Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 1849/QD-NHNN of August 19, 2008, on interest rate applicable to overnight loan in the Inter-bank electronic payment and applicable to the loan for making up capital deficit in clearing payment of the state bank of Vietnam for banks

Số hiệu: 1849/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1849/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 0,0417%/ngày (15%/năm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2008. Mức lãi suất cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán bù trừ quy định tại Quyết định số 1429/2002/QĐ-NHNN ngày 26/12/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công bố lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán bù trừ hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP; Vụ CSTT

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom Happiness
---------------

No. 1849/QD-NHNN

Hanoi, August 19, 2008

 

DECISION

ON INTEREST RATE APPLICABLE TO OVERNIGHT LOAN IN THE INTER-BANK ELECTRONIC PAYMENT AND APPLICABLE TO THE LOAN FOR MAKING UP CAPITAL DEFICIT IN CLEARING PAYMENT OF THE STATE BANK OF VIETNAM FOR BANKS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December 1997; the Law on amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam No. 10/2003/QH11 dated 17 June 2004;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19 May 2003 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department.

DECIDES:

Article 1. To announce the interest rate applicable to the overnight loan in the inter-bank electronic payment and applicable to the loan for making up capital deficit in clearing payment of State Bank of Vietnam for bank to be of 0.0417% per day (15% per annum)

Article 2. This Decision shall be effective from 19 August 2008. The interest rate applicable to the overnight loan in the inter-bank electronic payment and clearing payment as stipulated in the Decision No. 1429/2002/QD-NHNN dated 26 December 2002 of the Governor of the State Bank on the announcement of interest rate applicable to the overnight loan in the inter-bank electronic payment and clearing payment shall cease its effectiveness.

Article 3. Director of Administrative Department, Director of Monetary Policy Department and Heads of related units of the State Bank of Vietnam, Managers of State Bank branches in provinces, cities under the central Governments management; Board of Directors and General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1849/QD-NHNN of August 19, 2008, on interest rate applicable to overnight loan in the Inter-bank electronic payment and applicable to the loan for making up capital deficit in clearing payment of the state bank of Vietnam for banks

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.375
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168