Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/2001/CT-UB về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo Chỉ thị 57/CT/TW của Bộ Chính trị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 16/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 02/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THEO CHỈ THỊ SỐ 57/CT/TW NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2000 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Chỉ thị số 57 CT/TW ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị và quyết định số 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố  đã giao cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố trực tiếp phối hợp với cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp đặc biệt là cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, để triển khai kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đề án củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố ; nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả đề án củng cố, chấn chỉnh đảm bảo cho các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế địa phương nâng cao đời sống nhân dân ; Ủy ban nhân dân thành phố  yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, các sở-ngành tiếp tục triển khai thực hiện một số công việc sau đây :

1- Tiếp tục quán triệt nội dung, tinh thần Chỉ thị số 57 CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị và đề án củng cố, sắp xếp các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phương án củng cố, chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân đã được phê duyệt. Kịp thời phân tích, đánh giá những mặt được và chưa được, xác định được những nguyên nhân yếu kém, tồn tại, đề xuất biện pháp cơ chế chính sách để khắc phục và chỉ đạo các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

2- Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường và thị trấn (nơi có Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động) thông qua việc giám sát, giúp đỡ Quỹ tín dụng nhân dân triển khai thực hiện phương án củng cố, chấn chỉnh hoạt động. Thường xuyên báo cáo xin ý kiến cấp ủy địa phương, thực hiện việc phối kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng, để thông qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên là thành viên Quỹ tín dụng nhân dân tham gia thực hiện giám sát việc củng cố, chấn chỉnh. Có kế hoạch, qui hoạch cán bộ nhằm thay thế những cán bộ không đủ trình độ, năng lực nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3- Giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện một số việc cụ thể như sau :

- Tiến hành sơ kết giai đoạn thực hiện củng cố, chấn chỉnh theo chỉ thị số 57 CT/TW của Bộ Chính trị và đề án củng cố, chấn chỉnh các Quỹ tín dụng nhân dân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông qua đó đánh giá tiến độ khắc phục và thực trạng hoạt động của từng đơn vị, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, tích cực, kiên quyết.

- Thực hiện việc phối, kết hợp với Ủy ban nhân dân, cấp ủy địa phương các cấp giám sát thực hiện đề án củng cố chấn chỉnh của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, nêu cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý và điều hành ; đồng thời nâng chất lượng của hoạt động kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những yếu kém và sai phạm, giúp các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, có hiệu quả, đúng pháp luật.

- Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ đang làm việc tại các Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt chú trọng củng cố, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành, đội ngũ cán bộ kiểm soát, nhằm nắm bắt được chủ trương, chính sách, cơ chế, kiến thức, phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động nhằm góp phần tích cực vào việc củng cố, chấn chỉnh toàn diện hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Giám đốc các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nội dung Chỉ thị này ; những vướng mắc nảy sinh Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, chỉ đạo đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.-

 


Nơi nhận :

- Như trên (để thực hiện)
- TT/TU : BT, PBT (b/c)
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- Giám đốc các Sở, Ngành thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5,  quận 7, quận Thủ Đức, UBND huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, TP.HCM
- VPHĐ-UB : CPVP,
  Các Tổ , TM (2b)
- Lưu (TM)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2001/CT-UB về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo Chỉ thị 57/CT/TW của Bộ Chính trị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.649

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141