Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hiệp định số 88/2004/LPQT về tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để bổ sung Hiệp định tín dụng số VL-01 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Số hiệu: 88/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 16/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 88/2004/LPQT

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2004

 

Hiệp định bổ sung Hiệp định tín dụng số VL-01 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có hiệu lực từ ngày 16 tháng 07 năm 2004.

 

 

 TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG SỐ VL-01 GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Căn cứ Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nưíơc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2004 về việc ký kết văn kiện về khoản tín dụng bổ sung cho dự án xây dựng tuyến đường 18B của Lào.

Căn cứ Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào số VL-01 ngày 18 tháng 07 năm 2001 (dưới đây gọi tắt là Hiệp định tín dụng VL-01) trong đó Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một khoản tín dụng 35 triệu đô la Mỹ.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà đại diện là Bộ Tài chính (được gọi là Bên cho vay) và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mà đại diện là Bộ Tài chính (được gọi là Bên vay) thỏa thuận sửa đổi Hiệp định tín dụng VL-01 như sau:

1. Các từ ngữ, thuật ngữ:

Các từ ngữ, thuật ngữ sử dụng trong Hiệp định bổ sung này có cùng nghĩa với các từ ngữ, thuật ngữ cùng tên sử dụng trong Hiệp định tín dụng VL-01.

2. Các điều khoản sửa đổi:

Bên cho vay và Bên vay thống nhất sửa đổi Hiệp định tín dụng VL-01 như sau:

2.1. Điều 1: Giá trị khoản vay:

“Trừ khi có sự thỏa thuận khác của hai Chính phủ, theo Hiệp định này, Bên cho vay sẽ cung cấp cho Bên vay một khoản tín dụng không vượt quá 48 triệu đô la Mỹ (sau đây gọi là Khoản Tín dụng), được chia làm hai phần: Phần I: 35 triệu đô la Mỹ và Phần II: 13 triệu đô la Mỹ.

Trong bất kỳ trường hợp nào nếu giá trị dự án vượt quá 48 triệu đô la Mỹ thì Bên vay chịu trách nhiệm thanh toán từ nguồn vốn riêng của mình đối với phần vượt đó”.

2.2. Điều 6: Trả nợ

Thay đoạn 6.1.2 bằng đoạn:

“Lãi sẽ được hoàn trả 6 tháng 1 lần vào ngày 05 tháng Năm và ngày 05 tháng Mười Một hàng năm. Kỳ trả lãi đầu tiên của Phần I vào ngày 05 tháng Năm năm 2002. Kỳ trả lãi đầu tiên của Phần II vào ngày 05 tháng Mười Một năm 2004. Nếu ngày trả lãi rơi vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ, việc trả lãi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên kế tiếp”.

Thay thế đoạn 6.2 bằng đoạn:

“Bên vay sẽ trả gốc của khoản tín dụng trong thời hạn 10 năm, mỗi năm hai lần thành 20 lần trả bằng nhau. Ngày trả gốc của Phần I sẽ vào ngày 05 tháng Năm và ngày 05 tháng Mười Một hàng năm, theo Lịch trả nợ nêu trong Phụ lục III của Hiệp định tín dụng VL-01, bắt đầu từ ngày 05 tháng Năm năm 2006.

Ngày trả gốc của Phần II sẽ vào ngày 05 tháng Năm và ngày 05 tháng Mười Một hàng năm, theo Lịch trả nợ nêu trong Phụ lục I của Hiệp định bổ sung này, bắt đầu từ ngày 05 tháng Năm năm 2009”.

2.3. Điều 9: Thêm vào Điều 9: “Các nghĩa vụ thanh toán của Bên vay theo Hiệp định này ngang hàng với các nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ nước ngoài khác của Bên vay”.

2.4. Phụ lục II: Thêm vào mục II.3 (Phụ Lục II): “Hàng năm và khi kết thúc giải ngân, Ngân hàng được ủy quyền gửi cho Bên vay bản Sao kê Tài khoản tín dụng để Bên vay ký xác nhận và gửi lại cho Ngân hàng được ủy quyền. Ngân hàng được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo Bên cho vay về tình hình Tài khoản tín dụng đã được Bên vay xác nhận”.

3. Các điều khoản giữ nguyên của Hiệp định tín dụng:

Tất cả các điều khoản, điều kiện còn lại của Hiệp định tín dụng VL-01 sẽ không thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý ràng buộc giữa các bên.

4. Hiệu lực thi hành

Hiệp định bổ sung này là một bộ phận không tách rời của Hiệp định tín dụng VL-01, có cùng hiệu lực thực hiện với Hiệp định tín dụng VL-01.

Hiệp định này được làm tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 16 tháng 07 năm 2004 thành ba bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị như nhau, trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì văn bản bằng tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở để giải thích./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Chansy Phosykham

 THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC I

LỊCH TRẢ NỢ GỐC CỦA PHẦN II

Ngày trả nợ

Số tiền phải trả

(Tính bằng phần trăm số vốn thực rút)

05.05.2009

5

05.11.2009

5

05.05.2010

5

05.11.2010

5

05.05.2011

5

05.11.2011

5

05.05.2012

5

05.11.2012

5

05.05.2013

5

05.11.2013

5

05.05.2014

5

05.11.2014

5

05.05.2015

5

05.11.2015

5

05.05.2016

5

05.11.2016

5

05.05.2017

5

05.11.2017

5

05.05.2018

5

05.11.2018

5

Tổng cộng

100%

 

THỎA THUẬN

KÈM THEO HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG VL-01

Vào ngày 16 tháng 07 năm 2004, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Tài chính Lào nhất trí:

Mục 11.1 của Điều 11 tại Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào số VL-01 ký ngày 18 tháng 07 năm 2001 được làm rõ thêm về việc miễn các loại thuế và phí như sau:

Các nhà thầu/nhà cung ứng, nhà tư vấn Việt Nam thực hiện dự án xây dựng đường 18B tại Lào thuộc Hiệp định tín dụng này được miễn các loại thuế, phí tại Lào (trong đó bao gồm cả thuế doanh thu, thuế lợi tức và thuế xuất nhập khẩu).

Thỏa thuận này là một bộ phận không tách rời của Hiệp định tín dụng VL-01 và có hiệu lực đồng thời với Hiệp định tín dụng VL-01. Hai Bộ trưởng Tài chính sẽ hướng dẫn cơ quan liên quan của mỗi Bên tổ chức thực hiện Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được làm thành ba bản gốc, bằng tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh. Trường hợp có tranh chấp, bản tiếng Anh sẽ được dùng để giải thích./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Chansy Phosykham

 THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hiệp định số 88/2004/LPQT về tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để bổ sung Hiệp định tín dụng số VL-01 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196