Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 2132/QD-NHNN of September 25, 2008, on the amendment of several articles of the Decision No. 346/QD-NHNN dated 13 February 2008 of the Governor of the State Bank on the required issuance of bills of the State Bank of Vietnam

Số hiệu: 2132/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2132/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 364/QĐ-NHNN NGÀY 13/2/2008 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 364/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 2 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu bắt buộc như sau: “Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 được cầm cố để vay vốn, chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng làm công cụ cho nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo Quy định hiện hành”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10  năm 2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP , Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
--------------

No. 2132/QD-NHNN

Hanoi, September 25, 2008

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF SEVERAL ARTICLES OF THE DECISION NO. 346/QD-NHNN DATED 13 FEBRUARY 2008 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK ON THE REQUIRED ISSUANCE OF BILLS OF THE STATE BANK OF VIETNAM

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997 and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26/8/2008 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Upon the proposal of Director of Monetary Policy Department,

DECIDES:

Article 1. To amend Paragraph 7 of Article 1 in the Decision No. 346/QD-NHNN dated 13 February 2008 of the Governor of the State Bank on the required issuance of bills as follows: "It is authorized to mortgage bills required by State Bank to issue on 17 March 2008 for loan capital, authorized to discount them at State Bank and use them as an instrument for open market operations performed by the State Bank in accordance with applicable provisions".

Article 2. This Decision shall be effective from 1 October 2008.

Article 3. The Director of Administrative Department, Director of Monetary Policy Department, Heads of units of the State Bank of Vietnam, Chairman of Board of Directors and General Directors (Directors) of Credit Institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 2132/QD-NHNN of September 25, 2008, on the amendment of several articles of the Decision No. 346/QD-NHNN dated 13 February 2008 of the Governor of the State Bank on the required issuance of bills of the State Bank of Vietnam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.060
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251