Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Announcement No. 552/1999/TB-NHNN7 of June 16th ,1999, On the quotation, acceptance of payment for goods and services in Vietnam Dong

Số hiệu: 552/1999/TB-NHNN7 Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 16/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 552/1999/TB-NHNN7

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1999 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NIÊM YẾT, NHẬN THANH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ngày 17/8/1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hối, trong khoản 2, Điều 1 chương I của Nghị định có quy định : “Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi hoạt động ngoại hối của tổ chức, cá nhân phải tuân theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Ngoại hối chỉ được lưu hành qua hệ thống ngân hàng, tổ chức và cá nhân được phép hoạt động ngoại hối”. Đồng thời, ngày 16/4/1999 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP của Chính phủ, trong Điểm 2 Mục II Chương I, Phần thứ nhất của Thông tư đã quy định cụ thể : “Trên lãnh thổ Việt Nam, nghiêm cấm người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân mua bán, thanh toán, cho vay với nhau bằng ngoại tệ và niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ trừ trường hợp được phép quy định trong Thông tư này”.

Như vậy, theo các quy định tại các văn bản nói trên, các hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như : mua-bán, cho vay, thanh toán (kể cả việc niêm yết, thông báo giá cả hàng hoá và dịch vụ) bằng ngoại tệ chỉ được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, tổ chức và cá nhân được pháp luật cho phép. Ngoài ra, tất cả các tổ chức và cá nhân còn lại phải thực hiện việc thông báo, niêm yết giá cả hàng hoá và dịch vụ của mình bằng Đồng Việt Nam cũng như chỉ được nhận thanh toán bằng Đồng Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân thực hiện việc niêm yết, thông báo giá cả hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ (chủ yếu bằng Đô la Mỹ) trong các trang mục, chương trình quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở các nơi kinh doanh. Việc sử dụng đồng Đôla Mỹ trong thanh toán hàng hoá và dịch vụ vẫn còn diễn ra ở một số nơi, đặc biệt là các khách sạn, nhà hàng và một số địa điểm khác.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đồng thời đạt được mục tiêu nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền về tiền tệ với phương châm trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước thông báo :

- Các tổ chức, cá nhân (trừ hệ thống ngân hàng, tổ chức và cá nhân được pháp luật cho phép) không được thực hiện việc niêm yết và thanh toán hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ dưới bất kỳ hình thức nào. Việc niêm yết và thanh toán các loại hàng hoá,. dịch vụ phải thực hiện bằng Đồng Việt Nam.

- Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các Bộ và cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm việc niêm yết, nhận thanh toán giá cả hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ cũng như việc mua bán, cho vay bằng ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các tổ chức và cá nhân có hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam được biết và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về quản lý Ngoại hối của Nhà nước.

 

KT/ THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

PHÓ THỐNG ĐỐC) 
Dương Thu Hương

 

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 552/1999/TB-NHNN7
On the quotation, acceptance of payment for goods and services in Vietnam Dong

Hanoi, June 16th ,1999

 

On 17 August, 198, the Government issued the Decree No. 63/1998/ND-CP on the foreign exchange control, the paragraph 2, Article 1, Chapter 1 of this Decree provides:"in the territory of Vietnam, any foreign exchange activity of organisations, individuals shall be in compliance with the provisions of this Decree and other related provisions of applicable laws. Foreign exchange shall only be circulated through the banking system, organisations and individuals authorised to engage in foreign exchange activities". On 16 April, 1999, the State Bank issued the Circular No.01/1999/TT-NHNN7 providing guidance on the implementation of the Decree No.63/1998/ND-CP of the Government, the paragraph 2, Section II, Chapter I, Part I of the Circular provides in detail: "in the territory of Vietnam, residents, nonresidents being organisations, individuals are strictly prohibited to buy, sell, pay, lend among themselves in foreign currency and to quote prices for goods, services in foreign currency except for cases permitted in this Circular".

Thus, under the provisions of the above-mentioned legal documents, foreign exchange activities in the territory of Vietnam, such as purchase, sale, lending, payment (including the quotation, announcement of prices for goods and services) in foreign currency must be made through the banking system, organisations and individuals permitted under applicable laws. Any other organisations, individuals must make the quotation, announcement of prices for their goods and services in Vietnam Dong as well as only receive payments in Vietnam Dong.

However, the quotation, announcement of prices for goods and services in foreign currency (mainly in American Dollars) in the advertisement pages, advertisement programs in mass media and at business locations by organisations, individuals still occur in the practice. The use of American Dollars for the payment of goods and services still continues at some places, especially in hotels, restaurants and some other locations.

With a view to serious compliance with provisions of the applicable laws on foreign exchange control, attaining to the objective of securing the monetary independence, intergrity under the motto: "to use the Vietnam Dong in the territory of Vietnam ", the State Bank hereby announces:

- Organisations, individuals (except for the banking system, organisations and individuals permitted under applicable laws) must not quote and make payment for goods and services in foreign currency in any form. The quotation and payment of goods, services must be made in Vietnam Dong.

- The State Bank shall cooperate with competent Ministries, Agencies, People Committees in provinces and cities to strengthen the control and deal with violations by organisations, individuals who have quoted prices, made payments for goods and services in foreign currency as well as purchased, sold, lent in foreign currency.

The State Bank hereby gives notice to organisations which and individuals who are engaging in foreign exchange activities in the territory of Vietnam for their knowledge and strict compliance with current provisions on the foreign exchange control of the State.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Announcement No. 552/1999/TB-NHNN7 ngày 16/06/1999 of June 16th ,1999, On the quotation, acceptance of payment for goods and services in Vietnam Dong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server251