Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước để hướng dẫn Quyết định 170/1999/QĐ-TTg

Số hiệu: 02/2000/TT-NHNN7 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 24/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/TT-NHNN7

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2000

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 02/2000/TT-NHNN7 NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/1999/QĐ-TTG NGÀY 19/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CHUYỂN TIỀN VỀ NƯỚC

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài chuyển ngoại tệ về Việt Nam để giúp đỡ gia đình, thân nhân hay vì mục đích từ thiện khác trên cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, ngày 19/8/1999 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.
Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 của Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện như sau:

I. QUYỀN CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG

1. Nhận ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản) theo yêu cầu;

2. Trường hợp nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng có quyền:

a. Bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoặc các bàn đổi ngoại tệ;

b. Gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép;

c. Mở và gửi vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân tại các tổ chức tín dụng được phép;

d. Sử dụng ngoại tệ vào các mục đích khác theo các quy định tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối, Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định trên và các quy định hiện hành khác có liên quan về quản lý ngoại hối.

3. Người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ nhận được của người gửi tiền.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ

1. Đối với tổ chức tín dụng

a. Tổ chức tín dụng chỉ được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngoại hối (trong đó có nội dung làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ).

b. Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối và các quy định hiện hành khác có liên quan về quản lý ngoại hối.

2. Đối với tổ chức kinh tế

2.1. Điều kiện

a. Có hợp đồng nguyên tắc với đối tác nước ngoài làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ. Trong hợp đồng phải ghi rõ hình thức nhận và chi trả, tỷ lệ chia lệ phí chuyển tiền thu được giữa tổ chức kinh tế và đối tác nước ngoài (đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận tiền của người gửi tiền thông qua đối tác nước ngoài);

b. Có đề án khả thi làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

c. Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho người thụ hưởng.

2.2. Thủ tục

Tổ chức kinh tế khi xin cấp giấy phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) bộ hồ sơ sau:

a. Đơn xin phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại phụ lục 1);

b. Đề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

c. Hợp đồng nguyên tắc với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận tiền của người gửi tiền thông qua đối tác nước ngoài);

d. Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức kinh tế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động;

e. Ý kiến của cơ quan chủ quản và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn về việc tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) sẽ xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép, trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

3. Đối với tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả cho các tổ chức tín dụng được phép

3.1. Điều kiện

a. Có hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

b. Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho người thụ hưởng.

3.2. Thủ tục

Tổ chức kinh tế khi xin cấp giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép phải gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn bộ hồ sơ sau:

a. Đơn xin làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép (theo mẫu tại phụ lục II);

b. Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

c. Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức kinh tế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép, trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các tổ chức kinh tế đang thực hiện dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền hoặc làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép phải làm thủ tục để xin cấp giấy phép mới theo quy định tại Thông tư này.

Sau thời gian nêu trên, các tổ chức không được cấp giấy phép mới phải đình chỉ ngay hoạt động làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của người gửi tiền hoặc phải đình chỉ ngay dịch vụ làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép.

III. ĐÌNH CHỈ HOẶC THU HỒI GIẤY PHÉP

Ngân hàng Nhà nước hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuỳ theo thẩm quyền cấp giấy phép sẽ đình chỉ có thời hạn hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

1. Các tổ chức bị đình chỉ giấy phép có thời hạn trong các trường hợp sau:

a. Thường xuyên không thực hiện chế độ báo cáo cho Ngân hàng theo nội dung quy định tại phần VI của Thông tư này;

b. Vi phạm các điều khoản trong hợp đồng ký với đối tác nước ngoài hoặc hợp đồng làm đại lý chi trả ngoại tệ ký với tổ chức tín dụng được phép bị phía đối tác nước ngoài hoặc tổ chức tín dụng yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng đã ký;

c. Không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép do Ngân hàng cấp.

2. Các tổ chức bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau:

a. Có chứng cứ là hồ sơ xin giấy phép có những thông tin cố ý làm sai sự thật.

b. Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép, tổ chức không làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền hoặc làm đại lý chi trả ngoại tệ;

c. Tự nguyện hoặc bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc phải giải thể;

d. Chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản.

IV. LỆ PHÍ CHUYỂN TIỀN

1. Chuyển tiền thông thường qua hệ thống tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng được phép thu phí dịch vụ chuyển tiền của các tổ chức kinh tế được phép, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế và người thụ thưởng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phí dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng.

2. Chuyển tiền thông qua các tổ chức làm dịch vụ chuyển tiền: Các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được phép, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế được thoả thuận với đối tác nước ngoài để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền, không thu phí trực tiếp từ Người thụ hưởng.

V. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước làm công tác tuyên truyền báo chí phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài và các Bộ ngành có liên quan để tuyên truyền phổ biến các chính sách của Nhà nước Việt Nam về khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí và các Ban ngành trên địa bàn tuyên truyền phổ biến cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu và thực hiện đúng các chính sách của Nhà nước Việt Nam về khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thực hiện Điều 8 Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các Tổng cục, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo dưới đây:

a. Tổng cục Hải quan báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) về số liệu và tình hình mang ngoại tệ theo người của cá nhân khi xuất nhập cảnh theo mẫu tại phụ lục III;

b. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, bưu chính quốc tế khác được Tổng cục Bưu điện cấp giấy phép báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) về số liệu, tình hình nhận và chi trả ngoại tệ theo mẫu tại phụ lục IV;

c. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) về số liệu và tình hình làm đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức kinh tế trên địa bàn cho các tổ chức tín dụng được phép theo mẫu tại phụ lục V.

d. Tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế được phép báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) về số liệu, tình hình nhận và tri trả ngoại tệ của Người gửi tiền theo mẫu tại phụ lục VI.

Các Tổng cục và đơn vị liên quan nêu trên thực hiện gửi báo cáo hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau.

2. Hàng quý chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý sau các tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép phải báo cáo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn về số liệu và tình hình làm đại lý chi trả ngoại tệ ở trong nước (theo mẫu tại phụ lục VII).

3. Hàng quý chậm nhất vào ngày 25 của tháng đầu quý sau, Vụ Quản lý Ngoại hối tổng hợp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số liệu, tình hình chuyển ngoại tệ vào Việt Nam của người gửi tiền từ nước ngoài và chi trả cho người thụ hưởng ở trong nước.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

2. Quyết định số 48/QĐ-NH7 ngày 23/2/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc người Việt Nam ở nước ngoài chuyển ngoại tệ về nước hết hiệu lực thi hành.

3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép và các tổ chức kinh tế được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Dương Thu Hương

(Đã ký)

PHỤ LỤC 1

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ
..............

Số:......../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm....

ĐƠN XIN PHÉP LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối)

Tên tổ chức kinh tế:.............................................................................

Quyết định thành lập số:......................................................................

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Trụ sở chính đóng tại:..........................................................................

Điện thoại:.............................................. Số fax:..................................

Căn cứ vào điều kiện được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định, chúng tôi đã ký hợp đồng nguyên tắc với phía đối tác nước ngoài ngày.... tháng... năm.... (hoặc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Công ty tại nước ngoài) để làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền ở nước ngoài;

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) xem xét cấp giấy phép cho......... được làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của đơn vị.

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- QĐ thành lập và đăng ký kinh doanh

- Đề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

- Hợp đồng nguyên tắc với nước ngoài;

- Ý kiến của cơ quan chủ quản và CNNH Nhà nước tỉnh, thành phố về việc cho phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

PHỤ LỤC 2

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ

..............

Số:......../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm....

ĐƠN XIN PHÉP LÀM ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (hoặc thành phố)......

Tên tổ chức kinh tế:.............................................................................

Quyết định thành lập số:......................................................................

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Cơ quan cấp:............................................. ngày... tháng... năm...........

Trụ sở chính đóng tại:..........................................................................

Điện thoại:.............................................. Số fax:..................................

Chúng tôi đã ký Hợp đồng đại lý với........ ngày.... tháng... năm.... để làm đại lý chi trả cho tổ chức tín dụng;

Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố xem xét cấp giấy phép cho đơn vị làm đại lý chi trả ngoại tệ cho.................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của đơn vị.

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- QĐ thành lập và đăng ký kinh doanh

- Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;

PHỤ LỤC 3

TỔNG CỤC HẢI QUAN

........................

Số:....../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

(VỀ VIỆC MANG NGOẠI TỆ THEO NGƯỜI CỦA CÁ NHÂN KHI XUẤT NHẬP CẢNH QUÝ... NĂM 200... TỪ NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200... ĐẾN NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200...)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối)

Để thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 8 Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, Tổng cục Hải quan thông báo việc mang ngoại tệ của cá nhân khi xuất nhập cảnh như sau:

1. Số liệu ngoại tệ của cá nhân mang theo người khi xuất nhập cảnh có kê khai Hải quan

Các tháng trong quý

Số ngoại tệ mang theo người khi nhập cảnh có kê khai hải quan
(Quy ra USD)

Số ngoại tệ mang theo người khi xuất cảnh có kê khai Hải quan
(Quy ra USD)

Số ngoại tệ mang hộ khi nhập cảnh có kê khai hải quan (Quy ra USD)

Tháng đầu

Tháng thứ 2

Tháng thứ 3

Tổng cộng cả quý

2. Đánh giá chung về tình hình mang ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC 4

TÊN DOANH NGHIỆP

........................

Số:...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

(VỀ VIỆC NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG CỦA QUÝ... NĂM 200... TỪ NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200... ĐẾN NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200....)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối)

1. Tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

Tên nước

Tổng số ngoại tệ nhận từ nước ngoài chuyển về (quy ra USD)

Tổng số ngoại tệ chi trả

Ghi chú

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

Tổng số

2. Đánh giá chung về tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

PHỤ LỤC 5

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ

Số...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh..., (thành phố...) ngày... tháng... năm....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

(VỀ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ... QUÝ... NĂM 200...)

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối)

1. Số tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả

a. Tổng số tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ vào đầu Quý... năm 200...

b. Tổng số tổ chức kinh tế được chi nhánh cấp giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép trong Quý... năm 200....

c. Tổng số tổ chức kinh tế bị Chi nhánh rút giấy phép hoặc đình chỉ làm đại lý chi trả ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép trong Quý... năm 200...

2. Tình hình làm đại lý chi trả ngoại tệ

Tên tổ chức kinh tế

Số tiền nhận từ tổ chức tín dụng được phép
(Quy ra USD)

Chi trả cho Người thụ hưởng

Ghi chú

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

1. Tổ chức kinh tế A

2. Tổ chức kinh tế B

Tổng số

3. Đánh giá, kiến nghị về tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 6

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẶC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC PHÉP

Số...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

(LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CỦA QUÝ.../200...)

1. Tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

Tên nước chuyển tiền về Việt Nam

Tổng số ngoại tệ nhận
từ nước ngoài
Quy ra USD

Chi trả cho Người thụ hưởng

Ghi chú

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

Tổng số

2. Tình hình uỷ nhiệm đại lý (đối với tổ chức tín dụng được phép)

a. Tổng số tổ chức kinh tế làm dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng đầu quý.

b. Tổng số tổ chức kinh tế làm dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng phát sinh trong quý.

c. Tổng số tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng huỷ bỏ hợp đồng đại lý chi trả ngoại tệ trong quý.

d. Số tiền quy ra USD uỷ nhiệm cho Tổ chức kinh tế chi trả

3. Đánh giá, kiến nghị về tình hình nhận và chi trả ngoại tệ

TỔNG GIÁM ĐỐC
(GIÁM ĐỐC)

PHỤ LỤC 7

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ
LÀM ĐẠI LÝ

Số...../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH

(LÀM ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP, CỦA QUÝ.../NĂM 200...)

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố....

Tên tổ chức tín dụng được phép
uỷ quyền

Số tiền nhận từ tổ chức tín dụng được phép
(Quy ra USD)

Chi trả cho Người thụ hưởng

Ghi chú

Trả bằng ngoại tệ (quy ra USD)

Trả bằng đồng Việt Nam

Tổng số

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

THE STATE BANK
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 02/2000/TT-NHNN7

Hanoi, February 24, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE PRIME MINISTERS DECISION No.170/1999/QD-TTg OF AUGUST 19, 1999 ON ENCOURAGING OVERSEAS VIETNAMESE TO TRANSFER MONEY BACK TO THE COUNTRY

In order to encourage and create favorable conditions for overseas Vietnamese and foreigners to transfer foreign currencies back to Vietnam to help their families and next of kin or for other charity purposes on the basis of observing the provisions of Vietnamese law and foreign laws, on August 19, 1999, the Prime Minister issued Decision No.170/1999/QD-TTg, encouraging overseas Vietnamese to transfer money back to the country.
Pursuant to Clause 2, Article 10 of the Prime Ministers Decision No.170/1999/QD-TTg of August 19, 1999 on encouraging overseas Vietnamese to transfer money back to the country, the State Bank guides the implementation thereof as follows:

I. RIGHTS OF BENEFICIARIES

1. To receive transferred amounts in foreign currency(ies) or Vietnam dong (in cash or via account transfers) at their requests;

2. In case they receive transferred amounts in foreign currencies, the beneficiaries may:

a/ Sell them to the licensed credit institutions or foreign currency exchange counters;

b/ Deposit them as foreign-currency savings at the licensed credit institutions;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Use foreign-currency amounts for other purposes according to provisions of the Governments Decree No.63/1998/ND-CP of August 17, 1998 on foreign exchange management, the State Banks Circular No.01/1999/TT-NHNN7 of April 16, 1999 guiding the implementation of the said Decree and other relevant current regulations on foreign exchange management.

3. Beneficiaries shall not have to pay income tax for foreign-currency amounts they receive from money transferors.

II. CONDITIONS AND PROCEDURES FOR GRANTING LICENSES FOR PROVIDING SERVICES OF RECEIVING AND DELIVERING FOREIGN CURRENCIES

1. For credit institutions:

a/ A credit institution shall be allowed to provide services of receiving and delivering foreign currencies only after it is granted by the State Bank the license for foreign exchange activities (which include the provision of foreign currency-receiving and delivering services).

b/ The conditions and procedures for licensing credit institutions to conduct foreign exchange activities are prescribed in the State Banks Circular No.01/1999/TT-NHNN7 of April 16, 1999 guiding the implementation of the Governments Decree No.63/1998/ND-CP of August 17, 1998 on foreign exchange management and other relevant current regulations on foreign exchange management.

2. For economic organizations:

2.1. Conditions:

a/ Having in-principle contracts with foreign partners for providing foreign currency receiving and delivering services. Such a contract must clearly state the receiving and delivering mode(s), the rates for sharing the collected money delivery service charge between the economic organization and the foreign partner (for cases where an economic organization receives money from a money transferor through its foreign partner);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Having networks of convenient and quick delivery to beneficiaries.

2.2. Procedures:

An economic organization, when applying for license for providing foreign currency receiving and delivering services, shall have to submit to the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) a dossier set which comprises:

a/ An application for license for providing foreign currency receiving and delivering services;

b/ A plan for providing foreign currency receiving and delivering services;

c/ The in-principle contract with its foreign partner on foreign currency receiving and delivering services (for cases where such economic organization receives money from a money transferor through its foreign partner);

d/ Notarized copies of the decision on establishment of the economic organization, the business registration certificate or the investment license, the operation license;

e/ Comments of the managing agency and the State Banks branch in the province or centrally-run city, where such economic organization is located, on such economic organizations provision of foreign currency receiving and delivering services;

Within 15 working days after receiving the complete and valid dossier, the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) shall consider to grant or refuse to grant the license. The refusal to grant the license must be clearly justified in writing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.1. Conditions:

a/ Having in-principle agency contracts with the licensed credit institutions;

b/ Having networks of convenient and quick delivery to beneficiaries.

3.2. Procedures:

An economic organization, when applying for a license for acting as a foreign currency delivering agent for a licensed credit institution, shall have to submit to the State Banks branch in the province or centrally-run city where it is located a dossier set which comprises:

a/ An application for acting as a foreign currency delivering agent for a licensed credit institution;

b/ The in-principle agency contract with the licensed credit institution;

c/ Notarized copies of the decision on establishment of the economic organization, the business registration certificate or the investment license, the operation license.

Within 15 working days after receiving the complete and valid dossier, the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) shall consider to grant or refuse to grant the license. The refusal to grant the license must be clearly justified in writing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.After the said time limit, those organizations that are not granted new licenses shall have to immediately suspend their activities of providing services of receiving and delivering foreign currencies from money transferors or acting as foreign currency delivering agents for licensed credit institutions.

III. SUSPENSION OR WITHDRAWAL OF LICENSES

The State Bank or the State Banks branches in the provinces and centrally-run cities shall, within their respective licensing competence, suspend for a definite time or withdraw licenses from violating organizations in one of the following cases:

1. Organizations shall have their licenses suspended for a definite time in the following cases:

a/ Repeatedly failing to observe the regime of reporting to the Bank the contents stipulated in Part VI of this Circular;

b/ Breaching clauses in contracts signed with foreign partners or foreign currency delivering agency contracts signed with licensed credit institutions, to the extent that the concerned foreign partners or credit institutions request the cancellation of the signed contracts;

c/ Failing to strictly comply with stipulations of licenses granted by the Bank.

2. Organizations shall have their licenses withdrawn in the following cases:

a/ There are evidences that their license application dossiers contain information which have been intentionally falsified;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ They voluntarily dissolve or are compelled to dissolve by competent State agency(ies) to dissolve;

d/ In case of division, merger, amalgamation or bankruptcy.

IV. MONEY TRANSFER CHARGE

1. Ordinary money transfer through the credit institutions system: Licensed credit institutions shall collect money transfer service charges from licensed economic organizations, enterprises providing international postal finance services and beneficiaries according to the State Banks regulations on charges for banks money transfer services.

2. Money transfer through organizations providing money transfer services: Credit institutions, licensed economic organizations and enterprises providing international postal finance services may reach agreements with their foreign partners on enjoying money transfer service charges, which shall not be collected directly from beneficiaries.

V. ORGANIZATION OF PROPAGANDA

1. The units attached to the State Bank shall undertake the press propaganda, in coordination with the information and press agencies, the Ministry for Foreign Affairs, the Committee for Overseas Vietnamese and the concerned ministries and branches, in order to propagate and popularize the Vietnamese States policies on encouraging overseas Vietnamese to transfer money back to the country.

2. The State Banks branches in the provinces and centrally-run cities shall coordinate with the information and press agencies and the bodies and branches in their respective localities in propagating and popularizing the Vietnamese States policies on encouraging overseas Vietnamese to transfer money back to the country among all organizations and individuals in such localities to make them understand and strictly observe such policies.

VI. REPORTING REGIME

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The General Department of Customs shall report to the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) on figures and situation on foreign currencies carried along by individuals on exit and/or entry;

b/ The Post and Telecommunications Corporation and other enterprises providing international postal finance services, which are licensed by the General Department of Post and Telecommunications, shall report to the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) on figures and situation on receiving and delivering foreign currencies;

c/ The State Banks branches in the provinces and centrally-run cities shall report to the State Bank (the Foreign Exchange Management Department) on figures and situation on foreign currency receiving and delivering agency activities of economic organizations in their localities for licensed credit institutions.

d/ Licensed credit institutions and licensed economic organizations shall report to State Bank (the Foreign Exchange Management Department) on figures and situation on receiving and delivering foreign currencies of money transferors.

The above-said concerned General Departments and units shall have to send quarterly reports on the 15th day of the first month of the following quarter at the latest.

2. For each quarter, by the 5th day of the first month of the following quarter at the latest, economic organizations acting as foreign currency delivering agents for licensed credit institutions shall have to report to the State Banks branch in the same province or centrally-run city on the figures and situation on domestic foreign currency delivering agents.

3. For each quarter, by the 25th day of the first month of the following quarter at the latest, the Foreign Exchange Management Department shall synthesize and submit a report on figures and situation on transferring foreign currencies into Vietnam by money transferors from overseas and on delivering them to beneficiaries in the country to the State Bank Governor, so that the latter can sign and submit it to the Prime Minister.

VII. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. This Circular takes effect 15 days after its signing. Any amendments and/or supplements to this Circular shall be decided by the State Bank Governor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The director of the Office, the chief inspector, the heads of the concerned units attached to the State Bank, the directors of the State Banks branches of the provinces and centrally-run cities and general directors (directors) of the licensed credit institutions and licensed economic organizations shall have to implement this Circular.

 

 

FOR THE STATE BANK GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Duong Thu Huong

 

APPENDIX I

NAME OF THE ECONOMIC ORGANISATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.APPLICATION FOR PROVIDING SERVICE OF RECEIVING AND PAYMENT OF FOREIGN CURRENCY

To: The State Bank of Vietnam (The Foreign Exchange Control Department)

Name of the Economic Organisation: .......................................................................

Decision on the establishment No.: .........................................................................

Issued by ...................................... date .................................................................

Certificate of business registration No.:

Issued by ...................................... date ...................................................................

Head office is located at: ..........................................................................................

Telephone: ....................................... fax: ................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.We respectfully request the State Bank (the Foreign Exchange Control Department) consider and issue a license for ........................ to provide the service of receiving and payment of foreign currencies.

We, hereby, confirm that we will strictly follow the current regulations on the foreign exchange control of the Government of Vietnam and are responsible for any violation against the Vietnam law.

 

Attached documents:

- Decision on establishment and business registration;
- Proposal on providing services of receiving and payment of foreign currency;
- Contract in principle with foreign partner;
- Opinion of the management organisations and branches of the State Bank in provinces and cities regarding the approval of running the services of receiving and payment of foreign currency.

GENERAL DIRECTOR (DIRECTOR)
(Sign and seal)

 

APPENDIX II

NAME OF THE ECONOMIC ORGANISATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.No.

Date…..

APPLICATION FOR OPERATION AS AN AGENT IN FOREIGN CURRENCY PAYMENT FOR THE AUTHORISED CREDIT INSTITUTIONS

To: The State Bank of Vietnam (The Foreign Exchange Control Department)

Name of the Economic Organisation: .......................................................................

Decision on the establishment No.: .........................................................................

Issued by ...................................... date .................................................................

Certificate of business registration No.: .

Issued by ...................................... date ...................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Telephone: ....................................... fax: ................................................................

We are signed the agent contract with………..…..dated…………..……to operate as an agent in foreign currency payment for the credit institution.

We kindly request the Branches of the State Bank in provinces and cities to consider and issue a license for operating as an agent in foreign currency payment for .........................

We, hereby, confirm that we will strictly follow the current regulations on the foreign exchange control of the Government of Vietnam and are responsible for any violation against the Vietnam law.

 

Attached documents:

- Decision on establishment and business registration;
- Contract being in principle to act as an being agent for the authorised credit institutions.

GENERAL DIRECTOR (DIRECTOR)
(Sign and seal)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No.

Date…..

REPORT

(Re: foreign currency carried by individuals upon entry to/exit from Vietnam for the Quarter ....... of 2000 from 1/..../2000 to 1/.../2000)

To: The State Bank of Vietnam (The Foreign Exchange Control Department)

To implement the provisions in Paragraph 2, Article 8 of Decision No. 170/1999/QD-TTg of the Prime Minister on encouraging the Vietnamese residing abroad to transfer money to Vietnam, the General Department of Customs reports on the status of the foreign currency carried by individuals upon entry to/exit Vietnam as follows:

1. Quantity of the Foreign currency carried by individuals upon entry to/exit from Vietnam declared at the Customs office:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Quantity of foreign currency declared at the Customs office upon entry to Vietnam

(Converted to USD)

Quantity of foreign currency declared at the Customs office upon exit from Vietnam

(Converted to USD)

Quantity of foreign currency brought for other person declared at the Customs office upon entry to Vietnam

(Converted to USD)

The first month

The second month

The third month

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Total

 

 

 

2. General evaluation on the status of foreign currency carried by individuals upon entry to/exit from Vietnam

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

APPENDIX V

GENERAL DEPARTMENT OF TELECOM AND POST

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No.

Date….

REPORT

(Re: receiving and payment of foreign currency by the enterprises in the telecom and post industry for the Quarter ....... of 2000 from 1/..../2000 to 1/.../2000)

To: The State Bank of Vietnam (The Foreign Exchange Control Department)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Number of enterprises:

a. Total number of enterprises in the telecom and post industry providing the services of receiving and payment of foreign currency for the overseas remitter at the beginning of the quarter .... 2000 are .........

b. Total number of enterprises in the telecom and post industry which are granted a license to provide the services of receiving and payment of foreign currency for the overseas remitter by the General Department of Postal services during the quarter .... 2000 are .........

c. Total number of enterprises in the telecom and post industry licenses of which are withdrawn or temporarily suspended by the General Department of Postal services during the quarter .... 2000 are .........

2. Status of being payment agents of foreign currency:

Name of Country

Foreign currency received from overseas remittance

(Converted to USD)

Payment to Beneficiary

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Payment in foreign currency (converted to USD)

Payment in Vietnamese Dong

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Total

 

 

 

 

3. General evaluation on the status of receiving and payment of foreign currency:

 

 

GENERAL DIRECTOR

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.APPENDIX VI

NAME OF THE AUTHORISED CREDIT INSTITUTIONS OR ECONOMIC ORGANISATIONS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No.

Date

THE STATUS REPORT

(Services of receiving and payment of foreign currency for the Quarter ....... of 200...)

To: The State Bank of Vietnam (The Foreign Exchange Control Department)

1. Status of receiving and payment of foreign currency:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Total foreign currency received from overseas

Payment to the Beneficiary

Note

 

(Converted to USD)

Payment in foreign currency

(converted to USD)

Payment in Vietnamese Dong

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Total

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. Total number of economic organisations being agents in foreign currency payment for the credit institution at the beginning the quarter

b. Total number of economic organisations becoming agents of foreign currency payment during the quarter

c. Total number of economic organisations terminating the contract to operate as agents of foreign currency payment during the quarter

d. Amount in USD paid by economic organisations under authorisation of credit institution.

3. General evaluation and proposal on the status of receiving and payment of foreign currency:

 

 

GENERAL DIRECTOR (DIRECTOR)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.NAME OF THE ECONOMIC ORGANIZATIONS BEING THE PAYMENT AGENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No.

Date

THE STATUS REPORT

(Agents of foreign currency payment for the authorised credit institutions for the Quarter ....... of 200...)

To: The State Bank of Vietnam (The Foreign Exchange Control Department)

Name of authorised credit institutions

Amount received from the authorised credit institutions

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Note

 

(Converted to USD)

Payment in foreign currency

(converted to USD)

Payment in Vietnamese Dong

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Total

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/02/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.455

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!