of January 27, 2006, amending and supplementing a number of articles of the Decrees guiding the implementation of the Land Law and to Decree 187/2004/ND-CP on transformation of state companies into joint-stock companies;
Pursuant to the Government's Decree No. 08/2000/ND-CP of March 10, 2000, on registration of security transactions;
Pursuant to the Government's Decree No. 62/2003/ND-CP of June 6, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;
Pursuant to the Government's Decree No. 91/2002/ND-CP of November 11, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment,
In order to ensure uniform implementation of legal documents on the registration of security transactions with land use rights and/or assets attached to land, the Ministry of Justice and the Ministry of Natural Resources and Environment hereby amend and supplement a number of provisions of their Joint Circular No. 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT of June 16, 2005, guiding the registration of the mortgage of, and guaranty with, land use rights and/or assets attached to land (referred to as Joint Circular No. 05), as follows:

1. To amend Point 1.1, Clause 1, Section I as follows:

"1.1. This Circular guides the registration of the mortgage of land use rights and/or assets attached to land by economic organizations, households, individuals, overseas Vietnamese, foreign organizations or individuals that, under the provisions of law, may mortgage or accept mortgages with land use rights and/or assets attached to land (collectively referred to as mortgage registration).

The trust-based security for the performance of loan contracts shall not be subject to registration."

2. To amend Clause 2, Section I as follows:

"2. Cases of mortgage registration at land use right registries

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.2. Mortgage of dwelling houses, other architectures, planted productive forests or gardens of perennial trees; mortgage of dwelling houses, other architectures, planted productive forests or gardens of perennial trees of a third person (collectively referred to as mortgage of assets attached to land);

2.3. Mortgage of future assets attached to land; mortgage of future assets of a third person (collectively referred to as mortgage of future assets);

2.4. Mortgage of land use rights and assets attached to land;

2.5. Mortgage of land use rights and future assets;

2.6. Change, correction of errors or cancellation of registrations of mortgages stated at Points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5 of this Clause;

2.7. Written notices on the disposal of mortgaged assets in cases where mortgage registration has been made."

3. To amend and supplement Point 7.1, Clause 7, Section I as follows:

"7.1. The time limit for mortgage registration for cases mentioned in Clause 2, Section I of this Circular is specified as follows:

a/ For valid registration dossiers comprising the land-use right certificate granted under the provisions of the 1987 Land Law, the 1993 Land Law or the 2003 Land Law; the dwelling-house ownership and residential-land use right certificate granted under the provisions of the Government's Decree No. 60/CP of July 5, 1994; the dwelling-house ownership and residential-land use right certificate granted under the provisions of law on dwelling houses (collectively referred to as the land-use right certificate); the dwelling-house ownership certificate granted under the provisions of law on dwelling houses; or the construction-work ownership certificate granted under the provisions of the Government's Decree No. 95/2005/ND-CP of July 15, 2005 (collectively referred to as the certificate of ownership over assets attached to land), mortgage registration shall be made on the date of receipt of the dossier; if the registration dossier is submitted after 15.00 hrs., mortgage registration shall be made on the subsequent working day at the latest.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To amend Point 1.1b, Clause 1, Section III as follows:

"b/ The contract on the mortgage of land use rights or assets attached to land, notarized or authenticated under the provisions of Point a, Clause 1, Article 130 of the Land Law, or certified by the Management Board of the industrial park, economic zone or hi-tech park under the provisions of Clause 10, Article 2 of the Government's Decree No. 17/2006/ND-CP of January 27, 2006, amending and supplementing a number of articles of the Decrees guiding the implementation of the Land Law and Decree No. 187/2004/ND-CP on transformation of state companies into joint-stock companies, one (01) copy."

5. To amend the first paragraph, Point 1.1c, Clause 1, Section III as follows:

"c/ The land use right certificate."

6. To supplement and amend Point 1.2, Clause 1, Section III as follows:

6.1. To add the following paragraph to Point 1.2c, Clause 1, Section III:

"Where the mortgagor is the owner of assets attached to land leased from organizations, households or individuals or contributed as capital with land use rights without forming a new legal person, the registration dossier shall comprise the land use right certificate or one of the papers specified in Clauses 1, 2 and 5, Article 50 of the Land Law, or the notarized or authenticated contract on lease of land use rights or contract on capital contribution with land use rights."

6.2. To amend Point 1.2d, Clause 1, Section III as follows:

"d/ The certificate of ownership over assets attached to land (if any), except cases where the mortgage contract is notarized or authenticated or certified by the Management Board of the industrial park, economic zone or hi-tech park."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."e/ A copy of the construction permit or investment project approved by a competent state agency, for the mortgage of future assets, except cases where such asset mortgage contract is notarized or authenticated or certified by the Management Board of the industrial park, economic zone or hi-tech park, or where construction permits or investment projects are not required for such assets."

7. To add the following paragraph to Clause 5, Section III:

"When mortgaging assets attached to land or future assets, if the owner of such assets has leased such land of organizations, households or individuals, or has received capital contributions with land use rights without forming a new legal person, the column "Notes or developments and legal grounds," Section III of the cadastral book, and the column "Developments" of the land developments monitoring book, shall be filled with the words "Mortgage with assets attached to land (or future assets) of ' (name of the mortgagor) with ' (name of mortgagee) under the mortgage contract or credit contract (if the mortgage is stated in a credit contract) No. ../ ..dated ../../.."

8. To amend Clause 7, Section III as follows:

"7. Mortgage registration in cases where an asset is used to secure the performance of many obligations

Where a mortgagor uses land use rights, rights to use land and assets attached to land, or assets attached to land to secure the performance of many obligations, if the mortgagee previously kept the land use right certificate or the certificate of ownership over assets attached to land, he/she/it must hand over such certificate to the mortgagor for the latter to conduct mortgage registration under the guidance in Clause 1 of this Section.

The mortgagor shall keep and preserve the certificate and, after making mortgage registration, hand over the certificate to the mortgagee that previously kept the certificate, unless otherwise agreed by the parties."

9. To amend Point 2.2, Clause 2, Section IV as follows:

"2.2. The land use right certificate, in case of registration of changes in the contents of the land use right certificate; the certificate of ownership over assets attached to land (if any), in case of replacement or addition of assets attached to land, except where the contract on the change in the mortgage contents is notarized or authenticated or certified by the Management Board of the industrial park, economic zone or hi-tech park."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."4. Where the land use right registry detects errors made by its registrar(s), it shall correct the cadastral dossier and send a written notice thereon to the registration requester; in case of errors in making entries in the land use right certificate, it shall notify in writing the registration requester to submit the land use right certificate for correction; after making correction, the land use right registry shall return the land use right certificate to the registration requester.

Where errors are made at registrar's fault, the registration requester shall not have to pay fees for the error correction."

11. To add the following paragraph to Clause 5, Section VIII:

"For contracts on the mortgage of and guaranty with land use rights or assets attached to land which were signed before July 28, 2005 (the effective date of Joint Circular No. 05) but have not expired yet, the registration shall also be made according to the provisions of this Circular.

Contracts on the guaranty with land use rights, guaranty with assets attached to land, guaranty with future assets, guaranty with land use rights together with assets attached to land, or guaranty with land use rights and future assets, which were signed before the effective date of this Circular, shall not have to be replaced with contracts on the mortgage of land use rights of a third person; mortgage of assets attached to land of a third person; mortgage of future assets of a third person; mortgage of land use rights and assets attached to land of a third person; or mortgage of land use rights and future assets of a third person in registration dossiers."

12. Organization of implementation

12.1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

12.2. To annul a number of the following points, words and phrases mentioned in Circular No. 05:

a/ Point 2.3g, Clause 2, Section II.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The words and phrases "guaranty", "guarantor", "new guarantor", "guarantee", "new guarantee " and "guaranty contract".

d/ The guidance on writing the contents of guaranty with land use rights, assets attached to land or future assets in land use right certificates, cadastral books and books for monitoring land developments, stated at Point 4.1, Clause 4 of Section III, Clause 5 of Section III, Point 4.1, Clause 4, Section IV, and Point 3.1, Clause 3 of Section V.

12.3. Land use right registries which have registered the mortgage of productive forests being planted forests must notify thereon in writing provincial-level Services of Agriculture and Rural Development or district-level functional sections in charge of agriculture and rural development defined in Article 36 of the Government's Decree No. 23/2006/ND-CP of March 3, 2006, on enforcement of the Law on Forest Protection and Development, and notify the dwelling-house management offices of the same level of the registration of mortgage of dwelling houses. Such notification shall comply with the guidance in Clause 4, Section II of Joint Circular No. 05.

12.4. In the course of implementation, if facing any difficulties or problems, individuals and organizations should promptly report them to the Ministry of Justice and the Ministry of Natural Resources and Environment for study and settlement.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.735

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!