Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No.318/1998/QD-NHNN1 of September 24, 1998, on the issuance of the regulation on the preparation and submission of reports on foreign borrowings and repayment

Số hiệu: 318/1998/QD-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 24/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 318/1998/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 318/1998/QĐ-NHNN1 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10/5/1988;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc lập và gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài.

Điều 2: Trung tâm tin học có trách nhiệm mã hoá các chỉ tiêu báo cáo, thiết lập chương trình phần mềm và hướng dẫn về mặt tin học đối với các chỉ tiêu báo cáo quy định tại Điều 3.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1998. Bỏ các chỉ tiêu báo cáo thống kê theo các biểu số E01, E02, E03, E06, E07, E17, E18, E19 và B10A ban hành kèm theo Quyết định số 404/1997/QĐ-NHNN1 ngày 06/12/1997; biểu số 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-NH7 ngày 01/7/1997 và biểu số 4 ban hành kèm theo Công văn số 931/1997/CV-NHNN7 ngày 17/11/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thay thế bằng các chỉ tiêu báo cáo thống kê theo các biểu số E20, E21, E22, E23 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4: Chánh Văn phòng Thống đốc: Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VIỆC LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/1998/QĐ-NHNN1 ngày 24 tháng 9 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. BAN HÀNH MỚI: CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Biểu số E20 "Báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh vay vốn nước ngoài", mã số từ E20110102 đến E2024xx13.

2. Biểu số E21 "Báo cáo chi tiết tình hình bảo lãnh vay vốn nước ngoài trung, dài hạn". Gửi báo cáo bằng văn bản.

3. Biểu số E22 "Báo cáo tổng hợp tình hình vay vốn nước ngoài", mã số từ E22010101 đến E 22020208.

4. Biểu số E23 "Báo cáo chi tiết tình hình vay nước ngoài trung và dài hạn không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại". Gửi báo cáo bằng văn bản.

II. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC MẪU BIỂU.

BIỂU SỐ E20 "BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI"

- Đơn vị lập báo cáo và nội dung báo cáo: Các Ngân hàng thương mại báo cáo các khoản bảo lãnh cho các doanh nghiệp (không phải là Ngân hàng thương mại).

- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng tháng.

Cột 1: Ngân hàng thương mại ghi rõ hình thức bảo lãnh trong trường hợp 4 "Bảo lãnh dưới hình thức khác" (Phần ngắn hạn; trung, dài hạn), ví dụ: Ngân hàng ký bảo lãnh trên hối phiếu và các hình thức bảo lãnh khác (nếu có).

Cột 2 (tổng số dư đầu kỳ): Là số tiền đã chấp nhận nợ hoặc đã rút vốn nhưng còn nợ, chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 3 (số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 4 (số dư Ngân hàng thanh toán thay đầu kỳ): Là số tiền Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chưa hoàn trả lại cho Ngân hàng tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 5 (Số tiền cam kết bảo lãnh): Là số tiền cam kết bảo lãnh của Ngân hàng phát sinh thêm trong kỳ báo cáo, cụ thể:

- Đối với L/C trả chậm: là trị giá L/C trả chậm mở thêm trong kỳ báo cáo.

- Đối với bảo lãnh phát hành như: Là số tiền Ngân hàng cam kết bảo lãnh theo nội dung thư bảo lãnh.

- Đối với kỳ phiếu: Là trị giá kỳ phiếu do Ngân hàng phát hành để nhận nợ.

Cột 6 (Số rút vốn): Là số tiền nhận nợ hoặc rút vốn phát sinh trong kỳ, cụ thể:

- Đối với L/C trả chậm: Là số tiền chấp nhận nợ trên hối phiếu.

- Đối với bảo lãnh phát hành thư: Là số rút vốn thực tế của doanh nghiệp vay vốn.

- Đối với kỳ phiếu: Là trị giá kỳ phiếu do Ngân hàng phát hành để nhận nợ.

Cột 7 (tổng số tiền thanh toán): Là số tiền thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.

Cột 8 (số tiền Ngân hàng thanh toán thay) Là số tiền Ngân hàng phải thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp, phát sinh thêm trong kỳ báo cáo. Do đó, số tiền ghi tại cột 8 (chỉ tính riêng số tiền NH thanh toán thay phát sinh tăng, không bù trừ với số tiền NH thanh toán thay phát sinh giảm) là toàn bộ hoặc 1 phần số tiền ghi tại cột 7.

Cột 9 (số tiền quá hạn phát sinh tăng): Là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).

Các cột 10, 11, 12: Tương tự như các cột 2, 3, 4, cụ thể cách tính như sau:

Cột 10 = cột 2 + cột 6 - (số tiền thanh toán gốc: 1 phần của cột 7).

Cột 11 = cột 3 + cột 9 - (số tiền quá hạn phát sinh giảm).

Cột 12 = cột 4 + cột 8 - (số tiền thanh toán thay phát sinh giảm).

Cột 13 (nghĩa vụ trả nợ nước ngoài kỳ tiếp theo): Là số tiền phải thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo tiếp theo (đối với những khoản đã nhận nợ hoặc đã rút vốn). Cột này không bao gồm số dư quá hạn tại cột 11.

BIỂU SỐ E21: "BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI TRUNG DÀI HẠN".

- Đơn vị lập báo cáo: Các Ngân hàng thương mại.

- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng quý.

Cột 1:

- Mã số khoản vay: Là số hiệu khoản vay do Ngân hàng Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp và Ngân hàng bảo lãnh. Ngân hàng thương mại phải báo cáo chính xác mã số khoản vay Ngân hàng Nhà nước đã thông báo.

- Khoản (Tranche): Chỉ áp dụng đối với các khoản vay có nhiều khoản nhỏ với kế hoạch rút vốn, trả nợ, đồng tiền, lãi suất...khác nhau. Các khoản vay có phân chia thành các khoản (tranche) như: Hiệp định tín dụng khung, trong đó các khoản vay riêng lẻ trong khuôn khổ Hiệp định được coi là các khoản; Một số hợp đồng vay vốn nước ngoài khác. Trong trường hợp này, Ngân hàng bảo lãnh phải báo cáo chi tiết từng giao dịch của các khoản đó.

- Đồng tiền giao dịch: Ghi đồng tiền thực hiện cho từng giao dịch rút vốn hoặc chuyển tiền thanh toán (gốc, lãi, phí) cho nước ngoài trong quý báo cáo. Tương ứng với chỉ tiêu này, ghi ngày thực hiện tại cột 5 và số tiền phát sinh tại các cột 6, 7, 8, 9.

Ví dụ:

(Đồng tiền giao dịch)

Cột 5

Cột 6

Cách điền:

USD

20/8/98

100

Ngoài ra, Ngân hàng thương mại ghi rõ hình thức bảo lãnh trong trường hợp 4 "Bảo lãnh dưới hình thức khác" (phần IV), ví dụ: Ngân hàng ký bảo lãnh trên hối phiếu và các hình thức bảo lãnh khác (nếu có).

Cột 2 (số dư đầu kỳ): Là số tiền đã chấp nhận nợ hoặc đã rút vốn nhưng còn nợ, chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 3 (số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 4 (số dư Ngân hàng thanh toán thay đầu kỳ): Là số tiền Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chưa hoàn trả lại cho Ngân hàng tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 5 (ngày thực hiện): Là ngày rút vốn hoặc thanh toán các khoản gốc, lãi, phí trong kỳ báo cáo. Cột này ghi ngày của các khoản phát sinh tại các cột 6,7,8,9

Cột 6 (số rút vốn): Là số tiền nhận nợ hoặc rút vốn phát sinh trong kỳ, cụ thể:

- Đối với L/C trả chậm: Là số tiền chậm nhận nợ trên hối phiếu.

- Đối với bảo lãnh phát hành thư: Là số rút vốn thực tế của doanh nghiệp vay vốn.

- Đối với kỳ phiếu: Là trị giá kỳ phiếu do Ngân hàng phát hành để nhận nợ.

Cột 7, 8, 9: Tương ứng là số tiền gốc, lãi, phí đã thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.

Cột 10 (số tiền Ngân hàng thanh toán thay): Là số tiền Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp phát sinh thêm trong kỳ báo cáo. Do đó, số tiền ghi tại cột 9 là một phần (hoặc toàn bộ) tổng số tiền ghi tại cột 7, 8, 9.

Cột 11 (số tiền quá hạn phát sinh tăng): Là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).

Các cột 12, 13, 14: Tương tự như các cột 2, 3, 4, cụ thể cách tính như sau:

Cột 12 = cột 2 + cột 6 - cột 7

Cột 13 = cột 3 + cột 11 - (số tiền quá hạn phát sinh giảm)

Cột 14 = cột 4 + cột 10 - (số tiền thanh toán thay phát sinh giảm)

BIỂU SỐ E22: BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI.

- Đơn vị lập báo cáo: Các Ngân hàng thương mại.

- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng tháng.

Đối với Phần I (biểu số E22): Ngân hàng vay nước ngoài:

Ngân hàng thương mại báo cáo Ngân hàng Nhà nước về các khoản vay ngắn , trung dài hạn (có hoặc không có bảo lãnh của Ngân hàng khác) mà ngân hàng đó vay. Các hình thức vay nước ngoài của Ngân hàng thương mại bao gồm: Vay trực tiếp qua hợp đồng tín dụng, thấu chi tài khoản, Hiệp định tín dụng khung...

Cột 2 (số dư đầu kỳ): Là số vốn Ngân hàng đã rút vốn nhưng chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 3 (số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng Ngân hàng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 4 (số rút vốn): Là số tiền Ngân hàng đã rút trong kỳ báo cáo.

Cột 5 (số tiền thanh toán cho nước ngoài): Là số tiền (gốc,lãi, phí,) Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.

Cột 6 (số tiền quá hạn PS tăng): là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).

Các cột 7, 8: Tương tự như các cột 2, 3, cụ thể cách tính như sau:

Cột 7 = cột 2 + cột 4 - (số tiền thanh toán gốc:1 phần của cột 5)

Cột 8 = Cột 3 + cột 6 - (số tiền quá hạn PS giảm)

Cột 9 (nghĩa vụ trả nợ nước ngoài kỳ tiếp theo): Là số tiền Ngân hàng phải thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo tiếp theo (đối với những khoản vay đã thực hiện rút vốn ). Cột này không bao gồm số dư quá hạn tại cột 8.

Đối với Phần II (biểu số E22): Doanh nghiệp vay nước ngoài:

Ngân hàng thương mại phải theo dõi và báo cáo tổng hợp cho Ngân hàng Nhà nước các chỉ tiêu trong mẫu biểu đối với các khoản vay của doanh nghiệp (không phải Ngân hàng thương mại) không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại, Ngân hàng thương mại chỉ làm dịch vụ thanh toán, chuyển tiền (kể cả những khoản vay do Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh). Các khoản vay của doanh nghiệp không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại bao gồm: Vay trực tiếp, nhờ thu chấp nhận hối phiếu, thanh toán ghi sổ...

BIỂU SỐ E23: BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH VAY NƯỚC NGOÀI TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÔNG CÓ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

- Đơn vị lập báo cáo: Các doanh nghiệp báo cáo trực tiếp cho vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước đối với các khoản vay nước ngoài không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại; Các Ngân hàng thương mại báo cáo các khoản vay nước ngoài của mình (có hoặc không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại khác).

- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng quý.

Cột 1:

- Mã số khoản vay: Là số hiệu khoản vay do Ngân hàng Nhà nước thông báo cho đơn vị lập báo cáo.

- Khoản (tranche): chỉ áp dụng đối với những khoản vay có nhiều khoản nhỏ với kế hoạch rút vốn, trả nợ, đồng tiền, lãi suất... khác nhau. Các khoản vay có phân chia thành các khoản (tranche) như: Hiệp định tín dụng khung, trong đó các khoản vay riêng lẻ trong khuôn khổ Hiệp định được coi là các khoản; Một số hợp đồng vay vốn nước ngoài khác. Trong trường hợp này, đơn vị lập báo cáo phải báo cáo chi tiết từng giao dịch của các khoản vay đó.

- Đồng tiền giao dịch: ghi đồng tiền thực hiện cho từng giao dịch rút vốn hoặc chuyển tiền thanh toán (gốc, lãi, phí) cho nước ngoài trong quý báo cáo. Tương ứng với chỉ tiêu này, ghi ngày thực hiện tại cột 4 và số tiền phát sinh tại các cột 5, 6, 7, 8.

Ví dụ:

(Đồng tiền giao dịch)

Cột 4

Cột 6

Cách điền:

USD

20/8/98

100

Cột 2 (Số dư đầu kỳ): Là số vốn đã rút nhưng còn nợ, chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 3 (Số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.

Cột 4 (ngày thực hiện): Là ngày rút vốn hoặc thanh toán các khoản gốc, lãi, phí trong kỳ báo cáo. Cột này ghi ngày của các khoản phát sinh tại các cột 5, 6, 7, 8.

Cột 5 (số rút vốn): Là số tiền Ngân hàng đã rút trong kỳ báo cáo. Cột 6, 7, 8: Tương ứng là số tiền gốc, lãi, phí đã thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.

Cột 9 (số tiền quá hạn PS tăng): Là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).

Các cột 10, 11: Tương tự như các cột 2, 3, cụ thể cách tính như sau:

Cột 10 = cột 2 + cột 5 - cột 6

Cột 11 = cột 3 + cột 9 - (số tiền quá hạn PS giảm)

III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO

1. Đối với các biểu báo cáo số E20 và E22: đơn vị lập báo cáo phải báo cáo chính xác theo mã số khoản vay. Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo mã số cho doanh nghiệp vay và Ngân hàng bảo lãnh sau khi ban hành các mẫu báo cáo này.

2. Việc gửi báo cáo thực hiện như sau:

a) Đối với các báo cáo hàng tháng theo biểu số E20 và biểu số E22 của Ngân hàng thương mại.

- Trước mắt, khi NHNNVN chưa thực hiện việc truyền các chỉ tiêu báo cáo qua mạng máy tính, hàng tháng chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo, các Ngân hàng thương mại (kể cả Hội sở chính và Chi nhánh trực thuộc) thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản như sau:

Trụ sở chính các Ngân hàng thương mại tổng hợp số liệu báo cáo toàn hệ thống gửi vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Hội sở, Chi nhánh các Ngân hàng thương mại gửi báo cáo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố để tổng hợp và sử dụng tại địa phương.

- Khi Trung tâm tin học NHNNVN đã thực hiện được việc truyền các chỉ tiêu báo cáo qua mạng máy tính, việc gửi các chỉ tiêu báo cáo được thực hiện như sau:

Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo, trụ sở chính các Ngân hàng thương mại tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền cho bộ phận tin học của Chi nhánh NHNN Tỉnh, TP (riêng 4 Ngân hàng thương mại quốc doanh truyền trực tiếp số liệu toàn hệ thống cho Trung tâm tin học NHNNVN); Trong ngày 11, bộ phận tin học của chi nhánh NHNN Tỉnh, TP truyền số liệu toàn hệ thống của từng Ngân hàng thương mại cho Trung tâm tin học NHNNVN; Trong ngày 12, Trung tâm tin học NHNNVN truyền số liệu toàn hệ thống của từng Ngân hàng thương mại cho Vụ Quản lý Ngoại hối (riêng đối với số liệu của 4 Ngân hàng thương mại Quốc doanh, Trung tâm tin học NHNNVN truyền cho Vụ Quản lý Ngoại hối trong ngày 11). Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố tổng hợp số liệu của các chi nhánh, hội sở các NNTM trên địa bàn để theo dõi, quản lý và sử dụng tại địa phương, báo cáo Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNNVN khi có yêu cầu.

b) Đối với các báo cáo hàng quý theo biểu số E21 và biểu số E23 của doanh nghiệp (kể cả NHTM): chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo, đơn vị lập báo cáo gửi báo bằng văn bản trực tiếp cho Vụ quản lý ngoại hối NHNN; doanh nghiệp (kể cả hội sở NHTM, chi nhánh NHTM) gửi báo cáo cho chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố để tổng hợp toàn địa bàn, sử dụng tại địa phương và gửi báo cáo cho Vụ quản lý ngoại hối - NHNN khi có yêu cầu.

3. Về chuyển đổi số dư và tỉ giá quy đổi giữa các đồng tiền; Số dư đầu kỳ báo cáo của tháng (hoặc quý) này phải bằng số dư cuối kỳ báo cáo của tháng (hoặc quý) trước. Khi thực hiện các giao dịch (rút vốn, trả nợ) với những đồng tiền khác nhau, việc chuyển đổi các đồng tiền ra đơn vị thống nhất USD được áp dụng theo tỷ giá chính thức do NHNN công bố vào ngày cuối của kỳ báo cáo.

4. Về đơn vị tính: Tất cả các số liệu báo cáo đều thống nhất lấy đơn vị 1000 ( làm tròn không lấy phần thập phân). Các báo cáo tháng, quý đổi ra 1000 USD; các báo cáo quý lấy đơn vị 1000 nguyên tệ.

5. Về phạm vi báo cáo: Đối với biểu số E20 và biểu số E22, NHTM phải gửi báo cáo theo quy định, kể cả không có số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo. Đối với biểu số E21, NHTM phải báo cáo chi tiết từng khoản bảo lãnh, kể cả các khoản không có số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo. Đối với biểu số E23, trong trường hợp trong quý báo cáo không có số liệu phát sinh thì đơn vị lập báo cáo chỉ cần có thông báo bằng văn bản, trong đó ghi rõ " Quý ... khoản vay... (ghi mã số) của doanh nghiệp (hoặc Ngân hàng) X không có số liệu phát sinh".

6. Thời gian thực hiện báo cáo mới:

- Đối với báo cáo tháng (biểu số E20, E22), NHTM bắt đầu thực hiện gửi báo cáo số liệu từ tháng 10 năm 1998.

- Đối với báo cáo quý (biểu số E21, E23), các doanh nghiệp, NHTM bắt đầu thực hiện gửi báo cáo số liệu từ quý IV năm 1998./.

 Mã số

Tên chỉ tiêu

E20

Báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh vay vốn nước ngoài

E20

BC tháng - Đơn vị: Quý 1000 USD

E20110102

Thông số dư đầu kỳ các khoản BL,ngắn hạn h.thức LC trả chậm

E20110103

Số dư quá hạn đầu kỳ - BL ngắn hạn - LC trả chậm

E20110104

Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ -BL ngắn hạn - LC trả chậm

E20110105

Số tiền cam kết BL PSinh trong kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20110106

Số rút vốn Psinh trong kỳ- BL ngắn hạn- LC trả chậm

E20110107

Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20110108

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20220209

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20110110

Tổng số dư cuối kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20110111

Số dư quá hạn cuối kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20110112

Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20110113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-BL ngắn hạn-LC trả chậm

E20120102

Tổng số dư đầu kỳ các khoản BL ngắn hạn h.thức P.hành thư

E20120103

Số dư quá hạn đầu kỳ-BL ngắn hạn-phát hành thư

E20120104

Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-BL ngắn hạn-P.hành thư

E20120105

Số tiền cam kết BL P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-P.hành thư

E20120106

Số rút vốn P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-Phát hành thư

E20120107

Tổng số tiền t.toán N.ngoài-BL ngắn hạn-P.hành thư

E20120108

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-BL ngắn hạn-Phát hành thư

E20120109

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ.BL ngắn hạn - P.hành thư

E20120110

Tổng số dư cuối kỳ-BL ngắn hạn - Phát hành thư

E20120111

Số dư quá hạn cuối kỳ - BL ngắn hạn-Phát hành thư

E20120112

Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ-BL ngắn hạn-Phát hành thư

E20120113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-BL ngắn hạn-Phát hành thư

E20130102

T.số dư đầu kỳ các khoản BL ngắn hạn h.t P.hành kỳ phiếu

E20130103

Số dư quá hạn đầu kỳ-BL ngắn hạn - PH kỳ phiếu

E20130104

Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130105

Số tiền cam kết BL P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130106

Số rút vốn P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130107

Tổng số tiền thanh toán cho Nngoài-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130108

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-BL ngắn hạn - PH kỳ phiếu

E20130109

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130110

Tổng số dư cuối kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130111

Số dư quá hạn cuối kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130112

Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ- BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20130113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu

E20140101

Tên hình thức BL khác thứ 1 - BL ngắn hạn.

E20140102

Tổng số dư đầu kỳ-BL ngắn hạn dưới hình thức khác thứ 1

E20140103

Số dư quá hạn đầu kỳ. Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140104

Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140105

Số cam kết BL. Psinh trong kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140106

Số rút vốn P.sinh trong kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140107

Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140108

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140109

Số tiền quá hạn PSthêm trong kỳ-ngắn hạn-H.thức khác thứ 1

E20140110

Tổng số dư cuối kỳ ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140111

Số dư quá hạn cuối kỳ ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E20140112

Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ1

E20140113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1

E2014xx01

Tên hình thức BL khác thứ xx - loại ngắn hạn

E2014xx02

Tổng số dư đầu kỳ-BL ngắn hạn dưới hình thức khác thứ xx

E2014xx03

Số dư quá hạn đầu kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx04

Số dư NHthanh toán thay đầu kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx05

Số tiền C.kết BL Psinh trong kỳ-ngắn hạn h.thức khác thứxx

E2014xx06

Số rút vốn p.sinh trong kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx07

Tổngsố tiền t.toán cho N.ngoài-Ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx08

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx09

Số tiền quá hạn PS thêm trongkỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứxx

E2014xx10

Tổng số dư cuối kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx11

Số dư quá hạn cuối kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx12

Số dư NH t.toán thay cuối kỳ ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E2014xx13

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx

E20210202

T.số dư đầu kỳ các khoản BLtrung dài hạn h.thức LC trảchậm

E20210104

Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm

E20210105

Sốtiền cam kết BL Psinh trong kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm

E20210106

Số rút vốn PSinh trong kỳ-trung dài hạn - LC trả chậm

E20210107

Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-trung dài hạn-LC trả chậm

E20210108

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm

E20210109

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm

Ê20210110

Tổng số dư cuối kỳ-trung dài hạn - LC trả chậm

E20210111

Số dư quá hạn cuối kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm

E20210112

Số dư NH t.toán thay cuối kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm

E20210113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-trung dài hạn-LC trả chậm

E20220102

T.số dư đầu kỳ các khoản BL trung dài hạn h.thức PH thư

E20220103

Số dư quá hạn đầu kỳ-trung dài hạn-phát hành thư

E20220104

Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-trung dài hạn-p.hành thư

E20220106

Số rút vốn phát sinh trong kỳ-trung dài hạn-phát hành thư

E20220107

Tổng số tiền t.toán chp Nngoài-trung dài hạn-P.hành thư

E20220108

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-Trung dài hạn-P.hành thư

E20220109

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-Trung dài hạn-P.hành thư

E20220110

Tổng số dư cuối kỳ-trung dài hạn-phát hành thư

E20220111

Số dư quá hạn cuối kỳ-Trung dài hạn-phát hành thư

E20220112

Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ-trung dài hạn-P. hành thư

E20220113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-Trung dài hạn-P.hành thư

E20230102

T.số dư đầu kỳ các khoản BLtrung dài hạn h.thức PH kỳphiếu

E20230103

Số dư quá hạn đầu kỳ trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230104

Số dư NH t.toán thay đầu kỳ-trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230105

Số tiền cam kết BL PS trong kỳ-trung dài hạn-PH kỳ phiếu.

E20230106

Số rút vốn PS trong kỳ-trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230107

Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-Trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230108

Số tiền N.hàng TT thay trong kỳ-Trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230109

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-trung dài hạn-PHkỳ phiếu

E20230110

Tổng số dư cuối kỳ-trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230111

Số dư quá hạn cuối kỳ-trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230112

Số dư NH t.toán thay cuối kỳ-trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20230113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-trung dài hạn-PH kỳ phiếu

E20240101

Tên hình thức BL khác thứ 1 - trung dài hạn

E20240102

T.số dư đầu kỳ BL trung dài hạn dưới hình thức khác thứ 1

E20240103

Số dư quá hạn đầu kỳ-trung dài hạn-H.thức khác 1

E20240104

Số dư NH t.toán thay đầu kỳ-trung dài hạn-h.thức khác 1

E20240105

Số tiền cam kết BL-PS trong kỳ-trung dài hạn-h.thức khác 1

E20240106

Số rút vốn PS trong kỳ-trung dài hạn-H.thức khác 1

E20240107

Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-trung dài hạn-h.thức khác1

E20240108

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-trung dài hạn-Hthức khác 1

E20240109

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-Trung dài hạn-HT khác 1

E20240110

Tổng số dư cuối kỳ-trung dài hạn-hình thức khác 1

E20240111

Số dư quá hạn cuối kỳ-trung dài hạn-HT khác 1

E20240112

Số dư NH t.toán thay cuối kỳ-trung dài hạn-H.thức khác 1

E20240113

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-trung dài hạn-h.thức khác 1

E2024xx01

Tên hình thức BL khác thứ xx-trung dài hạn

E2024xx02

T.số dư đầu kỳ BL trung dài hạn dưới hình thức khác thứ xx

E0224xx03

Số dư quá hạn đầu kỳ-trung dài hạn hình thức khác xx

E2024xx04

Số dư NH t.toán thay đầu kỳ-trung dài hạn-HT khác xx

E2024xx05

Số tiền cam kết BL-PS trong kỳ-trung dài hạn-HT khác xx

E2024xx06

Số rút vốn PS trong kỳ-trung dài hạn-hình thức khác xx

E2024xx07

Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-trung dài hạn-HT khác xx

E2024xx08

Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-trung dài hạn-HT khác xx

E2024xx09

Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-trung dài hạn HT khác xx

E2024xx10

Tổng số dư cuối kỳ-trung dài hạn-HT khác xx

E2024xx11

Số dư quá hạn cuối kỳ-Trung dài hạn-HT khác xx

E2024xx12

Số dư NH t.toán thay cuối kỳ-trung dài hạn-HT khác xx

E2024xx13

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài kỳ tới-trung dài hạn-HT khác xx

E22

Báo cáo tổng hợp tình hình vay vốn nước ngoài

E22

BC tháng-đơn vị: Quý 1000 USD

E22010101

Tổng số dư đầu kỳ các khoản NH vay N.ngoài ngắn hạn

E22010102

Số dư quá hạn đầu kỳ các khoản N.hàng vay N.ngoài ngắn hạn

H22010103

Số rút vốn p.sinh trong kỳ-N.hàng vay nước ngoài ngắn hạn

E22010104

Sốtiền t.toán cho N.ngoài trong kỳ-NH vay N.ngoài ngắn hạn

E22010105

Số tiền quá hạn PS tăng trong kỳ-NH vay N.ngoài ngắn hạn

E22010106

Tổng số dư cuối kỳ các khoản NH vay N.ngoài ngắn hạn

E22010107

Sốdư quá hạn cuối kỳ các khoản N.hàng vay N.ngoài ngắn hạn

E22010108

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-N.hàng vay N.ngoài ngắn hạn

E22010201

T.số dư đầu kỳ các khoản N.hàng vay N.ngoài trung dài hạn

E22010202

Số dư quá hạn đầu kỳ-N.hàng vay N.ngoài trung dài hạn.

E22010203

Số rút vốn PS trong kỳ-NH vay nước ngoài trung dài hạn

E22010204

Số tiền T.toán cho N.ngoài trong kỳ-NH vay N.ngoài trung dài dạn.

E22010205

Số tiền quá hạn PStăng trong kỳ NH vay Nngoài trung dàihạn

E22010206

Tổng số dư cuối kỳ-N.hàng vay N.ngoài trung dài hạn

E22010207

Số dư quá hạn cuối kỳ-N.hàng vay N.ngoài trung dài hạn

E22010208

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-NH vay N.ngoài trung dàihạn

E22020101

Tổng số dư đầu kỳ các khoản D.nghiệp vay N.ngoài ngắn hạn

E22020102

Số dư quá hạn đầu kỳ các khoản DN vay N.ngoài ngắn hạn

E22020103

Số rút vốn PS trong kỳ-DN vay N.ngoài ngắn hạn

E22020104

Số tiền t.toán cho N.ngoài trong kỳ-DN vay N.ngoài ngắnhạn

E22020105

Số tiền quá hạn PS tăng trong kỳ-DN vay N.ngoài ngắn hạn

E22020106

Tổng số dư cuối kỳ các khoản DN vay N.ngoài ngắn hạn

E22020107

Số dư quá hạn cuối kỳ các khoản DN vay N.ngoài ngắn hạn

E22020108

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-DN vay Nngoài ngắn hạn

E22020201

T.số dư đầu kỳ các khoản D.nghiệp vay N.ngoài trung dàihạn

E22020202

Số dư quá hạn đầu kỳ-D.nghiệp vay N.ngoài trung dài hạn

E22020203

Số rút vốn PS trong kỳ DN vay N.ngoài trung dài hạn

E22020204

Số tiền t.toán cho N.ngoài trong kỳ DN vay N.ngoài trung dài hạn.

E22020205

Số tiền quá hạn PStăng trong kỳ-DN vay N.ngoài trung dàihạn

E22020206

Tổng số dư cuối kỳ - DN vay N.ngoài trung dài hạn.

E22020207

Số dư quá hạn cuối kỳ-DN vay N.ngoài trung dài hạn

E22020208

Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới DN vay N.ngoài trung dàihạn


 

Đơn vị lập báo cáo: ngân hàng...

(Điện thoại:... Fax:...)

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ QLNH

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
(tháng... năm...)

 

BIỂU SỐ E20

Đơn vị: Quy 1000 USD

 

 

Chỉ tiêu

 

Số dư đầu kỳ

 

Phát sinh trong kỳ

 

Số dư cuối kỳ

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài kỳ tiếp theo

 

Tổng số

Trong đó quá hạn

NH thanh toán thay

Số tiền cam kết bảo lãnh

Số rút vốn

Số tiền thanh toán cho nước ngoài

Số tiền quá hạn PS tăng

Tổng số

Trong đó quá hạn

NH thanh toán thay

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Trong đó NH thanh toán thay

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Ngắn hạn (tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.L/C trả chậm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bảo lãnh P.hành thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bảo lãnh P.hành kỳ phiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Bảo lãnh dưới hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Trung dài hạn (T.số)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. L/C trả chậm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Bảo lãnh P.hành thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Bảo lãnh phát hành kỳ phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4. Bảo lãnh dưới hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng cộng (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập biểu

Kiểm soát

.... ngày....tháng....năm 19...

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đơn vị lập báo cáo

(Điện thoại:..., Fax:....)

Đơn vị nhận báo cáo: vụ QLNH

BIỂU SỐ E21

 

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI TRUNG, DÀI HẠN.

( Quý ..... năm.....)

 

Đơn vị: 1000 nguyên tệ

Chỉ tiêu

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

 

Tổng số

Trong đó quá hạn

NH thanh toán thay

Ngày thực hiện

Số rút vốn

Số tiền thanh toán cho nước ngoài

Số tiền NH thanh toán thay

Số tiềnquá hạn PS tăng

Tổng số

Trong đó quá hạn

NH thanh toán thay

 

 

 

 

 

 

Gốc

Lãi

Phí

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 I. L/C trả chậm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Mã số khoản vay 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Mã số khoản vay 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Bảo lãnh P.hành thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * Mã số khoản vay 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Mã số khoản vay 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. Bảo lãnh phát hành kỳ phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Mã số khoản vay 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * Mã số khoản vay 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bảo lãnh dưới hình thức khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A/ Ký bảo lãnh trên hối phiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * Mã số khoản vay 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Mã số khoản vay 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Giao dịch 2(đồng tiền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập biểu

(Ký ghi rõ họ tên)

 Kiểm soát

(Ký ghi rõ họ tên)

 ...ngày ... tháng...năm .....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên đóng dấu)

 

Đơn vị lập báo cáo: ngân hàng...

(Điện thoại:...., Fax:....)

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ quản lý ngoại hối

BIỂU SỐ E22

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI

(Tháng... năm...)

Vốn tự có cuối kỳ quy 1000 USD: Đơn vị: Quy 1000 USD

Chỉ tiêu

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài kỳ tiếp theo

 

Tổng số

Trong đó quá hạn

Số rút vốn

Số tiền thanh toán cho nước ngoài

Số tiền quá hạn PS tăng

Tổng số

Trong đó quá hạn

 

I. N.hàng vay nước ngoài(A+B)

 

 

 

 

 

 

 

  

 A/ Ngắn hạn (tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

  

 B/ Trung dài hạn (tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

  

II.DN vay nước ngoài (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 A/ Ngắn hạn (tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

  

 B/ Trung dài hạn (tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: "II. Doanh nghiệp vay nước ngoài" Là các khoản vay của doanh nghiệp không có bảo lãnh của Ngân hàng:

Ngân hàng chỉ làm dịch vụ chuyển tiền, thanh toán.

Lập biể

u (Ký,ghi rõ họ tên)

 Kiểm soát

(Ký ghi rõ họ tên)

... ngày... tháng... năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Đơn vị lập báo cáo.....

Địa chỉ:

Tel... Fax:...

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ QLNH

BIỂU SỐ E23

 

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH VAY NƯỚC NGOÀI TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÔNG CÓ BẢO LÃNH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

( Quý... năm 199...)

Đơn vị: 1000 nguyên tệ

Chỉ tiêu

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

 

Tổng số

Trong đó quá hạn

Ngày thực hiện

Số rút vốn

Số tiền thành toán cho nước ngoài

Số tiền quá hạn phát sinh tăng

Tổng số

Trong đó quá hạn

 

 

 

 

 

Gốc

Lãi

Phí

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 * Mã số khoản vay 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đóng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 + Đóng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Mã số khoản vay 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khoản 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Đồng tiền giao dịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lập bảng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 ... ngày... tháng... năm 199..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
VỤ NGHIÊN CỨU KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 492/NCKT7
V/v triển khai thực hiện QĐ sửa đổi CDTTBC kế toán và thống kê ngân hàng.

Hà nội, ngày 29 tháng 9 năm 1998

 

Kính gửi:

- Ông(Bà) Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Tỉnh, Thành phố.
- Ông(Bà) Tổng giám đốc(Giám đốc) tổ chức tín dụng.

 

Ngày 24 tháng 9 năm 1998, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 318/1998/QĐ-NHNN1, ban hành mới các chỉ tiêu báo cáo vay, trả nợ nước ngoài theo các biểu số E20, E21, E22 và E23, áp dụng từ báo cáo tháng 10/1998.

Đề nghị Ông (Bà) Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời đến các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống và đến các doanh nghiệp liên quan. Ông (Bà) giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố tổ chức triển khai, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về NHTW để nghiên cứu, hướng dẫn.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ NCKT
 

T/L THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIÊN CỨU KINH TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đình Cơ

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 318/1998/QD-NHNN1

Hanoi, September 24, 1998

 

DECISION

ON THE ISSUANCE OF THE REGULATION ON THE PREPARATION AND SUBMISSION OF REPORTS ON FOREIGN BORROWINGS AND REPAYMENT

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on Accounting and Statistics dated 10 May 1988.
Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam and the Law on Credit Institutions dated 12 December 1997.
Pursuant to Decree 15-CP dated 2 March 1993 of the Government on assignment, authority and responsibility of ministries and ministerial-level agencies and Government agencies.
Upon the proposal of the Director of the Economic Research Department,

DECIDES:

Article 1. To issue in conjunction with this Decision the Regulations on preparation and submission of reports on foreign borrowings and repayments.

Article 2. The Informatics Centre shall be responsible for coding reporting items, developing software and providing technical guidelines in respect of the reporting items as provided for in Article 3.

Article 3. This Decision shall be effective from 1 October, 1998. The statistical reporting items in forms numbered E01, E02, E03, E06, E07, E17, E18, E19 and B10A issued in conjunction with Decision No. 404-1997-QD-NHNN1 dated 6 December 1997; Forms No. 1, 2 and 3 issued in conjunction with Decision 207-QD-NH7 dated 1 July 1997 and Form No. 4 issued in conjunction with the official letter 931-1997-CV-NHNN7 dated 17 November 1997 of the Governor of the State Bank shall be repealed and replaced by the statistical reporting items in Forms No. E20, E21, E22 and E23 issued in conjunction with this Decision.

Article 4. The Head of the Governor Office; the Director of the Economic Research Department; Heads of Departments in the State Bank, Head-office; General Managers of State Bank branches of provinces and cities under central authority; Chairmen, Directors General (Directors) of credit institutions and enterprises shall be responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No.318/1998/QD-NHNN1 of September 24, 1998, on the issuance of the regulation on the preparation and submission of reports on foreign borrowings and repayment

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251