Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 289/2000/QD-NHNN7 of August 30, 2000, on the amendment of the Paragraph 1, Article 2 of the Decision No. 65/1999/QD-NHNN7 dated 25 February, 1999 of the Governor of the State Bank

Số hiệu: 289/2000/QD-NHNN7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 30/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 289/2000/QĐ-NHNN7

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 289/2000/QĐ-NHNN7 NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/1999/QĐ-NHNN7 NGÀY 25/2/1999 CỦA THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quyết định số 65/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc xác định tỷ giá của các giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward), hoán đổi (swap) của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ như sau:

"1. Đối với giao dịch giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ: Mức tỷ giá áp dụng cho từng kỳ hạn cụ thể tối đa không được vượt quá trần của tỷ giá giao ngay áp dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi (tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố cộng 0,1%) cộng với mức gia tăng cho phép (tỷ lệ% của mức trần tỷ giá giao ngay) quy định đối với từng kỳ hạn cụ thể như sau:

0,20% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn 30 ngày

0,25% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 31 ngày đến 41 ngày

0,40% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 45 ngày đến 59 ngày

0,45% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 60 ngày đến 74 ngày

0,65% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 75 ngày đến 89 ngày

0,79% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 90 đến 104 ngày

1,01% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 105 ngày đến 119 ngày

1,14% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 120 ngày đến 134 ngày

1,26% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 135 ngày đến 149 ngày

1,38% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 150 ngày đến 164 ngày

1,48% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 165 ngày đén 179 ngày

1,50% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn 180 ngày."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2000. Các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi đã ký kết trước ngày 05/9/2000 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 289/2000/QD-NHNN7

Hanoi, August 30th , 2000

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF THE PARAGRAPH 1, ARTICLE 2 OF THE DECISION NO. 65/1999/QD-NHNN7 DATED 25 FEBRUARY, 1999 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on Credit Institutions No.02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No.15CP dated 2 March, 1993 of the Government providing for the assignment, authority and responsibility for the State management of the Ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Decree No. 63/1998/ND-CP dated 17 August, 1998 of the Government on the foreign exchange control;
Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES

Article 1.

To amend the paragraph 1, Article 2 of the Decision No. 65/1999/QD-NHNN7 dated 25 February, 1999 of the Governor of the State Bank on the stipulation of the principle to determine the forward rates and swap rates by credit institutions authorised to engage in foreign exchange activities as follows:

1. For the transaction between VND and US$: Exchange rates applied to each specific maturity shall not be more than the maximum spot exchange rate applicable at the time a forward, swap transactions contract is entered into (average transaction exchange rate in the foreign currency inter bank market plus 0.1%), plus a permitted premium (a percentage of the maximum spot exchange rate) stipulated for each maturity as follows:

For maturity of 30 days
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 289/2000/QD-NHNN7 ngày 30/08/2000 of August 30, 2000, on the amendment of the Paragraph 1, Article 2 of the Decision No. 65/1999/QD-NHNN7 dated 25 February, 1999 of the Governor of the State Bank

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91