Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 118/1999/QĐ-TTg về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 118/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 118/1999/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 212/CV-NHNN1 ngày 16 tháng 03 năm 1999 và số 307/CV-NHNN1 ngày 13 tháng 4 năm 1999), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2183 BKH/TC-TT ngày 9 tháng 4 năm 1999), Bộ Tài chính (công văn số 1673 TC/TCNH ngày 12 tháng 4 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép các ngân hàng thương mại trong nước được sử dụng 400 triệu Đô la Mỹ (Bốn trăm triệu USD) từ nguồn vốn huy động bằng ngoaị tệ để cho vay trung và dài hạn đối với một số dự án trọng điểm của Nhà nước trong năm 1999.

Điều 2. Đối tượng cho vay bằng ngoại tệ là những dự án trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các quy định khác không quy định trong Quyết định này, thì thực hiện theo quy định về cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 4. Các ngân hàng thương mại trong nước trực tiếp cho vay bằng ngoại tệ hoặc tham gia cho vay hợp vốn bằng ngoại tệ đối với 1 dự án, nếu mức cho vay của một ngân hàng vượt 15% vốn tự có của ngân hàng thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 5. Doanh nghiệp có dự án vay vốn bằng ngoại tệ phải có kế hoạch và trách nhiệm trả nợ ngân hàng bằng ngoại tệ từ nguồn thu ngoại tệ của dự án; không phải bảo đảm nợ vay bằng tài sản thế chấp.

Điều 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn ngoại tệ cho doanh nghiệp để đầu tư thực hiện dự án và hỗ trợ ngoại tệ cho việc trả nợ đối với những dự án không có nguồn thu bằng ngoại tệ.

Điều 7. Bộ Tài chính bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn bằng ngoại tệ của ngân hàng thương mại trong nước để đầu tư cho các dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thể thức bảo lãnh của Bộ Tài chính thực hiện theo quy định bảo lãnh vay vốn nước ngoài.

Điều 8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các dự án vay vốn bằng ngoại tệ, thực hiện thủ tục thẩm định dự án theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định đầu tư.

Điều 9. Các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định vay vốn ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trong nước như: Đuôi hơi Phú Mỹ 2.1, Khí Nam Côn Sơn, Nhà ga T1 sân bay Nội Bài và Dự án thuỷ điện Cần Đơn cũng được áp dụng theo các quy định của Quyết định này.

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 118/1999/QD-TTg

Hanoi, May 04, 1999

 

DECISION

ON PROVISION OF FOREIGN-CURRENCY LOANS FOR A NUMBER OF KEY PROJECTS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Credit Institution Law No. 02/1997/QH10 of December 12, 1997;
At the proposal of Vietnam State Bank (in Official Dispatch No. 212/CV-NHNN1 of March 16, 1999 and Official Dispatch No. 307/CV-NHNN1 of April 13, 1999), as well as opinions of the Ministry of Planning and Investment (in Official Dispatch No. 2183/BKH/TC-TT April 9, 1999) and the Ministry of Finance (Official Dispatch No. 1673-TC/TCNH of April 12, 1999),

DECIDES:

Article 1.- To permit the domestic commercial banks to use USD 400 million (four hundred million) from foreign-currency mobilized capital source to provide medium-term and long-term loans for a number of the States key projects in 1999.

Article 2.- The objects of foreign-currency loans are key projects decided by the Prime Minister.

Article 3.- Lending term and interest rates as well as other regulations not prescribed in this Decision shall comply with Vietnam State Banks regulations on medium-term and long -term loans.

Article 4.- The domestic commercial banks may directly provide or take part in providing foreign-currency loans for a project; if the loans amount provided by a bank exceed 15% of its own capital, it shall have to report the case to the Prime Minister for decision on case by case basis.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/1999/QĐ-TTg về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533
DMCA.com Protection Status