Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 27/2007/QD-NHNN of June 21, 2007, on the amendment, supplement of several articles of the regime on delivery and receipt, preservation, transport of cash, precious assets and valuable papers issued in conjunction with the Decision No. 60/2006/QD-NHNN dated 27 December 2006 of the Governor of the State Bank

Số hiệu: 27/2007/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 21/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2006/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Khoản 1, Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc tổ chức tín dụng được uỷ quyền bằng văn bản cho các Phó Giám đốc; Chi Cục Trưởng Chi Cục Phát hành và Kho quỹ được uỷ quyền bằng văn bản cho các Phó Chi Cục trưởng; Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ (được phân công quản lý kho tiền) được uỷ quyền bằng văn bản cho Trưởng kho tiền I (trường hợp một trong hai người là Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được phân công quản lý kho tiền hoặc Trưởng kho tiền I vắng mặt thì Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được phân công quản lý kho tiền được uỷ quyền từng lần bằng văn bản cho Phó trưởng kho tiền I) thực hiện nhiệm vụ quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền trong một thời gian nhất định. Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chi Cục trưởng và Phó Cục trưởng về việc quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, kho tiền theo Chế độ này và theo quy định của pháp luật có liên quan ”.

2. Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 47. Phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt

1. Vận chuyển hàng đặc biệt phải sử dụng xe chuyên dùng hoặc phương tiện vận chuyển chuyên dùng.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng phương tiện khác để vận chuyển hàng đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng quyết định bằng văn bản và có quy định quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản.

3. Trường hợp đột xuất hoặc khối lượng vận chuyển và giá trị tài sản lớn, vận chuyển đường dài, phải thuê phương tiện khác như: máy bay, tàu hoả, tàu biển do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định (đối với tài sản của Ngân hàng Nhà nước) hoặc do Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng quyết định (đối với tài sản của tổ chức tín dụng).

4. Trong trường hợp đột xuất, khối lượng vận chuyển ít, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu giao, nhận trực tiếp hàng đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước tại kho tiền Trung ương và có khả năng tự bố trí phương tiện vận tải chở hàng đặc biệt (xe chuyên dùng), phải được sự chấp thuận của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:                                            
- Như Điều 3;                                                          
- Ban lãnh đạo NHNN;                              
-Văn phòng Chính phủ (2 bản);
-Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, PC, PHKQ.


KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
---------------

No. 27/2007/QD-NHNN

Hanoi, June 21, 2007

 

DECISION

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF SEVERAL ARTICLES OF THE REGIME ON DELIVERY AND RECEIPT, PRESERVATION, TRANSPORT OF CASH, PRECIOUS ASSETS AND VALUABLE PAPERS ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION NO. 60/2006/QD-NHNN DATED 27 DECEMBER 2006 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997 and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Decree No.52/2003/ND-CP dated 19/5/2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No. 81/1998/ND-CP dated 1 October 1998 of the Government on printing, coining, preservation, transport and destroying of paper money, coins; preservation, transport of precious assets and valuable papers within the banks system;
Upon the proposal of the Director of the Issuing and Vault Department,

DECIDES:

Article 1. To amend, supplement several articles of the Regime on delivery and receipt, preservation, transport of cash, precious assets and valuable papers issued in conjunction with the Decision No. 60/2006/QD-NHNN dated 27 December 2006 of the Governor of the State Bank as follows:

1. Paragraph 1, Article 21 shall be amended, supplemented as follows:

1. Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the central Governments management, Directors of credit institutions shall be entitled to authorize, in writing, Deputy Managers; Chiefs of the Issuing and Vault branches shall be entitled to authorize Deputy Chiefs in writing; Deputy Director of the Issuing and Vault Department (who is assigned to manage the vault) shall be entitled to authorize the Chief Treasurer of the Vault I (where one of the two persons who is Deputy Director of the Issuing and Vault Department, assigned to manage the vault or the Chief Treasurer of the Vault I is absent, the Deputy Director of the Issuing and Vault Department who is assigned to manage the vault shall be entitled to authorize the Deputy Chief Treasurer of the Vault I in writing on basis of each time) to perform the duties of managing cash, precious assets, valuable papers and vault in a specific period of time. The authorized persons shall be responsible to the Managers, Chief of the Issuing and Vault branch and Deputy Director of the Issuing and Vault Department for the management of cash, precious assets, valuable papers and vault in accordance with this Regime and related provisions of applicable laws.

2. Article 47 shall be amended, supplemented as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 27/2007/QD-NHNN of June 21, 2007, on the amendment, supplement of several articles of the regime on delivery and receipt, preservation, transport of cash, precious assets and valuable papers issued in conjunction with the Decision No. 60/2006/QD-NHNN dated 27 December 2006 of the Governor of the State Bank

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.332
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6