Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 48-QD/NH7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 23/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48-QĐ/NH7

Hà Nội , ngày 23 tháng 2 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CHUYỂN NGOẠI TỆ VỀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Lệnh số 37/HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Điều lệ quản lý ngoại hối ban hành kèm theo Nghị định số 161/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ngân hàng Nhà nước khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài (dưới đây gọi tắt là người Việt Nam ở nước ngoài) chuyển ngoại tệ về nước giúp đỡ gia đình, thân nhân hoặc góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Điều 2. Người Việt Nam ở nước ngoài có ngoại tệ chuyển về nước được mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ, gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ ở Việt Nam theo các quy định hiện hành, được chuyển vốn và lãi ra nước ngoài.

Điều 3. Người Việt Nam ở trong nước nhận ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về được mở tài khoản ngoại tệ, gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ.

Ngoại tệ gửi trên tài khoản hoặc gửi tiết kiệm được rút ra bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo yêu cầu của người gửi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối; Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước; Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Văn Châu

(Đã Ký)

 

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 48-QD/NH7

Hanoi, February 23, 1995

 

DECISION

ON REMITTANCES IN FOREIGN EXCHANGE BY OVERSEAS VIETNAMESE

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on the State Bank of Vietnam promulgated under Order No.37-HDNN8 on the 24th of May 1990 of the President of the Council of State;
Proceeding from the Regulations on Management of Foreign Exchange issued together with Decree No.161-HDBT on the 18th of October 1988 of the Council of Ministers (now the Government);
At the proposal of the Director of the Department for Management of Foreign Exchange,

DECIDES :

Article 1.- The State Bank encourages, and creates every favorable condition for Vietnamese who have settled abroad and Vietnamese who are on mission, working or studying abroad (hereafter referred to as overseas Vietnamese) to send home foreign exchange to assist their families and relatives, or to contribute to national construction.

Article 2.- Overseas Vietnamese who send home foreign exchange are allowed to open bank accounts or savings deposits in foreign exchange at banks which are licensed to do business in foreign exchange in Vietnam in accordance with existing provisions, and to transfer abroad both the principal and interest.

Article 3.- In-country Vietnamese, who receive foreign exchange sent by overseas Vietnam, are allowed to open bank accounts and savings deposits in foreign exchange at banks which are allowed to do business in foreign exchange.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- This Decision takes effect from the date of its signing. The Director of the Office of the State Bank; the Director of the Department for Management of Foreign Exchange; the General Directors of the Commercial Bank, the Bank for Investment and Development; and the Directors of the branches of the State Bank in the provinces and cities directly under the Central Government, are responsible for implementing this Decision.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Le Van Chau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 48-QD/NH7 ngày 23/02/1995 of February 23, 1995, on remittances in foreign exchange by overseas Vietnamese

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


910
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.215