Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế đồng tài trợ của các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 886/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 11/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 886/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 886/2003/QĐ-NHNN NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ĐỒNG TÀI TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/2002/QĐ-NHNN NGÀY 3/4/2002 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 12/12/1997 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003; Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 286/2002/QĐ-NHNN ngày 3/4/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:

"4. Tổ chức đầu mối đồng tài trợ: là một trong số tổ chức tín dụng thành viên được các thành viên khác thống nhất lựa chọn và giao trách nhiệm đầu mối việc tổ chức đồng tài trợ trên cơ sở năng lực của tổ chức tín dụng đó; Quỹ tín dụng nhân dân trung ương hoặc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chỉ được làm tổ chức đầu mối trong các trường hợp các tổ chức này hợp vốn với nhau để cho vay. Công ty tài chính thuộc Tổng công ty không được làm tổ chức đầu mối đồng tài trợ."

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"Điều 4. Tổ chức được tham gia đồng tài trợ.

1. Tổ chức được tham gia đồng tài trợ là các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và các chi nhánh được ủy quyền;

2. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chỉ được cho vay hợp vốn với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương. Ngoài việc thực hiện Quy chế đồng tài trợ, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tuân thủ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức này."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No. 886/2003/QD-NHNN

Hanoi, August 11, 2003

 

DECISION

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF THE REGULATION ON THE CO-FINANCING OF CREDIT INSTITUTIONS ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION No. 286/2002/QD-NHNN DATED 3 APRIL, 2002 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated 12 December, 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on the State Bank dated 17 June, 2003; the Law on the Credit Institutions dated 12 December, 1997;
- Pursuant to the Decree No.86/2002/ND-CP dated 5 November, 2002 of the Government on the functions, assignments, authorities and organizational structure of Ministries and ministerial-level agencies;
- Upon the proposal of the Director of the Credit Department;

DECIDES:

Article 1.

To amend, supplement several Articles of the Regulation on the co-financing of credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 286/2002/QD-NHNN dated 3 April, 2002 of the Governor of the State Bank as follows:

1. To amend, supplement paragraph 4 Article 2 as follows:

"4. Coordinating organisation for co-financing shall be one of member credit institutions that is selected and assigned by other members the coordinating responsibilities for the organisation of the co-financing on the basis of that credit institution's capacity. The Central People's Credit Fund or the Local People's Credit Fund shall act as a coordinating organisation for a co-financing in case those organizations syndicate funds for lending. Finance Companies of General Corporations shall not act as a coordinating organisation for a co-financing."
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế đồng tài trợ của các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.542
DMCA.com Protection Status