Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1077/2001/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 27/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1077/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1077/2001/QĐ-NHNN NGÀY 27THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI THÔNG TƯ 03/2000/TT-NHNN5 NGÀY 16/3/2000 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các Tổ chức tín dụng số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

1. Tiết a và Tiết b Khoản 1 Mục IV được thay thế bằng nội dung sau:

"a) Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm lập bảng tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo phụ lục số 2a. Đối với các tổ chức có chi nhánh ngoài phụ lục 2a phải gửi kèm phụ lục số 2b.

Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp làm bốn kỳ trong một năm theo các quý và được nộp vào tài khoản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý thu phí bảo hiểm tiền gửi.

Cơ sở tính phí bảo hiểm tiền gửi là số dư các loại tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm của quý trước sát với quý thu phí bảo hiểm tiền gửi.

Đối với tổ chức được cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động hoặc giấy phép mở chi nhánh (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài) sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc nộp phí bảo hiểm tiền gửi kỳ đầu tiên được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

b) Số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho mỗi quỹ tính bằng công thức sau đây:

S0 + S3

+ S1 + S2

2 0,15

P = x

3 100 x 4

Trong đó:

- P là số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp trong quý;

- S0 là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm đầu tháng thứ nhất của quý trước sát với quý thu phí bảo hiểm tiền gửi;

- S1, S2, S3 là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm ở cuối các tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của quý trước sát với quý thu phí bảo hiểm tiền gửi;

0,15 là tỷ lệ phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho một quý trong năm.

100 x 4

Số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp được tính làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có số phí bảo hiểm tiền gửi bình quân phải nộp tính được cho một quý nhỏ hơn 500.000đ thì việc nộp phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam".

2. Tiết c Khoản 1 Mục IV được hủy bỏ.

3. Phụ lục số 2 được thay thế bằng phụ lục 2a và 2b; phụ lục số 4 được thay thế bằng phụ lục số 4a; phụ lục số 6 và 7 được thay thế bằng một phụ lục số 6a.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

(PHỤ LỤC 2A)

Tên tổ chức tham gia BHTG

........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày... tháng... năm..........

BẢNG TÍNH VÀ NỘP PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Quý...... năm........

Đơn vị: đồng

STT

Loại số dư tiền gửi

Số tiền

Ghi chú

1.

Số dư các loại tiền gửi được bảo hiểm quý trước (sát với quý thu phí):

- Số dư đầu tháng thứ nhất (S0)

- Số dư cuối tháng thứ nhất (S1)

- Số dư cuối tháng thứ hai (S2)

- Số dư cuối tháng thứ ba (S3)

 

 

2.

Số dư bình quân tiền gửi quý trước (sát với quý thu phí)

S0 + S3

+ S1 + S2

2

3

 

3.

Số phí bảo hiểm phải nộp cho Quý thu phí

0,15

(3) = (2) x

100 x 4

 

4.

Số phí bảo hiểm chuyển từ quý trước sang:

- Nộp thiếu chuyển sang (+)

- Nộp thừa chuyển sang (-)

 

 

5.

Số tiền phạt nộp phí chậm quý trước

 

 

6.

Tổng số phí phải nộp

(6) = (3) ± (4) + (5)

 

 

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Giám đốc)

Ghi chú: hàng thứ 4

(+) là số phí nộp thiếu của quý trước

(-) là số phí nộp thừa của quý trước.

(PHỤ LỤC 2B)

Tên tổ chức tham gia BHTG

.............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày... tháng... năm......

BẢNG KÊ SỐ DƯ CÁC LOẠI TIỀN GỬI THUỘC ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Quý....... năm.......

(áp dụng bổ sung cho các tổ chức có chi nhánh)

Đơn vị: đồng

Stt

Tên Hội sở, chi nhánh

Số dư các loại tiền gửi được bảo hiểm quý trước (sát quý thu phí)

 

 

Đầu tháng thứ nhất (S0)

Cuối tháng thứ nhất (S1)

Cuối tháng thứ hai (S2)

Cuối tháng thứ ba (S3)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1.

Hội sở

 

 

 

 

2.

Chi nhánh...............

 

 

 

 

3.

Chi nhánh...............

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Giám đốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PHỤ LỤC SỐ 4A)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày....... tháng....... năm........

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM

Tên tôi là: ......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................. do CA:.................. cấp ngày...............

Hộ chiếu số:.................................... do ............................ cấp ngày..............

Hộ khẩu thường trú tại: .................................................................................

1. Hiện có tổng số tiền gửi được bảo hiểm là ............................... triệu đồng

(số tiền bằng chữ.............................................................................) tại tổ chức
tham gia bảo hiểm có tên là ................................................................................
bao gồm:

- Tiền trên tài khoản số:.......................... Số tiền...................................... đồng

- Sổ tiết kiệm số: +.................................. Số tiền...................................... đồng

+....................................................................................

+....................................................................................

- Chứng chỉ tiền gửi:............................... Số tiền ............................. đồng

Cộng:.............................. đồng

2. Tôi hiện có số nợ đối với...................... là:................................... đồng

(số tiền bằng chữ ..............................................................................)

3. Số tiền gửi được bảo hiểm còn lại (1-2) là:.................................. đồng

(số tiền bằng chữ ..............................................................................)

Đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấp thuận cho tôi nhận tiền bảo hiểm tại:

- Nơi đăng ký nhận tiền bảo hiểm:...............................................................

.....................................................................................................................

- Địa chỉ theo yêu cầu: ................................................................................

.....................................................................................................................

Tôi xin chịu mọi chi phí chuyển tiền.

Kính đề nghị.
Người gửi tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(PHỤ LỤC SỐ 6A)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày....... tháng....... năm........

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Nhận tiền bảo hiểm

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tên tôi là: .......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ do CA: ................ cấp ngày ..................

Hộ chiếu số:..................................... do:....................... cấp ngày ..................

Hộ khẩu thường trú tại: ..................................................................................

1. Hiện có tổng số tiền gửi được bảo hiểm là.......................................... đồng

(số tiền bằng chữ ..........................................................................) tại tổ chức

tham gia bảo hiểm có tên là............................................................................

bao gồm:

- Tiền trên tài khoản số:........................... Số tiền.................................... đồng

- Sổ tiết kiệm số: +................................... Số tiền ................................... đồng

+ ..........................................................................................

+ ..........................................................................................

- Chứng chỉ tiền gửi:.................................... Số tiền ............................... đồng

Cộng:................................ đồng

2. Tôi hiện có số nợ đối với ......................... là:...................................... đồng

3. Số tiền gửi được bảo hiểm còn lại (1-2) là:.......................................... đồng

(số tiền bằng chữ: ...........................................................................................)

Kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tiền bảo hiểm.

Tôi xin ủy quyền cho người có tên dưới đây nhận số tiền bảo hiểm là ................. đồng (số tiền bằng chữ:........................................................................)

- Họ tên người được ủy quyền:.......................................................................

- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................

- Giấy CMND (hay hộ chiếu) số:.......... do................ cấp ngày.....................

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an Phường (Xã) nơi người được ủy quyền cư trú

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 1077/2001/QD-NHNN

Hanoi, August 27, 2001

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF CONTENTS OF THE STATE BANK’S CIRCULAR No. 03/2000/TT-NHNN5 OF MARCH 16, 2000

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to December 12, 1997 Law No. 01/1997/QH10 of on the State Bank of Vietnam and the Law on Credit Institutions;
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and the ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 89/1999/ND-CP of September 1, 1999 on Deposit Insurance;
At the proposal of the director of the Department for Banks and Non-Bank Credit Institutions,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement a number of contents of the State Bank Governor’s Circular No. 03/2000/TT-NHNN5 of March 16, 2000:

1. Item a and Item b of Clause 1, Section IV shall be replaced with the following contents:

"a) The deposit insurance-participating organizations shall have to make the deposit insurance premium calculation and payment tables for Vietnam Deposit Insurance according to appendix No. 2a. For organizations having branches, apart from appendix No. 2a, they shall also have to send appendix No. 2b.

Deposit insurance premium shall be calculated and paid four times a year, on a quarterly basis and remitted into Vietnam Deposit Insurance’s account no later than the 20th of the first month of the quarter when the deposit insurance premium is collected

The basis for calculating deposit insurance premium shall be the balance of insured deposits of various kinds in the quarter preceeding the deposit insurance premium collection quarter.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1077/2001/QD-NHNN ngày 27/08/2001 of August 27, 2001, amending and supplementing a number of contents of The State Bank’s Circular No. 03/2000/TT-NHNN5 of March 16, 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39